רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
קידושין דפים מא - נא רש"י ותוס'

דף מא
1. א. האם מותר לאדם לקדש אשה על ידי שליח בלי שיראנה, ומדוע? ב. האם מותר לאשה להתקדש לאיש על ידי שליח בלי שתראנו, ומדוע?
2. האיש מקדש בו ובשלוחו – האם שייך לומר שמשפט זה נאמר בסגנון של לא זו אף זו, ומדוע?
3. אסור לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה: א. מדוע אין אומרים טב למיתב טן דו? ב. על מה סמכו בזמן התוס' לקדש קטנות?
4. מה הוא המקור לדין שליחות: א. בגירושין? ב. בקידושין? ג. בקדשים? ד. בתרומה?

דף מג
5. מה היא סברתו של מ"ד אין שליח נעשה עד?
6. עדים שנשלחו על ידי הלווה להחזיר חובו למלוה – האם יכולים להעיד על כך, ומדוע: א. לפני שנתקנה שבועת היסת? ב. לאחר שנתקנה שבועת היסת?
7. אימתי שני עדים נאמנים במיגו, ואימתי אינם נאמנים במיגו?
8. מי מקבל את הגט בגירושיה של: א. נערה נשואה? ב. נערה מאורסה? ג. קטנה מאורסה? ד. קטנה נשואה?
9. א. מה הוא הטעם ששוטה אינה מתגרשת? ב. מה הן הנפקא-מינות בין הטעמים שנאמרו בירושלמי?
10. האם נערה יכולה לקבל את קידושיה, ומדוע, לפי ריש לקיש ולפי ר' יוחנן?

דף נג
11. מה היתה עבודתם של כהנים בעלי מומים במקדש?
12. א. האם כהנים בעלי מום מקבלים חלק בקדשים? ב. האם כהנים קטנים מקבלים חלק בקדשים?
13. מהיכן למד ר' מאיר שהמקדש בפירות מעשר שני אינה מקודשת?
14. מה היא דעת ר' יהודה לגבי המקדש בפירות מעשר שני, ומדוע: א. כאשר האשה שוגגת? ב. כאשר המקדש שוגג?

דף מז
15. הסבר את המושג "מלוה להוצאה ניתנה"!
16. מה דין הקידושין במקרים הבאים, ומדוע: א. "התקדשי לי במנה" ונמצא מנה חסר דינר? ב. "התקדשי לי במנה" ונתן לה דינר?
17. האם הדיעה ש"מלוה ברשות בעלים לחזרה" סותרת את הכלל "מלוה להוצאה ניתנה", ומדוע?
18. השואל קורדום מחבירו: א. מאימתי חייב באונסין? ב. מאימתי אין המשאיל יכול לחזור בו? ג. המלוה מנה לחבירו – מאימתי אין המלוה יכול לחזור בו?
19. המקדש בשטר חוב דאחרים – הסבר ב4- אופנים את מחלוקת ר' מאיר וחכמים!

דף מח
20. מה היא סברת שמואל שאמר "המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול"?
21. יש אומרים שמכירת שטרות מועילה רק מדרבנן – איזה דין בסוגיתנו מוסבר על פי זה?
22. המקדש במלוה על פה דאחרים – הסבר את מחלוקת ר' מאיר וחכמים!

דף מט
23. כיצד דיקו מהפסוק "לבנות לה בית" שחנופה וגסות הרוח השתרבבו מבבל לעילם?
24. אימתי בעינן תנאי כפול, אימתי אין צורך אלא בגילוי דעת, ואימתי אין צורך אפילו בגילוי דעת?

דף נ
25. המקדש שתי אחיות כאחת – האם קידושין תופסים בשתיהן, או באחת מהן, ומנין?

דף נא
26. המרבה במעשרות: א. מדוע מעשרותיו מקולקלים? ב. מדוע אין אומרים "כל שאינו בזה אחר זה אפ' בבת אחת אינו"?
27. מה דין מעשר בהמה במקרים הבאים:
28. א. כמה חלות אדם מביא עם זבח התודה? ב. כיצד החלות מתקדשות קדושת הגוף?
29. מה הדין כאשר הביא 80 חלות, ואמר בשעת שחיטת התודה:
30. א. יקדשו ארבעים מתוך שמונים? ב. לא יקדשו ארבעים אא"כ קדשו שמונים?