רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
קידושין דפים ב - מ רש"י ותוס'

דף ב
1. מה הוא המקור לכך ששוה כסף ככסף?

דף ג.
2. לענין מה אתרוג שוה לאילן, ולענין מה הוא שוה לירק?
3. א. לפי מה נקבע המעשר בגורן וביקב?
4. ב. לפי מה נקבע המעשר באילן, ומדוע?
5. ג. לפי מה נקבע המעשר בירק, ומדוע?
6. ד. מדוע אתרוג שוה לירק?
7. כוי - לענין מה הוא שוה: א. לחיה? ב. לבהמה? ג. לחיה ולבהמה?
8. היכן חכמים משתמשים בלשון "דרכים", והיכן משתמשים בלשון "דברים"?
9. מה בא המנין למעט במשפט: א. "האשה נקנית בג' דרכים"? ב. "וקונה את עצמה בב' דרכים"?
10. א. מדוע היה ס"ד שאשה נקנית בחליפין?
11. ב. מדוע אשה אינה נקנית בחליפין?
12. ג. האם אשה נקנית בחליפין, כאשר הכלי שוה הרבה? נמק!
13. ד. האם תועיל הסכמתה של אשה להתקדש בפחות משוה פרוטה?
14. מדוע היה ס"ד שאשה קונה את עצמה בחליצה? כיצד נדחתה אפשרות זו?

דף ד.
15. תושב כהן ושכיר לא יאכל קדש – מדוע לא נלמד תושב בקו משכיר? ויצאה חינם אלו ימי בגרות, אין כסף אלו ימי נערות – לשם מה התורה כתבה שיוצאת בבגרות, הרי כבר בנערות היא יצאה? כיצד אשה רגילה נעשית בוגרת? וכיצד אילונית (שאין לה נערות) נעשית בוגרת? כיצד אפשר ללמוד בקו שאילונית (שאין לה נערות) יוצאת בבגרות?
16. האם אפשר להכיר על קטנה שהיא אילונית, ומדוע?
17. א. מה הוא המקור לקידושי כסף, לפי רב יהודה ולפי הבריתא? ב. לשם מה נצרכים שני הלימודים?
18. יהבה לדידיה וקדשתו – מה היה הסד לפי רשי ולפי תוס'?
19. כיצד רצו ללמוד קידושי ביאה בק"ו מיבמה, ומדוע נדחה הק"ו?
20. מה ליבמה שכן זקוקה ועומדת – פרש את הפירכא לפי רי ולפי הר אלעזר!

דף ה.
21. א. היכן מצאנו שכוחו של שטר גדול משל כסף? ב. היכן מצאנו שכוחו של כסף גדול משל שטר?
22. מהיכן למדנו שאשה מתקדשת על ידי שטר?
23. מדוע אין לומדים מההיקש "ויצאה והיתה" שאשה מתגרשת על ידי כסף?
24. א. היכן מצאנו שכוחו של שטר גדול משל ביאה? ב. מדוע לא למדנו משם קל וחומר לאשה שנקנית בביאה שנקנית גם בשטר?
25. איזו חומרא אפשר להכניס בתוך הקל וחומר, וכך להוכיח שאינה מהוה פירכא, ובאיזו חומרא אין אומרים כך?
26. האם אשה מתקדשת בקרקע?
27. התוס' במס' ב"ק (יב.) סוברים שקנין אגב מועיל מדרבנן בלבד. האם התוס' בסוגיין מסכימים לזה? הוכח!
28. מה דין גט הניתן על מנת: א. שלא תלכי לבית אביך לעולם? ב. שלא תלכי לבית פלוני לעולם?
29. מה הוא הצד השוה שבקנינים הבאים: א. כסף וביאה? ב. כסף ושטר? ג. שטר וביאה?
30. א. היכן מצינו קנין כסף בעל כרחה, לפי רש"י ולפי ר"ת? ב. באישות לא מצאנו קנין כסף בעל כרחה – הסבר לפי רש"י ולפי ר"ת!

