רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבת מבחן דפים ק"ז-קכ"ב
ממוצע הציונים עד כה: 75%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת שבת, דפים ק"ז-קכ"ב

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. ההורג תולעת בשבת האם חיב ע"ז למסקנא?(קז:)
א. לכו"ע פטור.
ב. לכו"ע חייב.
ג. מחלוקת: לרבי אליעזר חייב ולרבנן פטור.
ד. מחלוקת: לר' ירמי' חייב ולרב יוסף פטור.

2. האם כותבין תפילין על עור של דג טהור? (קח.)
א. בכל גווני כותבין.
ב. בכל גווני אין כותבין.
ג. תלוי: תפילין של יד כותבין, תפילין של ראש אין כותבין.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

3. מי שנגפה ידו האם מותר לצומתה בשבת ביין או בחומץ? (קט.)
א. תלוי: בחומץ אסור, ביין לעו"ע מותר, ולבני מחוזא אסור.
ב. תלוי: לכו"ע מותר, ולבני מחוזא אסור.
ג. תלוי: בחומץ אסור, ביין מותר.
ד. בכל גווני מותר.

4. כל האוכלין אוכל אדם לרפואה - לטתויי מאי? (קי.)
א. מאכל בהמה.
ב. טחול לשיניים וכרשינין לבני מעיים.
ג. שמן זית.
ד. חומץ.

5. לא יגמע בהן את החומץ - באיזה אופן מדובר למסקנא? (קיא.)
א. מחלוקת: לאביי במגמע ופולט ולרבא במגמע ובוטל לאחר טיבול.
ב. מחלוקת: לאביי במגמע ופולט ולרבא במגמע ובולע קודם הטיבול.
ג. לכו"ע במגמע ופולט.
ד. לכו"ע במגמע ובולע.

6. האם מותר לסוך שמן וורד על מכתו בשבת? (קיא:)
א. תלוי: היכא דשכיח שמן וורד לכו"ע מותר והיכא דלא שכיח לכו"ע אסור.
ב. תלוי: היכא דשכיח שמן וורד לכו"ע מותר, והיכא דלא שכיח לר"ש מותר ולר"י אסור.
ג. מחלוקת: לרבי יהודה אסור ולרבי שמעון מותר.
ד. לכו"ע בכל גווני מותר.

7. חלצה בסנדל שמאל שנפסקה תרסיתו החיצונה ברגל ימין האם חליצתה כשירה למסקנא? (קיב.)
א. מחלוקת: לרבנן חליצתה כשירה ולרבי יהודה חליצתה פסולה.
ב. לכו"ע חליצתה כשירה.
ג. לכו"ע חליצתה פסולה.
ד. תלוי:מדאורייתא חליצתה כשירה ומדרבנן פסולה.

8. מקפלין אתהכלים - באיזה אופן מדובר? (קיג.)
א. בב' אנשים, ובבגדים חדשים לבנים, ובאין לו להחליף.
ב. בב' אנשים, ובבגדים חדשים צבועים, ובאין לו להחליף.
ג. באדם אחד, ובבגדים חדשים לבנים, ובאין לו להחליף.
ד. באדם אחד, ובבגדים חדשים צבועים, ובאין לו להחליף.

9. כל ת"ח שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה - באיזה בגד מדובר ? (קיד.)
א. בבגד תחתון.
ב. בבגד עליון.
ג. ין בבגד תחתון בין בבגד עליון.
ד. במנעלים.

10. מנין ליוה"כ שחל להיות בשבת שאסור בקניבת ירק - על איזה איסור הכוונה כאן? (קיד:)
א. לכו"ע איסור שבות.
ב. לכו"ע איסור קוצר.
ג. מחלוקת: לרב הונא איסור שבות ולרבי יוחנן איסור קוצר.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

11. ס"ת שיש בו תיבות מפוזרות שיש בהן פ"ה אותיות האם מצילין אותו מפני הדליקה(קטו:)
א. לכו"ע מצילין.
ב. לכו"ע אין מצילין.
ג. מחלוקת: לרב הונא אין מצילין ולרב חסדא מצילין.
ד. תלוי: אם כולן באותה יריעה מצילין, ואם בב' יריעות אין מצילין.

