רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבת מבחן דפים ע"ח-צ"ב
ממוצע הציונים עד כה: 75%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת שבת, דפים ע"ח-צ"ב

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. שמן כדי לסוך אבר קטן מה הכוונה למסקנא? (עח.)
א. לר"ש ב"א אפי' אבר קטן של קטן בן יומו, ולר' נתן אבר של גדול או גדול של קטן.
ב. לכו"ע אבר קטן של גדול.
ג. לכו"ע אבר גדול של קטן.
ד. לכו"ע אבר קטן של קטן בן יומו.

2. מזוזה שכתב על קלף - מה דינה? (סג:)
א. מדאורייתא כשירה ומדרבנן פסולה.
ב. מחלוקת: לת"ק פסולה ולרבי מאיר כשירה.
ג. לכו"ע כשירה.
ד. לכו"ע פסולה.

3. רבי יוסי אומר וכו' לשתי רשויות פטור - באיזה אופן מדובר? (פ.)
א. ביש חיוב חטאת ביניהם.
ב. לאביי ביש כרמלית ולרבא אפי' ביש פיסלא ביניהם.
ג. לרבה ביש חיוב חטאת ביניהם ולאביי אפי' בכרמלית ביניהם ולרבא אפי' בפיסלא.
ד. לרבה ביש חיוב חטאת ביניהם ולאביי בכרמלית ביניהם ולרבא ביש ביניהם ד"א.

4. חול הגס כדי ליתן על מלא כף סיד - אליבא דמאן נאמר דין זה? (פ:)
א. אליבא דרבנן.
ב. אליבא דרבי יהודה.
ג. לרב חסדא אליבא דרבי יהודה ולרבא אליבא דרבנן.
ד. לרב חסדא אליבא דרבי יהודה ולרבא אליבא דכו"ע.

5. צרור שעלו בו עשבים האם מותר לקנח בו בשבת? (פא: רש"י ד"ה מותר)
א. לכו"ע מותר.
ב. לכו"ע אסור.
ג. לרבי שמעון דס"ל דבר שאינו מתכוון מותר הכא נמי מותר ולרבי יהודה אסור.
ד. לרבי שמעון מותר דהוה מלאכה שאינה צריכה לגופה ולרבי יהודה אסור.

6. ר"מ אומר כדי לחתות בו את האור ר"י אומר כדי לקבל בו רביעית - שיעורא דמאן נפיש? (פב.)
א. שיעורא דרבי מאיר.
ב. שיעורא דרבי יוסי.
ג. לחד אמורא שיעורא דרבי מאיר ולחד אמורא שיעורא דרבי יוסי.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

7. אליבא דמאן מטמאה עבודה זרה באבן מסמא? (פא.)
א. לר"א אליבא דרבי עקיבא.
ב. לר"א אליבא דרבנן.
ג. לרבה אליבא דרבי עקיבא.
ד. לרבה אליבא דרבנן.

8. ספינה של חרס האם מקבלת טומאה? (פג:)
א. לכו"ע מקבלת טומאה.
ב. לכו"ע אינה מקבלת טומאה
ג. מחלוקת: לתנא דמתני' אינה מקבלת טומאה ולחנני' מקבלת טומאה.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

9. דבר המיטלטל כשהוא מלא ע"י שוורים, האם דינו כדבר המיטלטל מלא וריקן ? (פד.)
א. דינו כדבר המיטלטל מלא וריקן.
ב. אין דינו כדבר המיטלטל מלא וריקן.
ג. מדאורייתא לא הוה כדבר המיטלטל מלא וריקן ומדרבנן הוה כדבר המיטלטל מלא וריקן.
ד. אם יכול אדם לטלטלו בשעת הדחק הוה כדבר המיטלטל ואם לאו לא הוה כדבר המיטלטל.

10. אין ראש תור בערוכה - מה הכוונה? (פה: רש"י ד"ה אין)
א. שאין היתר ראש תור בערוגה כלל.
ב. שאין היתר ראש תור מערוגה לערוגה ומשדה לשדה אלא משדה לערוגה ומערוגה לשדה.
ג. שאין היתר ראש תור מערוגה לערוגה אלא משדה לשדה ומשדה לערוגה ומערוגה לשדה.
ד. שאין היתר של ראש תור אלא משדה לשדה ומשדה לערוגה.