דף ו.
31. היה מדבר עמה על עסקי גיטה וקידושיה – האם היא מקודשת: א. כל זמן שעסוקים באותו ענין? ב. כשאינם עסוקים באותו ענין?

דף ט.
32. תן לי מחרוזת התקדשי לי מה הדין כאשר תגובתה היתה: א. תן תן? ב. תן?
33. שיראי לא צריכי שומא – מדוע לא כתבו "הלכתא כרבה"?
34. מדוע אין מקדשים בטבעת שאין בה אבן?
35. שטר אירוסין שכתבו שלא לשמה - הסבר את צדדי הספק!

דף י.
36. מה דינו של גדול הבא על: א. קטנה נשואה? ב. קטנה ארוסה?
37. אימתי העראה קונה, ואימתי גמר ביאה קונה? (לפי רשב"א, ריב"ם, ר"ת ור' נסים גאון).

דף יא.
38. מדוע אשה אינה מתקדשת בפחות מדינר לפי ב"ש, על פי הסבריהם של ר' זירא, רב יוסף, ר"ש בן לקיש ורבא?
39. פשטה ידה וקיבלה פרוטה – האם מקודשת לפי ב"ש?
40. בתו של ר' ינאי שעשתה שליח, וקיבל עבורה דינר לקידושין – האם מקודשת, ומדוע?
41. אימתי אדם חייב שבועת מודה במקצת לפי רב ולפי שמואל?

דף יד.
42. מנין למדנו קנין כסף ב: א. אמה העבריה?

דף יז.
43. עבד עברי שהיה חולה בחלק משש השנים – אימתי צריך להשלים, ואימתי א"צ להשלים?
44. עבד עברי שברח – באיזה אופן יש חידוש בכך שלא מעניקים לו?
45. מה הוא סכום ההענקה לעבד, לפי ר' מאיר ר' יהודה ור' שמעון? מהיכן למד כל אחד מהם את שיטתו?
46. כיצד מחולק סכום ההענקה לפי ר' מאיר? מה הדין אם הרבה ממין אחד ומיעט מאחר?
47. לשם מה כתבה התורה צאן גורן ויקב, לפי ר' מאיר ר' יהודה ור' שמעון?
48. אדון שאין לו צאן גורן ויקב, האם חייב לתת הענק כאשר יש לו: א. תאנים? ב. כספים? ג. פרדות?
49. מה למדנו מ"אשר ברכך ד' אלוקיך", לפי ת"ק ולפי ר"א בן עזריה?
50. אימתי עבד עברי יוצא לחפשי במיתת האדון, ואימתי אינו יוצא?
51. א. מה היא הסברא לומר שהבן יעמוד במקום האדון?
52. האם העבדים הבאים עובדים את הבן, ומנין: א. נרצע? ב. אמה העבריה? ג. נמכר לעובד כוכבים?
53. האם יש דין ירושה, ומנין, ב: א. נכרי את אביו הנכרי? ב. גר את אביו הנכרי? ג. נכרי את אביו שהתגייר? ד. גר את אביו שהתגייר?

דף יח
54. פרש את דברי הבריתא: "עברי יוצא בשנים וביובל ובמיתת האדון, מה שאין כן בעבריה"!
55. האם אדם נמכר לעבד במקרים הבאים, ומנין: א. גנב, ויש לו לשלם את הקרן, ואין לו לשלם כפל? ב. העיד בחבירו שגנב, והוזם, ואין לו לשלם?
56. באיזה מקרים אין אדם נמכר לעבד לפי הדרשות הבאות: א. בגניבתו ולא בכפילו? ב.בגניבתו ולא בזממו?
57. האם אדם נמכר וחוזר ונמכר במקרים הבאים: א. גנב סכום כפליים משויו? ב. גנב וחזר וגנב מאותו אדם? ג. גנב מאחד וחזר וגנב מאדם אחר?
58. מה דין אדם אשר: א. גניבו אלף ושוה 500? ב. גניבו 500 ושוה אלף?

