רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 65%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מסכת יבמות דפים לה-מ

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
דף לה
1. מהו טעמו של ר' יוסי שלא מצריך המתנה ג' חודשים בגיורת שבויה ושפחה שנפדו וכו'?
א. אשה מזנה משמשת במוך כדי שלא תתעבר
ב. אשה מזנה מתהפכת כדי שלא תתעבר
ג. בהוא אמינא תשובה א' במסקנה תשובה ב'
ד. ר' יוסי גמרא גמיר לה שלא חשו חכמים לזנות דגיורת ושבויה

2. אילו נשים שנתחלפו נאמר עליהם במשנה שנפסלו מן הכהונה?
א. בנות ישראל שהיו נשואות לכהן
ב. דווקא את ישראל אבל לא אשת כהן
ג. אשת כהן, אבל לא אשת ישראל
ד. כהנות שנשואות לישראל נפסלו מתרומה של בית אביה אם ימות בעלה

3. במה תלויה מחלוקתם של ר' יוחנן וריש לקיש בעניין חליצת מעוברת בהבנת הכתוב?
א. לר' יוחנן 'בן אין לו' לא התקיים בעובר , ולריש לקיש לומדים 'עיין עליו' אפי' עובר
ב. ר' יוחנן סבר שהכתוב 'והיה הבכור' מלמד שדווקא כשהגדול בחיים שייך לייבם ולר"ל לא
ג. ריש לקיש סבר שהכתוב 'ובן אין לו' מלמד שאין ייבום אלא במעוברת ולר' יוחנן בכל אשה
ד. תשובות א' וב' הן מחלוקת בגמרא

4. באיזו סברא תלויה מחלוקתם של ר' יוחנן וריש לקיש בענין חליצת מעוברת ?
א. לר' יוחנן איגלאי מילתא למפרע שהיא בת חליצה וייבום, ולר"ל לא אמרינן 'איגלאי...'
ב. לר' יוחנן אם יבוא אליהו יאמר לנו את הדין, ולריש לקיש לא חוששים שיבוא אליהו
ג. לר' יוחנן עובר נחשב כבן ולריש לקיש עובר לא נחשב כבן
ד. לר' יוחנן מעוברת נחשבת כערווה ולריש לקיש לא אמרינן 'מעוברת כערווה'

5. האם לר' יוחנן ביאת מעוברת שמה ביאה?
א. לא. כל דברי ר' יוחנן הם לגבי חליצת מעוברת, ולגבי ביאה מודה שלא שמה ביאה
ב. כן. חליצה ויבום דינם שווה. 'כל העולה לייבום עולה לחליצה...'
ג. מחלוקת אביי ורבא, לאביי תשובה א' ולרבא תשובה ב'
ד. ספק בגמרא אם תשובה א' או ב' נכונה , ולא איפשיטא

דף לו
6. הכונס יבמתו ונמצאת מעוברת, מדוע לא תינשא צרתה?
א. שמא ימצא הולד בן קיימא והולד אינו פוטר עד שיצא לאויר העולם
ב. שמא ימצא הולד שאינו בן קיימא, ואסורה לשוק, והולד אינו פוטר עד שיצא לאויר העולם
ג. שמא תמות היבמה ונמצא שהתבטלה מצות יבמין
ד. תשובות א' וב' הן מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש

7. האשה שהלך בעלה וצרתה למדינת הים הרי זו לא תינשא ולא תתיבם- מדוע לא תחלוץ?
א. שמא צרתה מעוברת וה"ז חליצת מעוברת ומכאן הוכחה שחליצת מעוברת לא שמה חליצה
ב. אין הכי נמי. יכולה לחלוץ ומדובר במקרה שלא חלצה ולכן אסורה להינשא
ג. היא תצטרך כרוז לכהונה כיון שמי שהיה בחליצה לא ידע שזו היתה חליצה הנצרכת
ד. כל התשובות נזכרות בגמרא

8. באיזה מהמקרים בש"ס הלכה כריש לקיש?
א. בכל מחלוקות ר' יוחנן וריש לקיש שבש"ס -הלכה כריש לקיש
ב. הלכה כר' יוחנן בכל הש"ס חוץ משלשה נושאים ןאחד מהם הוא חליצת מעוברת
ג. הלכה כר' יוחנן בשלשת המקרים שבסוגיא, ואחד מהם הוא חליצת מעוברת
ד. הלכה כריש לקיש רק בענין חליצת מעוברת

9. מי שכנס יבמתו ונמצאה מעוברת והולד אינו של קיימא האם יכול לקיימה?
א. לדעת חכמים במשנה יקיים ולפי ר' אליעזר יוציא בגט
ב. לכולי עלמא יוציא בגט כיון כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה וק"ו שעליו להוציא
ג. לכולי עלמא יקיים כיון שסוף סוף קיים כאן מצות יבום
ד. אם היא מעוברת חבירו ומינקת חבירו יוציא בגט לכו"ע ום לאו יקיים לכו"ע

