רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גיטין דפים ע-עב רש"י ותוס'

דף ע
1. אמר כתבו גט לאשתי ואחזו קורדייקוס - האם אפשר במצב זה לכתוב ולתת את הגט" מדוע? [למה מדמה אותו ר"ל, ולמה מדמה אותו ר' יוחנן, ומדוע?]
2. שחטו בו שני סימנים - האם אפשר במצב זה לכתוב ולתת גט לאשתו? האם הוא כשיר במצב זה לצוות על כתיבת הגט?
3. באלו מקרים מצאנו שהרוצח במזיד חייב מיתה, והרוצח בשוגג אינו חייב גלות? מה הטעם לכך?
4. שכיב מרע שהיה בדעתו בשעת כתיבת הגט, ואחר כך נתקלקל - האם אפשר לתת את הגט, לפי ר' יוחנן ולפי ריש לקיש? נמק!

דף עא
5. באיזה אופן אמרינן שחרש יכול לגרש ברמיזה, ובאלו אופנים הוא אינו יכול לגרש?
6. באיזה אופן ר' מאיר סובר מילי מימסרן לשליח, ובאיזה אופן לא מימסרן?

דף עב
7. מה היא החשש הנוצר לפי מ"ד אומר אמרו כשר?
8. מה הן שתי האפשרויות להסביר את הסתירה במשנה בין הרישא לסיפא?
9. "הרי הגט בטל עד שישמעו קולו שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו" - מה ילפינן מהמלה "ישמעו", ומה ילפינן מ"קולו"?
10. "תניא כוותיה דרב אשי" - לאיזו נקודה בדברי רב אשי מביאים ראיה?
11. "עד שישמעו קולו" - היכן אין צורך בשמיעת הקול, ומדוע?