דף יט
59. יבם בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו – לאיזה ענין קנאה, ולאיזה ענין לא קנאה?
60. אין יעוד אלא מדעת – פרש בשני אופנים!
61. המיעד את אמתו לאשה – במה הוא מקדשה?
62. אמר לבתו קטנה "צאי וקבלי קידושיך" – מנין שהדבר מועיל?
63. המקדש במלוה שיש עליה משכון – מנין שהדבר מועיל?
64. המוכר את בתו והלך וקידשה לאחר – האם האדון יכול ליעדה, ומדוע?
65. המוכר את בתו ופסק על מנת שלא ליעד – האם התנאי מועיל, ומדוע?
66. האם המכירה תופסת, ומנין, כאשר אדם מוכר את בתו ל: א. ממזר? ב. בנו? ג. אביו?

דף כ.
67. מהיכן למדנו שאין עבד עברי יוצא בראשי איברים? מה נלמד מכל אחד מן הפסוקים?
68. בכמה פודים, ומנין, את מי ש: א. נמכר במנה והשביח ועמד על 200? ב. נמכר ב200- והכסיף ועמד על מנה?
69. כי טוב לו עמך: א. לענין מה יש סברא להקל על עבד עברי, ומדוע? ב. לענין מה יש סברא להחמיר על עבד עברי, ומדוע?

דף כב:
70. א. באלו דברים נקנה עבד כנעני, לפי משנתנו, ומניין? ב. באלו דרכים נוספות הוא נקנה, ומדוע הן לא נשנו במשנתנו?
71. קורא לה והיא באה – האם קנין זה מועיל בבהמה ובעבד כנעני, ומדוע?
72. כיצד עבד כנעני נקנה בחזקה?
73. האם עבד כנעני נקנה ע"י: א. שהוא מגביה את הלוקח? ב. הלקוח מגביה אותו?
74. מדוע שפחה כנענית אינה נקנית בביאה, ע"י מה שהיא מגביהה את רבה?

דף כג.
75. גר שמת והיה לו עבד גדול – האם יש אפשרות לאחרים לזכות בעבד?
76. גר שמת והיה לו עבד קטן – האם יש אפשרות לאחרים לזכות בעבד?
77. מדוע ר' מאיר סובר שחוב הוא לעבד לצאת מיד רבו לחירות?
78. מה היא הסברא לומר שעבד כנעני אינו משתחרר ע"י עצמו: א. בכסף? ב. בשטר?
79. האם עבד כנעני, לדעת ר"מ, משתחרר ע"י אחרים שלא מדעתו: א. בכסף? ב. בשטר?
80. האם עבד כנעני, לדעת ר"מ משתחרר ע"י עצמו, בכסף ובשטר, ומדוע?
81. האם עבד כנעני, לדעת חכמים, משתחרר בכסף ובשטר ע"י אחרים וע"י עצמו?
82. האם עבד יכול לקבל שטר שחרור של חבירו: א. מיד רבו? ב. מיד רבו של חבירו?
83. לרש בן אלעזר עבד כנעני מהו שיעשה שליח – הסבר לפי שני פירושי התוס'! מה היא הנפקמ אם הכהנים הם שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא?

