רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוס' דפים ב'-י"ד מסכת שבועות

דף ב
1. מה הן "שתים" ומה הן "ארבע" לענין:
א. שבועות?
ב. ידיעות הטומאה.
ג. יציאות השבת?
ד. מראות נגעים?
2. מדוע מדובר במשנה על "ידיעות הטומאה", ולא על "העלמות הטומאה"?
3. הסבר מהו "קרבן עולה ויורד"?
4. מה הם שלושת השעירים הנעשים לצבור ביום הכפורים?
5. על מה מכפרים:
א.שעיר הנעשה בפנים
ב. שעיר הנעשה בחוץ
ג. שעירי הרגלים.
ד. שעירי ראשי חדשים.

דף ג
6. כיצד מתקשרת פתיחת מס' שבועות לסיום מס' מכות?
7. מדוע משנתו פירטה שתים שהן ארבע לגבי שבועות וידיעות הטומאה, ולא לגבי שבת ומראות נגעים?
8. מדוע משנתנו הקדימה את הפירוט לענין ידיעות הטומאה לפני שבועות?
9. מה הן "שתים שהן ארבע" לענין שבועות, ידיעות הטומאה, יציאות השבת ומראות נגעים?
10. לענין מה נמנו "שבועות שתים שהן ארבע" לפי ר"ע ולפי ר' ישמעאל.
11. הנשבע "אכלתי" ולא אכל - מדוע הוא לוקה לפי מ"ד לאו שאין בו מעשה אין לוקים עליו?
12. מה דעת ר' ישמעאל לענין מלקות בלאו שאין בו מעשה? הוכח!
13. שבועה שאוכל ככר זו היום ועבר היום ולא אכלה - מאיזה טעם הוא אינו לוקה לפי ר' יוחנן ולפי ריש לקיש?
14. המותיר בטהור והשובר בטמא - מאיזה טעם הם אינם לוקים?

דף ו
15. איזה מראות נגעים מצטרפים זה לזה לפי תנא דמתניתין ולפי ר' עקיבא?
16. מי הוא "יהושע בנו של ר' עקיבא"?

דף ז
17. אימתי אנו אומרים בכלל ופרט "אין בכלל אלא מה שבפרט" ואימתי אנו אומרים שללמד על הכלל כולו יצא?
18. מה ההבדל בין "ללמד על הכלל כולו" לבין "אי אתה דן אלא כעין הפרט" שנאמר בכלל ופרט וכלל?
19. מהיכן למדנו חיוב קרבן עולה ויורד ב -
א. טמא שאכל קודש?
ב. טמא שנכנס למקדש?
20. מנין טמא שאכל תרומה אינו חייב קרבן? מדוע לא ייחסנו מיעוט זה לטמא שנכנס למקדש?
21. האם יולדת בימי טוהר שלה מותרת לאכול בתרומה? מדוע? מהיכן למדו זאת?

דף ח
22. מנין ששעיר הנעשה בפנים אינו מכפר על:
א. ע"ז ג"ע ושפ"ד
ב. ביולדת?
ג. מצורע
ד. נזיר טמא?
23. מה הוא צד החטא הקיים ב -
א. יולדת?
ב. מצורע?
ג. נזיר טמא?
24. מהיכן למד ר' שמעון ששעיר הנעשה בפנים אינו מכפר על כל האופנים של טמאת מקדש וקדשיו?
25. במה מתכפרת טומאה שיש בה ידיעה בתחילה וידיעה בסוף? מה הסברא של הס"ד ששעיר הנעשה בפנים יכפר עליה? מנין הסיקו שאינו מכפר עליה?

דף יא
26. המנחות:
א. מאימתי מעלין בהם?
ב. מאימתי נפסלים בטבול יום?
ג. מאימתי נפסלים בלינה?
27. הקטורת:
א. מאימתי מועלים בה?
ב. מאימתי נפסלים בטבול יום?
ג. מאימתי נפסלת בלינה?
28. הקדיש אייל בדמיו - באיזה אופן קדוש קדושת הגוף, ובאיזה אופן מועיל פדיון?
29. מה הוא הסברו של רה לכך שתמידים שלא הוצרכו לציבור נפדים תמימים?
30. שעירי ע"ז שאבדו והפריש אחרים תחתיהם ואחר כך נמצאו?
א. באיזה שעירים מדובר?
ב. מה דינם לפי ר' יהודה ולפי ר' אלעזר ור' שמעון? נמק כל שיטה!
ג. מדוע אין אומרים בהם "לב בית דין מתנה עליהם" ויפדו בלא מום?
31. פרה אדומה שמצא אחרת נאה הימנה - מדוע מותר לפדותה?
32. פרה אדומה שמתה, או נשחטה חוץ למקומה, האם מותר לפדותה ומדוע?

דף יב
33. מדוע אין להוכיח מקטורת את הכלל "לב בית דין מתנה"?
34. אמרו לו... היאך קרבים זה בזה - מה הן שתי האפשרויות להסביר את סברת חכמים?
35. תמידים שלא הוצרכו לצבור - מה עושים בהם לפי ר"ש ולפי חכמים?
36. שעירי חטאת של צבור שאבדו והפריש אחרים תחתיהם - מה ייעשה בהם לפי ר' יהודה ולפי ר"א ור' שמעון?
37. מאימתי אמרינן לדעת ר"ש שקרבן שאבד ונמצא יקרב לקיץ המזבח, ואימתי אמרינן שיפלו דמיו לקיץ המזבח? מה סיבת החילוק?
38. אשם שמתו בעליו - מה דינו לפי חכמים, לפי ר' אליעזר ולפי ר' יהושע?
39. מדוע אין מקיצין את המזבח בעולת העוף?
40. מה הוא לשון "קיץ המזבח"?
41. מניין ש"פשעים" הם במזיד, ו"חטאות" הם בשגגה?

דף יג
42. על איזה עבירות יום הכפורים מכפר, ועל מה אינו מכפר, לפי רבי ולפי חכמים?
43. מה היא דעת ר' יהודה לגבי שיטת רבי שיום הכפורים מכפר על שאינם שבים?
44. מה היא דעת רבי לגבי שיטת ר' יהודה ששעיר המשתלח מכפר גם על הכהנים?
45. אלו אשמות וחטאות מכפרים על המזיד?
46. על מה מתבססת ההו"א של הסיפרא שיום הכפורים מכפר לשאינם שבים? מנין דחו הו"א זו?
47. כיצד יתכן אליבא דרבי שאדם יתחייב כרת על אכילה ביום הכפורים?
48. במה מתכפרים הכהנים על טומאת מקדש וקדשיו ועל שאר עבירות?

דף יד
49. מדוע סביר יותר שהכהנים מתכפרים בפרו של אהרן מאשר בשעיר הנעשה בפנים?
50. כיצד כהנים מתכפרים בפרו של אהרן, הרי נאמר בו "וכפר בעדו ובעד ביתו", ולא בעד אחרים?
51. מה למדנו מהמלים "ושחט את שעיר החטאת אשר לעם"? מהיכן למדנו ששעיר הנעשה בפנים בא משל צבור?
52. מה הן ארבע ידיעות קמיתא? ומה הן ארבע ידיעות בתרייתא? מה הענין המיוחד בכל אחד משני הסוגים?