11. באיזה יום בחודש באו עם ישראל למדבר סיני(פו:)
א. לכו"ע בב' סיון.
ב. לכו"ע בראש חודש סיון.
ג. מחלוקת: למ"ד בששי ניתנה תורה באו בב' בסיון ולמ"ד בשביעי באו בר"ח סיון.
ד. לכו"ע בג' בסיון.

12. האם נצטוו בנ"י על התחומין כבר במרה? (פז:)
א. מחלוקת: לרבא נצטוו במרה ולרב אחא בר יעקב לא נצטוו במרה.
ב. לכו"ע נצטוו במרה.
ג. לכו"ע לא נצטוו במרה.
ד. לכו"ע נצטוו במרה אך הציווי הי' שישמרו תחומין רק לאחר מתן תורה.

13. למה נמשלו ישראל לתפוח? (פח.)
א. מה תפוח זה טעם עצו ופריו שוה אף ישראל תוכם כברם.
ב. מה תפוח זה קודם לעליו אף ישראל קודם מקבלין עומ"ש ואח"כ עול מצוות.
ג. מה תפוח זה פריו קודם לעליו אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע.
ד. מה תפוח זה משעה שהוא קטן ראוי לאכילה אף ישראל אפי' קטנים שבהם מלאים מצוות.

14. למה נקרא שמו הר סיני? (פט.:)
א. הר שנעשו בו ניסים לישראל.
ב. הר שנעשה סימן טוב לישראל
ג. לרב חיסדא הר שירדה שנאה לעכו"ם ולר' אבהו הר שנעשה בו סימן טוב לישראל.
ד. לרב חיסדא הר שירדה שנאה לעכו"ם עליו ולר' אבהו סיני שמו.

15. המוציא עצי אשירה לרה"ר האם חייב על הוצאתו.? (צ. רש"י ד"ה מאומה)
א. לכו"ע חייב.
ב. לכו"ע פטור.
ג. מחלוקת: לחד תנא במתני' פטור ולר' יהודה חייב.
ד. מחלוקת: לרבי שמעון פטור ולר' יהודה חייב.

16. המוציא חגב כל שהוא - האם חייב על הוצאתו? (צ:)
א. תלוי: טהור לכו"ע חייב, טמא לת"ק פטור ולר' יהודה חייב.
ב. תלוי: מת לכו"ע חייב, חי לכו"ע פטור.
ג. תלוי: טהור לכו"ע חייב, טמא לכו"ע פטור.
ד. מחלוקת: לת"ק פטור ולר' יהודה חייב.

17. הוציא כגרוגרת לאכילה וצמקה וחזרה ותפחה והניחה - האם חייב על הוצאתו? (צא.)
א. מחלוקת: למ"ד יש דיחוי לענין שבת פטור ולמ"ד אין דיחוי לענין שבת חייב.
ב. לכו"ע חייב.
ג. לכו"ע פטור.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

18. גנב כיס בשבת וגררו והוציאו מבית בעלים דרך פיו האם חייב על גניבתו ? (עה.)
א. לכו"ע פטור.
ב. לכו"ע חייב.
ג. מחלוקת: לחזקי' חייב ולר' שמעוון פטור.
ד. לכו"ע מדאורייתא פטור ומדרבנן חייב.

19. הזורק או המעביר למעלה מי' טפחים האם חייב משום זורק או מעביר? (צב. רש"י ד"ה המוציא)
א. בכל גווני חייב.
ב. בכל גווני פטור.
ג. בכל גווני מדאורייתא פטור ומדרבנן חייב.
ד. תלוי: זורק פטור , מעביר חייב.

20. המתכוון להוציא מעות בסדינו לפניו ובא לו לאחריו האם חייב על הוצאתו? (צב:)
א. מחלוקת: לר' אלעזר לחד תנא חייב ולחד תנא פטור , ולרבא לכו"ע פטור.
ב. מחלוקת: לחד תנא חייב ולחד תנא פטור.
ג. מחלוקת: לר' יהודה חייב ולחכמים פטור.
ד. איבעיא דלא איפשטא.