10. ר'"מ שסבר שהכונס מעוברת חבירו יוציא ולא יחזיר, האם סובר כר"א בסוגיתנו שיוציא?
א. ר' מאיר ור' אליעזר אמרו דבר אחד
ב. ר' מ לא יקנוס בסוגיתנו, כיון שכאן זה איסור דאוריתא שאין צריך חיזוק של קנס
ג. לרבא תשובה א' והגמרא דוחה ואומרת תשובה ב'
ד. ר"מ סובר שלא תפסו קידושיו ביבמה וממילא אין מריך שיוציא

דף לז
11. באיזה דינים עשו תקנה לכהן שלט יפסיד את אשתו, וכיצד?
א. נשא מעוברת חבירו לא יוציא בגט כדי שלא תיפסל עליו
ב. נתקדשה תוך ל' לכהן שאם תחלוץ תיאסר עליו
ג. החולץ ליבמתו ונמצאת מעוברת וילדה
ד. תשובות א' וב' נכונות

12. מדוע יש ספק בן זט' לראשון או בן ז' לאחרון, ולא הולכים אחרי הרוב שיולדות לתשעה?
א. אין רוב כזה 'רוב נשים לט' ילדן' אלא זהו ספק שקול
ב. כיון שהאשה טוענת שהוא בן ז'- לא הולכים אחר הרוב כנגד טענתה
ג. כיון שרוב היולדות לתשעה עוברן ניכר לשליש ימיה, וזו שלא הוכר 'איתרע ליה רובא'
ד. כיון שאין הולכים בממון אחר הרוב, וכיון שבסופו של דבר יש נפק"מ לממון

13. האם מותר לספק ממזר לשאת ממזרת ודאית?
א. מותרים, כמו שמצאנו בענין עשרה יוחסין שעלו מבבל שמותרים לבוא זה בזה
ב. אסור כמו ששנינו ספקן בודאן אסור.
ג. תשובות א' וב' הן מחלוקת בגמרא
ד. הדבר תלוי במנהג המקומות, ונהרא נהרא ופשטיה

14. איך יתכן שרב ורב נחמן נשאו אשה במדינה אחרת הרי למדנו שאסור?
א. לחכמים אין חשש כיון ש'פקיע שמייהו' והם מפורסמים –אין חשש שאח ישא את אחותו
ב. היו מיחדים ולא בועלים
ג. רב ורב נחמן חלקו על כך וסברו שמותר
ד. תשובות א' וב' נזכרות בגמרא

15. ספק ויבם שבאו לחלוק את נכסי המת, כיצד מתחלקים ומדוע?
א. חולקים בשווה, ממון המוטל בספק חולקין, כיון שאין ראיה
ב. היבם מקבל הכל כיון שאין ספק מוציא מידי ודאי
ג. הספק מקבל הכל כיון שהיבם לא יורש אלא כשאין בנים, ולא במקום ספק
ד. כל דאלים גבר, כיון שאין הממון מוחזק ביד אף אחד מהם

דף לח
16. האם המחלוקת 'קם דינא' או 'הדר דינא' היא תלויה בחלוקת אדמון ורבנן בענין אבדהדרך?
א. לא, רבנן יודו לכאן כיון שסברתם ששם לא שייכת כאן
ב. לא, כי אדמון אמר את דבריו דווקא במקום ששיך לומר 'ממה נפשך דרכי גבך', וכאן לא
ג. כן. מחלוקת זו של 'הדר דינא' היא היא מחלוקת ד'אבדה לו דרך'
ד. תשובות א' וב' נזכרות בגמרא

17. ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי הסבא – כיצד חולקים?
א. היבם מקבל הכל כיון שהוא ודאי והספק ספק ו'אין ספק מוציא מידי ודאי'
ב. הספק מקבל הכל, כיון שיש ספק שהוא נכדו, וקי"ל בני בנים הרי הם כבנים
ג. ממון המוטל בספק חולקין בשווה, שאין כח לזה יותר מלזה
ד. כל התשובות הן אפשרויות שמוזכרות בגמרא

18. שומרת יבם שנפלו לה נכסים- באיזה אופן יכולה למכור ובאיזה אופן שייכים ליבם?
א. אם נפלה מן האירוסין- יכולה למכור, ואם נפלה מן הנישואין אינה יכולה למכור
ב. אם הבעל מרשה לה למכור- מוכרת ונותנת וקיים, ובלי רשות בעלה לא מהני כלל
ג. לרבה גם כשנפלה שהיא נשואה יכולה למכור, אבל לאחר מותה יחלוקו היורשים
ד. תשובות א' וג' נזכרות בגמרא

