רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא רש"י ותוס' על מסכת שבת, דפים מ"ה-נ"א

דף מה
1. האם מותר להניח את הנר שמדליקים בו לכבוד שבת או יו"ט על גבי אילן, ומדוע?
2. האם מותר, לדעת רב, לטלטל נר של ששבת לאחר שכבה? מניין? האם יש הוכחה לכך ממה שרב אסר לטלטל כרכי דזוזי?
3. מדוע רב התיר לטלטל נר של חנוכה מלפני חברי בשבת?
4. מדוע חטים שזרען בקרקע חמורים מד דין מוקצה יותר מאשר כרכי דזוזי?
5. פירות שהעלן לגג ע"מ לייבשן - האם הם מוקצה, לפי ר' יהודה ולפי ר"ש?
6. מדוע תאנים שהעלן לגג דינם חמור משאר פירות? מדוע פירות שהעלן לגג חמורים מפירות שהכניסן לאוצר?
7. היה אוכל בפירות והותיר והכניסן לאוצר - האם הם מוקצה לדעת ר' יהודה?
8. האם לפי ר"ש מותר לשחוט את המדבריות ביו"ט?
9. איזה בהמות מותר לשחוט ביו"ט לפי רבי ולפי חכמים (אליבא דר"ש ואליבא דר' יהודה)
10. האם מותר לטלטל, ומדוע: א. קינה של תרנגולת (ע"י גם לו. תוד"ה הא"ר יהודה) ב. אפרוח מת. ג. ביצה שנולדה בשבת.
11. איזו נבילה ר"ש מתיר לחתך בשבת לפני הכלבים, ובאיזו נבילה הוא אוסר?
12. האם אפרוח חי הוא מוקצה ומדוע?
13. מה היו צדדי הספק לעינן טלטול קינה של תרנגולת שיש בה ביצת אפרוח?

דף מו
14. מה דין בכור שנפל בו מום ביו"ט, לדעת ר' שמעון, ומדוע?

דף מז
15. לפי מסקנת הגמ' - מדוע ר"ש אוסר לטלטל את הנר בשעה שהוא דולק?
16. "הנח לנר שמן ופתילה" - לשם מה היה צורך לומר שהשמן הוא בסיס לדבר האסור?
17. באיזה אופן מותר ליטול כלכלה והאבן בתוכה, ובאיזה אופן אסור? מדוע?

דף מח
18. בית הפך ובית התבלין שבכיר ה- האם הם מיטמאים כאשר: א. נפלה טומאה לאוירן ולא נגעה? ב. נפלה טומאה לאויר הכירה ולא נגעה? ג. נגעה טומאה בכירה (מבפנים)?
19. באופן שבית הפך נטמא - האם שורפים על טומאה זו תרומה קודשים, ומדוע?
20. מספורת של פרקים - האם שני חלקיה נחשבים מחוברים, מדאוריתא ומדרבנן?

דף מט
21. האם טומנים בכסות ובפירות, לפי ר' אושעיא ולפי תנא דמתניתין?
22. איזה עור מותר בטלטול, ואיזה אסור לפי רש"י ולפי ר"ת?
23. מהי הסברא להחמיר בטלטול עורו של אומן יותר מעורות של בעה"ב?

דף נא
24. לא כסהו מבעוד יום - מדוע אסור לכסותו משתחשך?
25. "כסהו ונתגלה" - האם מותר לגלותו בידיים ואח"כ לכסותו? נתגלה מבעו"י - האם מותר לכסותו משתחשך?
26. "ממלא את הקיתון ונותן לתוך הכר" - האם אפשר ללמוד מדברי המשנה שמותר להטמין את הצונן?
27. מפני מה אמרו על ר' יוסי שאם היה קיים היה כפוף ויושב לפני רבי?
28. מים שנתחממו ע"י נחתום נכרי - האם יש בהם משום בישולי נכרים, ומדוע?
29. מהן הן שתי הקולות שהיקל רשב"ג בהטמנה?
30. באיזה מקרה נחלקו ת"ק ורשב"ג לענין הטמנה?
31. מדוע רשב"ג מתיר להטמין בשבת כאשר פינה ממיחם למיחם?