רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא חגיגה מבחנים דפים ב-יג
ממוצע הציונים עד כה: 52%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מסכת חגיגה דפים ב-יג;כולל שאלות על תוס'

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם חייב, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, לעלות לרגל - למסקנא? (ב.)
א. לבית הלל חייב ולבית שמאי פטור.
ב. למשנה ראשונה לב"ה פטור למשנה אחרונה חייב.
ג. לכו"ע פטור.
ד. לכו"ע חייב.

2. חרש השומע ואינו מדבר האם חייב בראייה ושמחה? (ג.)
א. פטור מן הראייה וחייב בשמחה.
ב. פטור מן השמחה וחייב בראייה.
ג. פטור מן הראייה והשמחה.
ד. חייב בראייה ושמחה.

3. באיזו תקופה תקנו שעמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית? (ג: רש"י ד"ה פשוט)
א. בימי ר' יוסי בן דורמסקית.
ב. הלכה למשה מסיני.
ג. בימי אנשי כנסת הגדולה.
ד. בימי יהושע בן נון.

4. "ושאינו יכול לעלות ברגליו" - לאתויי מאי? (ד: וברש"י)
א. לאתויי מפונק שאינו יכול ללכת בלי מנעלים.
ב. לאתויי חולה שנפל למשכב.
ג. לאתויי חיגר בשני רגלים.
ד. לאתויי חיגר ברגל אחת.

5. "כל המטה דינו של גר...........? (ה.)
א. אין לו חלק לעולם הבא.
ב. חייב מיתה.
ג. כאילו מטה דינו של מעלה.
ד. אין מכניסים אותו במחיצתו של הקב"ה.

6. קטן שהוא חיגר ועד שיגדיל עתיד הוא להבריא, האם חייב לעלות לרגל משום מצות חינוך? (ו.)
א. חייב, כיון דיהיה מחוייב כשיגדיל חייב מדרבנן כשהוא קטן.
ב. חייב אף אם לא יבריא משיגדיל, דכל קטן פטור הוא מה"ת ואפ"ה חייבוהו חכמים.
ג. אם יש לו אב, חייב משום אביו, אם אין לו אב, פטור.
ד. פטור, דכל היכא דגדול חייב מה"ת, מחנכינן לקטן מדרבנן, וכאן גם גדול פטור, לכן פטור הקטן.

7. מאיזה סוג בהמה הקריבו ישראל במדבר זבחים ועולות? (ו:)
א. זבחים היו פרים, עולות ספק אי כבשים או פרים.
ב. זבחים היו פרים ועולות היו כבשים.
ג. ספק אי הקריבו עולות וזבחים פרים או כבשים.
ד. זבחים היו כבשים ועולות היו פרים.

8. האם יכולים להביא קרבן חגיגה מן המעשר? (ז: - ח.)
א. באה אף מן המעשר.
ב. לב"ש מן החולין לב"ה מן המעשר בטופל, וחגיגת י"ד מן המעשר דס"ל לאו דאורייתא.
ג. לב"ש מן המעשר ולב"ה מן החולין וחגיגת י"ד לכו"ע רק מן החולין, דחובה היא.
ד. אינה באה אלא מן החולין.

9. היה חיגר ביום ראשון ונתרפא ביום שני האם חייב בחגיגה? (ט.)
א. חייב.
ב. פטור.
ג. פטור מה"ת וחייב מדרבנן.
ד. לר' יוחנן פטור לר' אושעיא חייב.

10. זב שראה שתי ראיות בליל ח' ואחת ביום ח' האם חייב להביא קרבן נוסף? (ט:)
א. פטור.
ב. חייב.
ג. למ"ד לילה אינו מחוסר זמן מביא, ולמ"ד לילה הוי מחוסר זמן אינו מביא.
ד. למ"ד לילה אינו מחוסר זמן אינו מביא, ולמ"ד לילה הוי מחוסר זמן מביא.

11. על איזה דין בהלכות שבת נאמר שהוא "כהררין התלויין בשערה"? (י.)
א. דדבר שאינו מתכוין לה פטור.
ב. שמלאכת כלאחר יד אין חייבין עליה.
ג. לר' שמעון, מלאכה שאין צריכין לגופה, ולר' יהודה שכל המקלקלין פטורין.
ד. שאין חייבין על תולדה במקום אב.

12. על איזה דין בהלכות מעילה נאמר שהוא "כהררין התלוין בשערה" - למסקנא? (י:)
א. נזכר בעה"ב ולא נזכר שליח, שליח מעל, אע"ג דלא ידע שיש בידו מעות הקדש.
ב. השליח שעשה שליחותו בעה"ב מעל, אע"פ שאין שליח לדבר עבירה.
ג. הזיד במעילה פטור מן הקרבן.
ד. בנה אבן הקדש בתוך ביתו אינו מועל עד שידור תחתיה בשוה פרוטה.

13. על איזו עבודה בביהמ"ק נאמר "שיש להם על מה שיסמכו והן גופי תורה"? (יא.)
א. קבלת הדם.
ב. הולכת הדם.
ג. הולכת אברים לכבש.
ד. הגשת המנחה לקרן המזבח.

