רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבת שאלות חזרה פרק שבעה עשר
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא רש"י ותוס' על מסכת שבת, דפים קכ"ב-קכ"ה

דף קכב
1. דלתות הכלים שנתפרקו - אימתי יש סברא גדולה יותר להתיר את טלטולם, כשנתפרקו בחול, או כשנתפרקו בשבת? נמק!
2. שברי כלי חרס - אימתי יש סברא גדולה יותר להתיר את טלטולם כשנשברו בחול או שנשברו בשבת? נמק!
3. דלת של שידה ושל תיבה - האם מותר ליטלה? האם מותר להחזירה? נמק!
4. דלת של לול של תרנגולים - האם מותר ליטלה? האם מותר להחזירה?
5. האם מותר לפצע אגוזים ב: א. קורנס של אגוזים? ב. קורנס של נפחים?
6. מה היא דעתו של רב יהודה לגבי טלטול כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו? (מתי אסור ומתי מותר)

דף קכג
7. עלי שקצב עליו בשר לכו"ע אסור לטלטלו ביו"ט - מהי סיבת האיסור? וכשצריך עדיין לקצב עליו בשר - מדוע מותר לטלטלו?
8. פגה שטמנה בתבן - באיזה אופן מותר לטלטלה לפי ת"ק ולפי ר"א בן תדאי? נמק את שיטותיהם!
9. פגה שטמנה בתבן - האם מותר לטלטלה כשהניחה שם לכל השבת? מדוע?
10. האם מותר לטלטל בשבת, ומדוע: א. מחט נקובה? ב. מחט שניטל חורה? ג. מחט גולמית שעדיין לא ניקבוה?
11. האם המחטים שהנ"ל מקבלות טומאה?
12. מה זה "אסובי ינוקא"? מדוע רב נחמן אסר? מהי סברת רב ששת שהתיר?
13. קנה של זיתים - אימתי מקבל טומאה ואימתי אינו מקבל טומאה? מדוע?
14. מהי היא סכינא דאשכבתא? מה דין טלטולה בשבת, ומדוע?
15. מתי גזרו על טלטול כלים בשבת? מדוע גזרו?
16. על איזה כלים לא גזרו שום איסור לטלטלם? לאיזה צורך מותר לטלטל, לפי מסקנת הגמ', כלי שמלאכתו להיתר וכלי שמלאכתו לאיסור?
17. היכן מצאנו כלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו מחמה לצל אגב דבר היתר שעליו?
18. היכן מצאנו שגזרו שבות במקדש?

דף קכד
19. מדוכה שאין בה שום אין מטלטלים אותה הסבר את הטעם לכך לפי רבה (קכג.), אביי (קכג), רבא (שם), ר' חנינא (קכד.)!
20. סידור הקנים אינו דוחה את השבת - הסבר לפי רבה ולפי ר' חנינא!
21. חצר שאינה מעורבת - איזה כלים מותר לטלטל בה, ואיזה כלים אסור?
22. לפי מסקנת רבא - לאיזה צורך מותר לטלטל כלי שמלאכתו להיתר, לפי ת"ק ולפי ר' נחמיה? מה הדין בכלי שמלאכתו לאיסור?
23. "אין סומכים את הקדירה בבקעת":
24. מדוע הדבר אסור בשבת, הרי מותר לטלטל דבר שמלאכתו לאיסור לצורך גופו?
25. מדוע זה אסור ביו"ט, הרי בקעת מלאכתה להיתר ביו"ט?
26. "אותו ואת בנו שנפלו לבור" - כיצד ינהג בהם לפי ר"א ולפי ר' יהושע?
27. מי הם החולקים בשאלה אם גזרינן יו"ט אטו שבת?
28. האם מותר להסיק ביו"ט בכלים ובשברי כלים, לפי ר' יהודה, ר"ש ור' נחמיה?
29. שברי כלים - באיזה תנאי מותר לטלטלם, כשנשברו בשבת וכשנשברו בע"ש?
30. לבנים שנותרו מהבנין - האם מותר לטלטלם?
31. חרס קטנה הראויה לכסות בה כלים - היכן מותר והיכן אסור לטלטלה?
32. מגופת חבית שנכתתה: א. האם מותר לטלטלה, ומדוע? ב. מה הדין אם זרקה לאשפה בשבת או מבעוד יום?

דף קכה
33. האם מותר לטלטל קרומיות שנפרדו ממחצלת ישנה, ומדוע?
34. שיירי טליתות – באיזה אופן מותר לטלטלן, ובאיזה אופן אסור?
35. תנור שנתנו על פי הבור – באיזה אופן מקבל טומאה, ובאיזה אופן אינו מקבל טומאה, ומדוע?
36. מה למדו חכמים ור' יהודה מהפסוק "תנור וכיריים יותץ"?
37. לפי מסקנת הגמ' – במה נחלקו ר"מ ור' יהודה לענין שברי תנור ישן?
38. א. שוכח אבן על פי החבית – כיצד יטול יין מתוכה?
ב. המניח אבן על פי החבית – כיצד יטול יין מתוכה? ב' שיטות.