רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבת שאלות חזרה פרק עשרים ושניים
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא רש"י ותוס' על מסכת שבת, דפים קמ"ג-קמ"ו

דף קמג
1. חבית שנשברה-א. כמה מצילים הימנה בכלי אחד או בכמה כלים? ב. מדוע אסור לספוג את היין ע"י ספוג?
2. נתפזרו לו פירות בחצר - האם יש בליקוטן איסור מעמר? עי' ביצה (ל"א). תוד"ה מן הקרפף.
3. דבש שזב מחלות דבש שריסקן מע"ש - מדוע ר"א מתיר, ומדוע חכמים אוסרים?
4. מה דין משקין שזבו מזיתים וענבים, או מתותים ורימונים, לפי ר' יהודה ולפי חכמים?
5. מנין שחלב מכשיר לטומאה, לפי חכמים ולפי ר' עקיבא?

דף קמו
6. "שובר אדם את החבית לאכול הימנה גרוגרות" - האם כל חבית מותר לשוברה?