רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא רש"י ותוס' על מסכת שבת, דפים ל"ו-מ"ד

דף לו
1. מה הוא קש ומה הוא תבן?
2. מדוע אסור לתת תבשיל על גבי כירה שאינה גרופה, לפי רש"י ולפי תוס'?
3. מה מותר להשהות ע"ג כירה שאינה גרופה, לפי חנניה ולפי חכמים (עי' לז. מח' ר"מ ו' יהודה, ואח"כ בדברי ר' אושעיא ורבה בר בר חנה).

דף לט
4. "כל שבא בחמין מלפני השבת": א. מה פירוש "בא בחמין"? ב. באיזה חמין מותר לשרותו בשבת?
5. "כל שלא בא בחמין מלפני השבת": א. האם מותר לשרותו בכלי ראשון? ב. האם מותר לערות עליו מכלי ראשון? ג. האם מותר לשרותו בכלי שני?
6. מה דין המבשל (מותר, אסור, חייב) ב-: חמה, תולדת חמה, תולדות האור?
7. מדוע ר' יוסי אוסר להטמין ביצה בחול כדי שתיצלה, ומתיר להפקיעה בסודרין?
8. "מפני שמזיז עפר ממקומו" א. כיצד גרס רש"י וכיצד גרס ר"ת? ב. על איזה איסור הוא עובר? ג. מדוע בעפר תיחוח אין איסור?
9. האם שייך איסור עשיית גומא בעפר תיחוח, ובאיזה אופן?
10. "ממעשה שעשו אנשי טבריה... בטלה הטמנה מבעו"י בדבר המוסיף הבל" - מה התחדש במעשה זה יותר מאשר במשנה "אין טומנים בדבר המוסיף הבל"?
11. האם מותר לרחוץ בשבת, בחמין שהוחמו מע"ש, את: כל גופו, פניו ידיו ורגליו, להשתטף?

דף מא
12. האם מותר לאדם לעקור רגליו בבריכה שבחצר, ומדוע" כשיש לה שפה וכשאין לה שפה?
13. מה היא הסברא לומר שמותר לר' אבהו לנגוע בפניו של מטה?
14. מה הן סברות ר"א וחכמים לענין האוחז באמה ומשתין? [מדוע סברת חכמים אינה מועילה לר' אבהו?]
15. מדוע ר' זירא השתמט מרב יהודה כאשר רצה לעלות לא"י?
16. כיצד הסבירו ר' זירא ורב יהודה את הפסוק "בבלה יובאו ושמה יהיו וגו'"?
17. מה הוא "מוליאר" ומה היא "אנטיכי" לפי רש"י ולפי רבותיו?
18. "נחשתה מחממתה" - הסבר לפי רש"י ולפי רבותיו!
19. "אנטיכי אע"פ שגרופה אין שותין הימנה" - הסבר לפי רש"י ולפי ר' פורת!

דף מג
20. מדוע אסרו לבטל כלי מהיכנו?
21. לענין מה טבל נחשב מוכן אצל שבת, ולענין מה אינו מוכן?
22. האם מותר לטלטל טבל בשבת? האם מותר להניח תחתיו כלי? מדוע?
23. טבל שעבר במזיד תיקנו בשבת - האם מותר לאוכלו?

דף מד
24. איזה נר אסור לטלטל לפי ר' יהודה, לפי ר"מ, ולפי ר' שמעון? נמק כל שיטה!
25. במה מסכים ר"א ב"ר שמעון עם אביו, לענין טלטול נר, ובמה הוא חולק עליו?
26. מהי סברת ר"ש לאסור טלטול כוס וקערה ועששית, גם לאחר שכבו?
27. שמן שהוקצה למצוותו - האם מותר ליהנות ממנו לאחר שכבה הנר?
28. סוכה שנפלה ביו"ט של סוכות - האם מותר ליהנות מעציה?
29. א. האם מועיל תנאי ליהנות מעצי סוכה שנפלה ביו"ט? נמק! ב. האם מועיל תנאי ליהנות משמן שנותר בנר שהדליקו בו אותה שבת (לפי ר' יהודה) נמק!
30. פמוט שהדליקו בו בשבת לדברי המתיר אסור - מי הוא המתיר, ומדוע אסור?