רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוספות על מסכת סנהדרין (דפים יח-כב)

דף יח
1. מה החידוש בזה שכהן גדול שהרג בשוגג גולה?
2. כוהן גדול שהרג-באיזה אופן חוזר מעיר מקלט?
3. בכמה דנים את הכהן הגדול: א. דיני נפשות? ב. דיני מלקות? ג. דיני ממונות (טז.)?
4. באיזה אופן יש מציאות לכך שכהן גדול מעיד?
5. מדוע אין מושיבין מלך בסנהדרין? מה התחדש בזה יותר ממה שנאמר במשנה "מלך לא דן"?
6. מדוע אין מושיבין מלך בעיבור שנה? (שים לב להבדל בין רש''י לבין הערוך!) (ועיין עוד רש''י על המשנה כא:)
7. מדוע אין מושיבין כהן גדול בעיבור שנה? (רש''י ותוס')

דף יט
8. האם כהן גדול יכול לייבם אלמנה מן האירוסין , מדאוריתא ומדרבנן?
9. כיצד מפרשים ר' מאיר ור' יהודה את הפסוק "ומן המקדש לא יצא" , מדאוריתא? ומה הדין מדרבנן?
10. כיצד היו נוהגים לנחם בשורה בראשונה , ומה התקינו אח''כ? האם יש עדיפות לאחת מן הדרכים הנ''ל?
11. האם מלכי בית דוד דנים: א. דיני ממונות? ב. דיני נפשות? ג. דיני מורד במלחות?
12. מי מדבר ראשון בדינים אלו?
13. מלך ותלמיד חכם-כבודו של מי גדול יותר? מי מהם יכול למחול על כבודו? מדוע?
14. האם אפשר להושיב את בעלי דין : א. בדיני ממונות. ב. בדיני נפשות. ג.בשעת גמר דין. ד. בשעת קבלת עדות.?
15. מלך שרצה לחלוץ-האם שומעים לו? מדוע?
16. במה נחלקו דוד ושאול לגבי קידושיה של מירב? במה נחלקו לגבי קידושיה של מיכל?
17. מאיזה צער פדה יעקוב את אברהם?
18. מה היא גדולתו של בועז לגבי יוסף , ומה גדלותו של פלטי בן ליש לגבי בבעז?

דף כ
19. האם נשים יוצאות לפני המטה או לאחריה? מה הסברה בכל צד?
20. מדוע נענש אבנר?
21. כמה זמן עבר ממיתת שאול עד שמלך איש בושת? כמה זמן מלך איש בושת? כמה זמן עבר ממיתתו עד שדוד מלך?
22. האם אבל צריך לכפות: א. מטתו. ב. שאר מטות שבבית ג. מטה המיוחדת לכלים. ד. ערסא דגדא. ה. ערסא דצלא. ו. מטה שנקליטיה יוצאים.
23. האם המלך מותר בכל האמור בפרשת מלך? אם לא-לשם מה נאמרה הפרשה?
24. מדוע נענש אחאב על נבות , למ''ד מלך מותר בכל האמור בפרשת מלך?
25. מה מקבל המלך: א. מאוצרות מלכים? ב. משאר ביזה שבוזזים העם?

דף כא
26. האם מותר למשכן אלמנה עשירה? מדוע?
27. האם מותר למלך לשאת: א. פחות משמונה עשרה נשים שמסירות את ליבו? ב. יותר משמונה עשרה נשים צדיקות?
28. מתי היו למיכל ילדים, ומתי לא היו לה?
29. מה ההבדל בין נשים לפילגשים?
30. מתי מותר לבא על אשת יפת תואר ביאה ראשונה? הסבר לפי זה כיצד תמר היתה מותרת לאמנון?
31. איזה ייחוד אסור מדורייתא , איזה ייחוד מותר , ואיזה אסור מדרבנן?
32. מה נלמד מכל אחד מהפסוקים הבאים: א. למען הרבות סוס ב. לא ירבה לו סוסים ג. למען הרבות לו סוסים כמה כסף וזהב מותר למלך להחזיק?

דף כב
33. באיזה כתב ניתנה התורה לישראל, ובאיזה כתב כתבוה עד ימי עזרא?
34. "כתב אשורית"-שני פרושים! "משנה תורה"-שני פרושים!
35. אחת לכמה זמן מסתפרים מלך, כהן גדול וכהן הדיוט?
36. כהן המכיר את משמרתו, וכהן שאינו מכיר את משמרתו- אימתי מותרים לשתות יין בזמן שבית-המקדש קיים ובזה-הזמן, לפי רבי ולפי חכמים?
37. האם בזה-הזמן מותר לכהן לגדל פרע שיער ראשו לפי רבי ולפי חכמים? מדוע?
38. שתוי יין או פרוע ראש שעבדו במקדש- א. האם עבודתם מחוללת, ב. האם יש בזה מיתה בידי שמים?
39. האם רב אשי מסכים להיקש בין שתויי יין לפרועי ראש בספר יחזקאל? כיצד מיתישבת דעתו עם היקש זה?