12. הגליונין של ס"ת של למעלה ושל למטה האם מצילין אותן מפני הדליקה? (קטז.)
א. בכל גווני מצילין.
ב. בכל גווני אין מצילין.
ג. תלוי: של למעלה מצילין, ושל למטה אין מצילין.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

13. ולהיכן מצילין אותו למבוי שאינו מפולש - מה הכוונה למסקנא? (קי:)
א. ג' מחיצות ולחי אחד ואליבא דרבי אליעזר.
ב. ג' מחיצות ואליבא דרבי אליעזר.
ג. ב' מחיצות וב' לחיין ואליבא דרבי יהודה.
ד. ב' מחיצות ולחי אחד ואליבא דרבי יהודה.

14. מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי - מה הכוונה? (קיח:)
א. שלא אמרתי דבר הלכה וחזרתי בי מזה.
ב. שלא הוצרכתי לחזור לפני התלמידים על דברי אלא הבינו מיד את כוונתי.
ג. שכל מה שדיברתי על כל אדם הייתי אומרו אף אם הי' בא אח"כ לשואלני על כך.
ד. שלא חזרתי על בקשתי בתפילה יותר מפעם אחת.

15. עשירים שבא"י ובבל במה הן זוכין? (קיט.)
א. בא"י בשביל שמעשרין, ובבבל בשביל שמכבדין את התורה.
ב. בארץ ישראל בשביל שמכבדים את התורה,ובבבל בשביל שמכבדים את השבת.
ג. בשביל שמכבדין את התורה.
ד. בשביל שמכבדין את השבת.

16. כל המתפלל בע"ש ואומר ויכולו.....? (קיט:)
א. קורעין לו גזר דינו.
ב. אפ' יש בו שמץ של ע"ז מוחלין לו.
ג. פותחין לו שערי ג"ע.
ד. מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית.

17. מצילין סל מלא ככרות אע"פ שיש בו מאה סעודות - באיזה אופן מדובר ? (קכ.)
א. מחלוקת: לרב הונא דוקא שהכל בסל אחד ולרב אבא אפי' בכמה סלין ולאותה חצר.
ב. מחלוקת: לרב הונא בכמה סלין ולאותה חצר, ולרב אבא בכמה סלין ולחצר אחרת.
ג. לכו"ע איירי אפי' בכמה סלין ולאותה חצר.
ד. לכו"ע איירי דוקא בסל אחד.

18. מנא לן דגרמא במלאכת שבת מותר מדאורייתא ? (קכ:)
א. משום שלא הי' כן במשכן.
ב. דאינו חשוב מלאכת מחשבת.
ג. דכ' לא תעשה כל מלאכה, וילפי' עשי' הוא דאסור הא גרמא שרי.
ד. הלכה למשה מסיני.

19. ועל צואה של קטן - מה הכוונה למסקנא? (קכא:)
א. ככופין כלי על צואה של קטן מפני הקטן.
ב. שכופין כלי על צואת תרנגול שעומדת באשפה שבחצר מפני קטן.
ג. שכופין כלי על צואת תרנגול שעומדת בבית מפני קטן.
ד. שכופין כלי על צואת תרנגול שעומדת באשפה שברה"ר מפני קטן.

20. מעשה בר"ג וזקנים וכו, ועשה נכרי כבש לירד בו - האם עשאו בפניהם? (קכב.)
א. מחלוקת: לאביי איירי שלא עשאו בפניהם ולרבא אפי' עשאו בפניהם.
ב. לכו"ע איירי דוקא בלא עשאו בפניהם.
ג. לכו"ע אירי אפי' בעשאו בפניהם.
ד. איבעיא דלא איפשטא.