14. על איזה דין מן העריות נאמר "שיש להם על מה שיסמכו והן גופי תורה"? (יא:)
א. אחות אמו מן האב.
ב. בת אנוסתו.
ג. כלתו.
ד. בתו מאנוסתו.

15. מה לפנים ומה לאחור - מה הכוונה? (יא:)
א. מה שנברא תחילה במעשה בראשית ומה נברא בסוף מעשה בראשית.
ב. מה לפנים, קודם שנברא העולם, מה לאחור, מה יהיה אחרי העולם. א"נ מה יש אחורי כיפת הרקיע.
ג. מה לפנים, בקדשי קדשים, ומה לאחור, אחורי בית קדשי קדשים.
ד. מה לפנים, מעשה בראשית, ומה לאחור, מעשה המרכבה.

16. באיזה יום נברא "אור"? (יב.)
א. ביום הראשון.
ב. עלה במחשבה ליבראות ביום ראשון אך נברא בפועל ביום רביעי.
ג. י"א אור הגנוז ביום א', ואור סתם ביום ד' וי"א נבראו ביום א' ונתלו ביום ד'.
ד. ביום רביעי.

17. עליית אגלים - מה הכוונה, ובאיזה רקיע נמצאים? (יב:)
א. אוצרות מים המוכנים לפורעניות, בתחלה היו במכון, ובקש דוד והורידן לארץ.
ב. אוצרות שלג וקיטור, ומקומם בזבול.
ג. אוצרות רוח סערה, ומקומם במעון.
ד. אוצרות שלג, ומקומם ברקיע השמים.

18. האם איכא חשוכא קמי שמיא או נהורא? (יב: - יג.)
א. נהורא.
ב. חשוכא.
ג. נהורא לצדיקים וחשוכא לרשעים.
ד. נהורא בבתי גואי וחשוכא בבתי בראי.

19. למי מוסרים "ראשי פרקים" של מעשה מרכבה? (יג.)
א. לנקי כפים ובר לבב.
ב. לנשיא ואב ב"ד.
ג. לאב בית דין או למי שלבו דואג בקרבו וי"א דדוקא אב בי"ד שלבו דואג בקרבו.
ד. למי שלבו דואג בקרבו.

20. מה הם ארבעת הפנים הנמצאים בכסא הכבוד? (יג:)
א. אדם, שור, כרוב, נשר.
ב. אדם, אריה, נשר, והרביעי בתחלה היה שור, ואח"כ נהפך לכרוב.
ג. אדם, אריה, נשר, והרביעי בתחלה היה כרוב ובשעת החורבן נהפך לשור.
ד. אדם, אריה, שור וכרוב.

שאלות על תוס'
21. למה אין, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, יכול לישא שפחה מטעם עשה דוחה ל"ת? (ב: ד"ה לישא ב')
א. דאין עשה דוחה ל"ת ועשה.
ב. מדרבנן דגזרינן ביאה ראשונה אטו ביאה שניה.
ג. כיון דאינו מקיים מצות פרו ורבו כשנושא שפחה.
ד. כיון דאפשר לקיים שניהם ע"י כפייה א"נ כיון דאינו בעידנא דמקיים לשבת רק בגמר ביאה.

22. איזה קרבנות אין טמא ומצורע יכול לשלוח להקריבן ע"ג המזבח? (ד: ד"ה דכתיב)
א. עולת ראיה וקרבן מצורע מצרעתו אם חזר ונצטרע בשעה שחייב להביא קרבנות.
ב. נדרים ונדבות וחובות הקבוע להם זמן.
ג. קדשי קדשים אין יכולים להביא, קדשים קלים משלחין קרבנותיהם.
ד. קרבנות שצריכים סמיכה לא, ושאר קרבנות משלחים כיון שאין צורך להיות נוכח בעזרה.

23. למה אין מעשרין מעשר בהמה ביו"ט? (ח. ד"ה משום)
א. דאין מקדישין ביו"ט.
ב. משום סקרתא, אבל אין איסור "מקדישין" כיון דקדוש ועומד, ולר"י אסור מדרבנן.
ג. חכמים גזרו משום "מנין".
ד. גזירה שמא יעבירנו ד' אמות ברה"ר.

24. כמה אמות הן שיעור קומתו הממוצע של האדם? (יא. ד"ה ברום)
א. ד' אמות.
ב. ג' אמות.
ג. בלי הראש ג' אמות ועם הראש ועובי דפנות הארון ד' אמות.
ד. בלי הראש ד' אמות, ועם הראש ה' אמות.

25. האם מותר ללמד תורה לעכו"ם? (יג. ד"ה אין)
א. מותר משום איבה.
ב. אסור משום איסור לפני עור לא תתן מכשול.
ג. בז' מצות שלהם מצוה ללמדם, ובכל התורה אסור משום לפני עור, ומשום "לא עשה כן וכו'".
ד. בפרהסיא אסור משום חילול ה', ובצינעה מותר.