רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבת מבחן דפים מ"ח-ס"ב
ממוצע הציונים עד כה: 71%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת שבת, דפים מ"ח-ס"ב

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. שלל של כובסין - האם הוה חיבור לטומאה? (מח:)
א. תלוי: בשעת מלאכה הוה חיבור, שלא בשעת מלאכה לא הוה חיבור.
ב. לכו"ע לא הוה חיבור.
ג. מחלוקת: לרבי מאיר הוה חיבור מדרבנן ולרבי שמעון לא הוה חיבור כלל.
ד. מחלוקת: לרבי מאיר הוה חיבור מדאורייתא, ולרבי שמעון הוה חיבור מדרבנן.

2. שלחין של אומן האם מטלטלין אותן בשבת? (מט:)
א. לכו"ע אין מטלטלין.
ב. לכו"ע מטלטלין.
ג. תלוי: אם בימות החול יושב עליהן מטלטלין, ואם לאו אין מטלטלין.
ד. מחלוקת: לת"ק אין מטלטלין ולרבי יוסי מטלטלין.

3. בגיזי צמר ואין מטלטלין - באיזה אופן מדובר? (נ.)
א. מחלוקת: לרבין בלא יחדן להטמנה ולרבינא בשל הפתק.
ב. לכו"ע בלא יחדן להטמנה.
ג. לכו"ע בשל הפתק.
ד. מחלוקת: לרבא בלא טמן בהן, ולרבין אפי' בטמן כיון שלא יחדן.

4. האם חפין את הכלים בשבת בנתר וחול למסקנא? (נ:)
א. מחלוקת: לרבי יהודה אסור ולרבי שמעון מותר.
ב. מחלוקת: לחד תנא אליבא דרבי יהודה אסור ולחד תנא אליבא דרבי יהודה מותר.
ג. מחלוקת: לרשב"ג מותר ולרבנן אסור.
ד. לכו"ע מדאורייתא מותר ומדרבנן אסור משום שנתר וחול הוו מוקצה.

5. כיסה בדבר שאינו ניטל וכו' - ואמאי לא יפנה מן הצדדין ויטנה על צידה? (נא. רש"י ד"ה הרי)
א. גזירה שמא יבוא ליטול הכיסוי בעצמו.
ב. כיון שנעשית הקדירה בסיס לדבר האסור אסור לטלטל הקדירה.
ג. איירי הכא באופן שאינו יכול לפנות מן הצדדין.
ד. איירי בכיסוי שא"א להורידו ע"י הטי' מן הצד אלא צריך ליטלו בידו ולהורידו.

6. האם יוצא הגמל בחטם? (נא:)
א. לכו"ע יוצא.
ב. לכו"ע אינו יוצא.
ג. מחלוקת: לת"ק אינו יוצא ולחנני' יוצא.
ד. תלוי: גמל קטן אינו יוצא, גמל גדול יוצא.

7. ומזין עליהן - והלא תנינן דטבעת בהמה אינה מקבלת טומאה? (נב:)
א. לרב יצחק איירי בבאין מנוי אדם ולרבי יוסף שאני הכא שאדם מושך בהן את הבהמה.
ב. איירי הכא בבאין מנוי אדם לנוי בהמה.
ג. שאני הכא שאדם מושך בהן את הבהמה.
ד. הא דתנן דטבעת אינה מקבלת טומאה איירי בטומאת משא, והכא איירי בטומאת מגע.

8. ולא בקמיע אע"פ שהוא מומחה - באיזה אופן מדובר? (נג:)
א. בקמיע שמומחה לאדם ואינו מומחה לבהמה.
ב. בקמיע שמומחה לבהמה ואינו מומחה לאדם.
ג. בקמיע שמומחה ג"פ רק לבהמה זו ולא לבהמות אחרות.
ד. בקמיע שמומחה ג"פ לג' בהמות ולא לבהמה זו.

9. אבל מכניס חבלים לתוך ידו וכו' ובלבד שלא יכרוך - מה הכוונה? (נד.)
א. שאם החבלים הן צמר ופשתים אסור לו לכורכם בידו שמא יבוא לקושרם.
ב. שאם החבלים הן צמר ופשתים אסור לו לכורכם ולוקשרם בידו.
ג. שמותר לו לקשור הגמלים זה בזה ולצאת עמהן בשבת ובלבד שלא יכרוך החבל בידו.
ד. שמותר לו לכרוך החבל בידו ואין כאן חשש של כלאים אדם ובהמה.