דף כד.
84. האם חייבים להוסיף חומש כאשר אשה פודה מע"ש: א. של בעלה, בכספו של בעלה? ב. של בעלה, בכסף שלה?
85. נתן סטירה לעבדו כנעני קטן, והפיל לו שן חלב – האם העבד יוצא לחירות, ומנין?
86. א. היוצא בשן ועין האם צריך גט שחרור? ב. היוצא בשאר ראשי איברים האם צריך גט שחרור, ומדוע?
87. הכה כנגד אזנו של חבירו, וחירשו – האם חייב לשלם, ומדוע?
88. תרנגול שתקע ראשו לאויר כלי זכוכית ותקע בו ושברו – כמה משלם, ומדוע?
89. האם עבד יוצא לחירות במקרים הבאים, ומדוע:

דף כה.
90. א. מה הם צדדי הספק לענין עבד שסירסו רבו בבצים?
91. מדוע ראשי איברים אינם מטמאים משום מחיה?
92. א. נגע בלשונו בשרץ – האם נטמא, ומדוע? ב. טמא שטבל ופיו סגור, והמים לא נגעו בלשונו – האם עלתה לו טבילה, ומדוע?
93. מנין שמגע בית הסתרים אינו מטמא?

דף כו.
94. מה הוא שיעור ההגבהה המועילה לקנין?
95. א. מהיכן למדנו שקרקע נקנית בכסף? ב. מדוע לא למדנו משדה עפרון?
96. באיזה מקום אין נתינת הכסף קונה קרקע, ומדוע?
97. האם במקום שכותבין את השטר יש דרך לקנות בכסף לבד?
98. אימתי קרקע נקנית בשטר לבד, ואימתי אינה נקנית בלא שיתן את דמיה?
99. הכותב לחבירו שטר שיש בו גם לשון מכר וגם לשון מתנה – האם יש בו דינא דבר מצרא?
100. כיצד מטלטלין נקנים מן התורה? מה תקנו חכמים לפי ר' יוחנן, ומדוע?
101. מדוע אין כותבים פרוזבול כאשר ללווה אין קרקע?
102. מדוע רבן גמליאל השכיר לזקנים את מקומו של המעשר דוקא?
103. מדוע רבן גמליאל מיהר לעשות מה שעשה עוד בהיותו בספינה, ולא חיכה עד שיחזור לביתו?

דף כז.
104. מדוע רבן גמליאל השכיר לזקנים דוקא את מקומו של המעשר?
105. מדוע לא מוזכר שרבן גמליאל נתן תרומה גדולה?
106. האם תרומה גדולה חייבת בבעור מעשרות?
107. אלו תפקידים היו ללויים במקדש? האם היו יכולים להחליף תפקידים ביניהם?
108. מדוע ר' יהושע ור' עקיבא שילמו כסף לרבן גמליאל עבור שכירות המקום, ולא השתמשו בקנין חליפין?
109. זכו בשדה זו לפלוני – אימתי חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה, ואימתי חוזר אף בשדה, ומדוע?
110. קדם מוכר וכתב לו את השטר – מדוע אין כאן בעיה של שטר מוקדם?
111. מדוע הנשים הבאות אינן שותות מי סוטה: א. ארוסה?

דף כח.
112. מהיכן למדנו גלגול שבועה בממון?
113. מדוע אין למדים גלגול שבועה בטענת ספק בממון בק"ו מסוטה (שהיא ספק)?
114. באיזו טענת ספק מגלגלים שבועה, ובאיזו טענה אין מגלגלים?
115. כיצד מענישים במידה כנגד מידה את הקורא חבירו "עבד", ואת הקורא לו "ממזר"?
116. בכל מקום שנאמר "יהא בנידוי" – האם בי"ד צריכים לנדותו או שהוא מנודה ממילא? הוכח!
117. עד היכן גלגול שבועה? – מהי הרבותא בהישבע לי שלא נמכרת לי בעבד עברי?
118. הביא עד אחד שחבירו נמכר לו בעבד עברי – האם חבירו חייב שבועה, ומדוע?

דף כט.
119. כמה צריך לשלם הפודה מן ההקדש במקרים הבאים, ומדוע: א. משכו במנה, ולא הספיק לפדותו עד שעמד ב200-? ב. משכו ב200-, ולא הספיק לפדותו עד שעמד במנה? ג. פדאו ב200-, ולא הספיק למושכו עד שעמד במנה? ד. פדאו במנה, ולא הספיק למושכו עד שעמד ב200-?