19. נפל הבית עליו ועל אביו, והיו עליו כתובת אשה ובעל חוב, מדוע לב"ש יחלוקו? הרי היורשים הם 'ודאי' והבעל חוב 'ספק' ואין ספק מוציא מידי ודאי?
א. כיון ששטר העומד לגבות כגבוי, ובעל חוב כמוחזק והוה ספק וספק וחולקים
ב. לבית שמאי אמרינן שספק מוציא מידי ודאי
ג. גמרא גמירי לה בית שמאי שיחלוקו
ד. כיון שמדובר במיתה ולא שייך 'ודאי' לגבי מת הואיל ומי יימר שימות

דף לט
20. מהי הנפק"מ לכך ש'כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר'?ומה המקור לכך מהפסוק?
א. שכאשר מגרש אותה- צריך גט ולא חליצה, שנאמר 'ולקחה לו לאשה' הרי היא כאשתו
ב. שאם גירשה בגט יכול להחזירה אחר כך, שנאמר 'ולקחה לו לאשה' הרי היא כאשתו
ג. שמותר לו לבוא עליה גם אם היא 'חייבי לאוין' שנאמר 'ולקחה לו לאשה' הרי היא כאשתו
ד. תשובות א' וב' נכונות

21. מיהו המצווה הראשון ביבום, ומה עושים אם אינו רוצה לייבם?
א. גדול האחים מצווה, ואם לא רצה מהלכים על כל האחים
ב. המופנה (רוווק) שבאחים ואם לא רצה מהלכין על הנשואים
ג. הקטן שבאחים, ואם לא רצה- מהלכין על כל האחים
ד. אין אחד שמצווה ראשון אלא כל הקודם זוכה, ואם אף אחד לא רוצה –כופים את המופנה

22. ביאת קטן או חליצת גדול- איזו מהן עדיפה?
א. ביאת קטן עדיפה כיון שייבום עדיף מחליצה
ב. מחלוקת בגמ' בין ר' יוחנן לריש לקיש
ג. בגמרא מובא שתי לשונות:לשון ראשונה כתשובה ב', ולשון שניה כתשובה א'
ד. אין עדיפות כיון שסוף סוף נתקיימה מצות יבום מה לי חליצה מה לי ייבום

23. האם עדיפה חליצת הקטן או חליצת הגדול?
א. חליצת גדול עדיפה
ב. אין עדיפות אלא לעניין יבום, ולענין חליצה כי הדדי נינהו
ג. תשובות א' וב' הן מחלוקת בגמרא
ד. חליצת קטן עדיפה

24. איזו מצוה עדיפה, חליצה או ייבום?ומדוע?
א. חליצה כיון שהיום כונסים לשום אישות וכו', ולא לשם מצוה
ב. מצות יבום קודמת שנאמר: 'יבמה יבוא עליה'
ג. לאבא שאול תשובה א' ולחכמים תשובה ב'
ד. אין בזה הכרעה והדבר תלוי ברצונה של היבמה לחלוץ או לייבם

דף מ
25. מי יורש את האח המת במקרה שהתקיימה חליצה או ייבום?
א. בחליצה- האב יורש, ולגבי ייבום נחלקו התנאים במשנה
ב. בחליצה- היבמה יוצאת לשוק והבעל שלה מקבל נכסי המת, וביבום היבם יורש
ג. בחליצה החולץ יורש, וביבום היבם יורש
ד. תשובות א' וב' הן מחלוקת בגמרא

26. מניין שהיבם יורש את נכסי המת?
א. אמרה תורה 'יקום על שם אחיו המת' והרי קם
ב. תקנת חכמים כדי לעודד את היבם לייבם
ג. הלכה למשה מסיני
ד. היבם אינו יורש את נכסי המת

27. החולץ ליבמתו, באיזה מהקרובות הוא נאסר?
א. בכל הקרובות שאסרה תורה באשתו, גזרו חכמים בחלוצתו: אמה ואם אמה ןאם אביה
ב. בגמרא יש ספק אם חכמים גזרו על שניות בחלוצה ומסקנה שגזרו.
ג. אחות חלוצתו אסורה רק בחיי חלוצתו
ד. כל התשובות נכונות

28. הבא על צרת חלוצה- האם חייב כרת? והאם הוולד ממזר?
א. לר' יוחנן אינו חייב כרת על הצרה, ולשמואל הולד ממזר. כנראה שנחלקו זה על זה
ב. לכולי עלמא אינו חייב כרת, והולד אינו ממזר, שהרי אינו אסור בה אלא בלאו
ג. לכולי עלמא חייב כרת והולד ממזר, שסוף סוף היא אשת אח
ד. מחלוקת תנאים