רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
יבמות דפים צז-ק רש"י ותוס'

דף צז
3. הנטען על האשה: א. מדוע הוא אסור בבתה ובאמה? ב. אימתי הוא מותר בהן?
4. מנין שקרובות ארוסתו מותרות לו מן התורה?
5. מהיכן למד ר' יהודה שאדם אסור באנוסת אביו?
6. לא יגלה כנף אביו – במה עוסק הפסוק, לפי ר' יהודה ולפי חכמים?
7. שני אחים שנתגירו – האם מותר לאחד לישא את אשת אחיו, כאשר הם אחים:א. מן האב ולא מן האם? ב. מן האם ולא מן האב? ג. מן האב ומן האם?
8. הגיורת שנתגירו בניה עמה ... – הסבר לפי רב ששת ולפי רב אחא בר יעקב:א. מה פירוש לא מיבמים? ב. מה החידוש באפילו הורתו שלא בקדושה...?
9. הגיורת שנתגירו בניה עמה, ראשון הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה והשני הורתו ולידתו בקדושה, האם מותר לאחד ישא את אשת אחיו, ומדוע?

דף צח
10. גר שהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה: א. מדוע הוא אסור באחותו מן האם?ב. מדוע הוא אסור באחות האב מן האם?
11. אם היתה גם לידתו שלא בקדושה: א. האם מותר באחותו מן האם, ומדוע?ב. האם מותר באחותו הן האב, ומדוע?
12. אם היתה הורתו בקדושה, האם היה מותר באחותו מן האם שנולדה בהיותה נכרית?
13. נכרי שנשא אשה ובתה, ונתגירו: א. כיצד ינהג? ב. נשא את הבת ומתה, האם מותר בחמותו? ג. מה הדין אם היה נשוי לאשה ואחותה מן האם, או מן האב?

דף צט
14. כהנת שנתערב ולדה בולד שפחתה – האם נותנים להם תרומה בגורן, וכיצד:א. כשלא שחררו זה את זה? ב. אם שחררו זה את זה?
15. א. האם חולקים תרומה לעבד כהן בגורן? ב. במה תלויה המחלוקת?
16. מדוע אין חוששים שעבד של כהן ישאל תרומה: א. לאחר שנשתחרר? ב. לאחר שרבו מכרו לישראל?
17. באיזה סוג של תקלה אמרינן שצדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידם?
18. קטן הידוע לישא את כפיו: א. האם עולה לדוכן? ב. האם חולקים לו תרומה בגורן?
19. א. מדוע אין חולקים תרומה לחרש ושוטה בגורן?ב. האם משגרים תרומה לחרש ושוטה לביתם, ומדוע?

דף ק
20. מדוע אין חולקים תרומה בגורן ל-: א. חרש שוטה וקטן? ב. טומטום ואנדרוגינוס?ג. עבד? ד. ערל וטמא? ה. נושא אשה שאינה הוגנת לו? ו. אשה?
21. למי מאלו אין משגרים תרומה לביתו, ומדוע?
22. היכן מחלקים מעשר עני, ומדוע?
23. אשה ואיש שבאו לבית דין – דינו של מי נשמע ראשון, ומדוע?