דף ל.
120. אדידך על צאורי דבריך: א. מה פירושו של ביטוי זה. ב. מתי הוא זמן זה, ומדוע?
121. מה כלול במצוה המוטלת על האב ללמד את בנו תורה?
122. האם הסבא חיב ללמד את בן בנו תורה? מניין?
123. אל תקרי ושננתם אלא ושלשתם - כיצד על האדם לשלש את זמנו לפי רשי ולפי תוס'?
124. האם אנו יכולים למנות את אותיות התורה ואת פסוקיה, כדי לדעת היכן הוא אמצע התורה באותיות או בפסוקים? נמק!
125. אימתי צורבא מרבנן משנה בדיבורו ואומר "איני יודע", ואימתי עליו לגלות את דיעותיו?

דף לב
126. כבד את אביך ואת אמך... בחסרון כיס - הסבר לפי שתי השיטות שבגמרא!
127. האב ובנו... פודים זה לזה מעשר שני - למאי נפק"מ?
128. האם מותר לבן להאכיל את אביו מעשר עני, ומדוע?
129. כיבוד אב ואבידת עצמו ואבידת חבירו - איזה מהם קודם? מדוע?
130. האם הבן חייב לזון את אביו?
131. אביו אומר השקיני מים, ויש מצוה אחרת לפניו – מה עליו לעשות?
132. א. הרב שמחל על כבודו – האם כבודו מחול, ומדוע? ב. מה הדין בנשיא, ובמלך, ומדוע?
133. א. מה הוא זקן? מנין? ב. מה הוא זקן אשמאי?

דף לג
134. האם בעלי אומנויות העוסקים במלאכתן חייבים לעמוד: א. מפני ת"ח? מניין? ב. מפני מביאי ביכורים? ג. מפני שאר אנשים העסוקים במצוה?
135. האם אדם חייב לעמוד מפני רבו בבית המרחץ?
136. מה הם חומשים של ספר תהלים?
137. מה הוא שיעור הקימה מפני: א. רבו מובהק? ב. רבו שאינו מובהק?
138. מניין שצריך לקום מפני רבו דוקא כשהוא בד' אמותיו?
139. אין תח רשאי לעמוד מפני רבו אלא שחרית וערבית: א. מה הטעם לכך? ב. באיזה תח מדובר?

דף לד
140. מנה ג' מ"ע שהזמן גרמן ונשים חייבות בהן!
141. מנה ג' מ"ע שלא הזמן גרמן, ונשים פטורות מהן!
142. מדוע תפלין נחשבת למ"ע שהזמן גרמא? [באיזה זמן מצות תפלין אינה נוהגת?]
143. מדוע צצית נחשבת למ"ע שהזמן גרמא לפי מ"ד כלי קופסא חייבים בציצית, ולפי מ"ד שציצית היא חובת גברא?
144. מה היא "כסות לילה" שפטורה מציצית?
145. באיזה אופן יש לאו, ובאיזה אופן אין לאו, במצוות מעקה אבידה ושלוח הקן?
146. לאו הבא עם מ"ע שהזמן גרמא - האם לגבי אשה הוא יידחה מפני עשה אחר, ומדוע?
147. במה מערבין עירובי חצירות ועירובי תחומין?
148. א. מנין שאשה חייבת במזוזה? ב. מניין שהיא פטורה מתלמוד תורה? ג. מנין שהיא פטורה מתפלין?
149. א. מנין שאשה חייבת באכילת מצה? ב. מנין שהיא פטורה מסוכה? ג. מדוע היתה הו"א לחייב אשה בסוכה?