10. מעולם לא יצתה מדה טובה מלפני הקב"ה וחזר בה לרעה חוץ מדבר זה - דהיינו...? (נה.)
א. מי שבידו למחות ולא מיחה.
ב. מגלה פנים בתורה שלא כהלכה.
ג. מלבין פני חבירו ברבים.
ד. אוטם אזנו מזקעת דל.

11. כל האומר בני שמואל חטאו בהטיית דין אינו אלא טועה - מי חולק על דבר זה? (נו.)
א. רבי מאיר.
ב. רבי יהודה.
ג. רבי עקיבא.
ד. רבי יוסי.

12. תיכי חלילתא שנטנפו בטיט - האם יוצאין בהן בשבת? (נז.)
א. ללישנא קמא יוצאין בהן וללישנא בתרא אין יוצאין בהן.
ב. לכו"ע יוצאין בהן.
ג. לכו"ע אין יוצאין בהן.
ד. תלוי: נטנפו הרבה אין יוצאין בהן, נטנפו מעט יוצאין בהן.

13. חותם שיש לעבד בכסותו לסימן על עבדותו - האם יוצאין עמו בשבת? (נז:)
א. מחלוקת: לתנא דמתני' אין יוצאין עמו ולרשב"א יוצאין.
ב. לכו"ע יוצאין עמו.
ג. לכו"ע אין יוצאין עמו.
ד. תלוי: עבד עברי אינו יוצא, עבד כנעני יוצא.

14. חותם שיש לעבד בצוארו לסימן על עבדותו - האם יוצאין עמו בשבת? (נח.)
א. תלוי: בשל מתכת אינו יוצא, בשל טיט עשאו לעצמו אינו יוצא עשה לו רבו יוצא.
ב. תלוי: בשל מתכת אינו יוצא, בשל טיט יוצא.
ג. תלוי: עשאו לעצמו אינו יוצא, עשה לו רבו יוצא.
ד. בכל גווני אין יוצא עמו בשבת.

15. זוג שבצואר אדם או בהמה שאין בו עינבל - האם מקבל טומאה? (נח:)
א. בכל גווני מקבל טומאה.
ב. בכל גווני אינו מקבל טומאה.
ג. תלוי: באדם גדול מקבל טומאה, בתינוק ובבהמה אינו מקבל טומאה.
ד. תלוי: באדם מקבל טומאה, ובבהמה אינו מקבל טומאה.

16. סנדל של בהמה של מתכת שהוא כבד - האם מקבל טומאה? (נט.)
א. מחלוקת: לרב מקבל טומאה מדאורייתא לר' חנינא רק מדרבנן ולר"י אינו מקבל כלל.
ב. מחלוקת: לרב ולר' חנינא מקבל טומאה ולרב יוחנן אינו מקבל טומאה.
ג. לכו"ע מקבל טומאה.
ד. לכו"ע אינו מקבל טומאה.

17. אשה שיצאה עם טבעת שיש עלי' חותם - האם חייבת חטאת? (ס.)
א. מחלוקת: לר' נחמיה חייבת חטאת ולחכמים אינה חייבת חטאת.
ב. מחלוקת: לרב זירא אליבא דר' נחמיה ולרבא ורב נחמן אליבא דכו"ע חייבת חטאת.
ג. מחלוקת: לרב זירא אינה חייבת חטאת ולרבא ורב נחמן חייבת חטאת.
ד. מחלוקת: לרבא חייבת חטאת ולרב נחמן אינה חייבת חטאת.

18. ולא בתפילין וכו' ואם יצא אינו חייב חטאת - אליבא דמאן איירי תנא הכא? (סא.)
א. אליבא דמאן דאמר שבת זמן תפילין.
ב. אליבא דמאן דאמר שבת לאו זמן תפילין.
ג. רישא אליבא דמ"ד שבת לאו זמן תפילין, וסיפא אליבא דמ"ד שבת זמן תפילין.
ד. רישא וסיפא אליבא דכו"ע.

19. האם מותר ליכנס עם קמיע לבית הכסא? (סב.)
א. תלוי: מגולה אסור, מחופה מותר.
ב. בכל גווני אסור.
ג. בכל גווני מותר.
ד. תלוי: חולה שיש בו סכנה מותר, שאין בו סכנה אסור.

20. ג' דברים מביאין את האדם לידי עניות וכו' המזלזל בנטילת ידים - מה הכוונה? (סב:)
א. שאומר שאינו נוטל ידיו משום מצוה אלא משום נקיות.
ב. לרבא שאינו נוטל ידיו כלל ולרב חסדא שנוטל ידיו במעט מים ואינו רוחץ יפה.
ג. לכו"ע שאינו נוטל ידיו כלל.
ד. לכו"ע שנוטל ידיו במעט מים ואינו רוחץ יפה.