רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבת שאלות חזרה פרק עשרים ושלושה
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא רש"י ותוס' על מסכת שבת, דפים קמ"ח-ק"נא

דף קמח
1. מדוע בלשון הלוואה יש חשש דילמא אתי למיכתב, ולשון שאילה אין חשש כזה?
2. המלוה לחבירו, או השאיל לחבירו, ולא קבע זמן להחזרת ההלוואה או החפץ המושאל - מאימתי יכול לתבוע את ההחזרה?
3. טלית שאולה כל ל' יום פטורה מן הציצית - נמק לפי רש"י ולפי ר"ת!
4. "הני נשי דמליין תצבייהו מיא" - מדוע לא יעשו שינוי ביו"ט ע"י ש: א. ימלאו בכלי קטן יותר? ב. ימלאו בכלי גדול יותר? ג. יפרסו סודר ע"ג הכלי? ד. יכסו את הכלי במכסה?
5. "מוטב יהו שוגגים ולא יהו מזידים" - כתוב שתי דוגמאות לכלל זה!
6. מדוע אסור לספק ולטפח ביו"ט? מדוע אסור לרקד?
7. באיזה אופן מותר לאשהללוות ככר מחברתה, ובאיזה אופן אסור? מדוע?
8. המלוה לחבירו כדי יין ביו"ט - האם יכול לתובעו בבי"ד לאחר יו"ט, ומדוע?
9. לשם מה הלווה ביו"ט מניח טליתו אצל המלוה, לפי מ"ד ניתנה ליתבע ולפי מ"ד לא ניתנה ליתבוע?
10. לווה שבא להחזיר חוב לאחר השביעית - כיצד על המלוה לנהוג, ומנין?
11. השוחט את הפרה וחילקה בראש השנה: א. היה חודש מעובר- כיצד שייך לדבר על חוב שנשחט לפי מ"ד לא ניתנה ליתבע? ב. לא היה מעובר - מדוע אינו משמט?
12. איזה הקדש מותר להקדיש בשבת וביו"ט, ואיזה הקדש אין מקדישין?
13. " אין נמנין על הבהמה ביו"ט ": במה מדובר כאן, ומדוע אין שייך להקשות מאן על ר' יוחנן שאמר "מקדיש אדם חגיגתו ביו"ט "?

דף קמט
14. רשימת אורחים הכתובה על הכותל למעלה - האם מותר לקרא בה לפי רב ביבי ולפי אביי (למסקנת הג"מ), ומדוע?
15. מדוע אסור לאדם למנות את אורחיו מן הכתב?
16. האם מותר לקרא, ומדוע ברשימת אורחים: א. הכתובה על הכותל למטה? ב. החקוקה בטבלא ופנקס?
17. " אין רואין במראה בשבת " א. באיזו מראה מדובר כאן? ב. מהי סברת ת"ק שאסר? ג. מהי סברת ר"מ שהתיר בקבועה בכותל? ד. איזו נפק"מ יש למחלוקת זו לענין איסור הקריאה לאור הנר?
18. באיזה דיוקנא אסור להסתכל?
19. א. כיצד אדם עובר ביו"ט משום מדה משום משקל ומשום מנין? ב. כיצד קפידתן של בני חבורה (המקפידים זע"ז) גורמת להם לעבור על איסורים אלו? (ב' שיטות).
20. כיצד אדם עובר משום הלוואה ביו"ט, וכיצד המקפידים עוברים?
21. מדוע מותר להלוות לבניו ובני ביתו ברבית?
22. על מה מותר לכהנים להטיל גורל ביו"ט, ועל מה אסור?

דף קנ
23. האם אפשר לקרא לנכרי "חבר"? ( ע"י גם גליון הש"ס! ).
24. מי מתיר לומר לחבירו " הנראה שתעמוד עמי לערב", ומדוע הוא מתיר?
25. מה הן שתי הסייעתות לזיהוי של ר' יהושע בן קרחה כבנו של ר' עקיבא?
26. האם מותר להרהר: א. בבית המרתף? ב. כנגד ישראל ערום? ג. כנגד עכו"ם ערום?
27. מה הוא הס"ד שמותר לקרא ק"ש כנגד עכו"ם ערום?
28. מדוע מותר לשדך את התינוקות בשבת?
29. מה הן " חשבונות של מלך ", ומדוע מותר לחשבן בשבת?
30. "חשבונות שעברו" - איזה מהם מותר לחשב בשבת, ואיזה אסור?
31. א. מדוע מותר לאדם לומר לחבירו " לכרך פלוני אני הולך למחר "? ב. האם מותר לאדם לומר לחבירו " לך עבורי לכרך פלוני למחר " ?
32. האם מותר להחשיך בתוך התחום לשכור פועלים ולהביא פירות? מדוע?
33. באיזה אופן אמרינן שאסור להחשיך על התחום להביא פירות, ובאיזה אופן מותר?
34. האם יש איסור תלישה בקש המחובר לארץ? מדוע?
35. " אין מחשיכין על התחום להביא תבן וקש " - מהו האיסור הכרוך בהבאת קש זה בשבת?

דף קנא
36. נכרי שהביא חלילים בשבת, בשביל ישראל, מחוץ לתחום – עד אימתי אסור לישראל לספוד בהן?
37. מה היא ההוכחה מהבריתא, לפי הגירסא "תניא כוותיה דרב", ולפי הגירסא "תניא כוותיה דשמואל"?