דף לה.
150. מדוע אין ללמוד מתלמוד תורה שאשה פטורה ממצוות עשה שלא הזמן גרמן?
151. לדידן: ולפי ר' יוחנן בן ברוקה.
152. מניין שהשוה הכתוב אשה לאיש לענין: א. עונשים שבתורה? ב. דיני ממונות? ג. מיתות שבתורה (שההורגה חייב מיתה, ואם שור הרגה חייב כופר)?
153. מה הוא: א. גילוח ללא השחתה? ב. השחתה ללא גילוח? ג. גילוח שיש בו השחתה?
154. מנין שיש איסור דוקא בגילוח שעל ידי השחתה?
155. האשה שהעלתה זקן – לענין מה נחשב זקן, ולענין מה אינו נחשב זקן?
156. מניין שהאשה אינה מצווה על השחתת זקנה?
157. באיזה אופן יכול להיות סריס שהביא זקן (הרי אחד מסימניו הוא שאינו מביא זקן)?
158. לְמָה מתיחס הלימוד "בני אהרן ולא בנות אהרן", ומניין?

דף לו.
159. מה הוא טעמו של איסי, הפוטר נשים מ"לא יקרחו", (לפי הגמ' לה-ב אביי ורבא)?
160. א. מה הוא הפסוק האוסר קרחה: בכהנים? בישראל? ב. מה למדו שני הפסוקים זה מזה?
161. אלו דברים טעונים הזאה? על ידי מי נעשית ההזאה בכל אחד מן הדברים?
162. כיצד מתבצעת תנופה משותפת של הכהן והבעלים?
163. א. היכן נוהגת חלה מדאוריתא, והיכן מדרבנן?
164. זמורה שהוברכה - כיצד אפשר לדעת אם היא יונקת עדיין מן הזקנה, או לא?
165. האם המצוות הנ"ל נוהגות בשל נכרים: א. חלה ב. ערלה. ג. חדש?

דף לז.
166. מה היא ההגדרה של מצוה התלויה בארץ?
167. איזה מצוות התלויות בארץ נוהגות גם בחו"ל? האם הן נוהגות שם מן התורה?
168. מניין שמצוות שהן חובת הגוף נוהגות בכל מקום?
169. מה לומדים מהביטוי "בכל מושבותיכם" שנאמר לענין "חדש", לפי מ"ד חדש אסור בחו"ל מן התורה, ולפי מ"ד שאינו אסור?
170. האם קרבו נסכים ב: א. במת יחיד? ב. במת הציבור בגלגל? ג. במת הציבור בנוב וגבעון?
171. כל 40 שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו אלא פסח זה בלבד – הסבר בשני אופנים: א. מדוע לא הקריבו פסח? ב. מה היא הגנות שבדבר?

דף לח
172. מדוע ישראל כשנכנסו לארץ אכלו מתבואתה רק למחרת הפסח?
173. האם אפשר לקיים מצות אכילת מצה במצה מתבואה חדשה, מדין עשה דוחה לא תעשה?
174. מה היא "ארץ נושבת", ומה היא "קצה ארץ כנען"?
175. א. במה טבל ותרומה חמורים מאיסור חדש? ב. מדוע אין לומדים בקל וחומר שטבל ותרומה אסורים גם בחוץ לארץ?
176. האם נצטוו על השמטת כספים במדבר, ומנין?
177. אחד שמיטת קרקע ואחד שמיטת כספים – מה היא שמיטת קרקע לפי רשי (בגיטין) ולפי תוס'? החדש אסור מן התורה בכל מקום, ערלה הלכה, והכלאים מדברי סופרים: א. מדוע אין לומדים ערלה וכלאים בקל וחומר מחדש? ב. מה היא ההלכה בערלה? ג. מה דין ספק ערלה בחוץ לארץ, ומה דין ספק בכלאים? דף לט כלאי הכרם, הרכבת האילן, וכלאי זרעים – האם הם אסורים בחול, מן התורה ומדרבנן?