רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גיטין דפים עז-פ רש"י ותוס'

דף עז
1. מה הם שני המקורות לקנין חצר? מדוע יש צורך בשני מקורות?
2. הזורק גט לאשתו בתוך חצירה - מדוע אין אומרים מה שקנתה אשה קנה בעלה, (לפי ר' אלעזר ולפי רבא)?
3. בעל שנתן קרקע במתנה לאשתו: א. למי שייכים הפירות? ב. למי הקרקע קונה בקנין חצר?
4. במה חצירה צריכה להיות דומה לידה, לפי עולא ולפי ר' אושעיא?
5. "אזל גיטא נפל בפיסלא": א. באיזה אופן יש נ"מ לעובדה זו? ב. באיזה אופן הפיסלא נחשב מקום בפני עצמו?

דף עח
6. זרק את הגט למטה שלה: א. לפי איזה מ"ד היא מגורשת? ב. באיזה אופן לכו"ע היא מגורשת?
7. זרק לתוך קלתה - באיזה אופן מגורשת? הבחן בין שתי שיטות מרכזיות!
8. כליו של לוקח ברשות מוכר: א. האם אפשר להוכיח מהמשנה אם קונים? ב. הא אפשר להוכיח מדברי האמוראים אם קונים? מדוע?
9. אמר טלי גיטך מעל גבי קרקע - מה הדין, ומדוע?
10. "מצאתו מאחוריו" - באיזה אופן היא מגורשת?
11. אמר לה "כנסי שטר חוב זה", קראתו והרי הוא גיטה - כיצד תהיה מגורשת?
12. כתב לה גט ונתנו ביד עבדה - באלו תנאים היא מגורשת, ומדוע?
13. לשם מה צריך לומר לאשה בשעת גירושין "הא גיטך"?
14. הסבר מה נקרא "קרוב לו" "קרוב לה" ו"מחצה על מחצה", לפי שיטת רב ולפי ר' יוחנן!

דף עט
15. לשם מה המשנה ציינה ש"היתה עומדת על ראש הגג", לפי עולא ולפי ר' אושעיא (עז:)?
16. זרק לה גט לגג שאין לו מעקה - מה ה8וא החסרון שבגללו אינה מגורשת, ומדוע בפחות מג' סמוך לגג היא מגורשת?
17. " הוא מלמעלה והיא מלמטה" - באיזה אופן היא מגורשת מיד כשיצא מרשות הגג? מדוע באופן אחר אינה מגורשת?
18. מי הם שני התנאים הסוברים "קלוטה כמי שהונחה", ומה ההבדל בינהם?
19. "מחיצות התחתונות עודפות על העליונות" - כיצד החצר משתמרת מצידו של הגג?
20. "זרוק גניבתך לחצרי" - באיזה זמן מתחייב משום שבת, ובאיזה זמן מתחייב על הגניבה? באיזה אופן הם באים כאחד?
21. "כתב לשם מלכות שאינה הוגנת... צריכה גט מזה ומזה" - מדאורייתא או מדרבנן?
22. "אין לה פירות" - פרש את כוונת המשנה לפי רש"י!
23. אין לה בלאות - לאיזה בלאות מתכוונים כאן?

דף פ
24. שינה שמו ושמה - באיזה אופן מדובר כאן?
25. האם צריכים לכתוב בגט את שם העיר: א. שנולדו בה ב. שגרים בה ג. שעומדים בה בזמן סידור הגט.
26. כאשר שינהבגט פרט שלא היה צורך לכתבו - האם הגט נפסל בכך?
27. המ היא "מלכות שאינה הוגנת", ומדוע היא נקראת כך?
28. היכן מונים למלכות יון, והיכן אין מונים לה, ומדוע?
29. עדים שפגשם הבעל במקום א' וציום לכתוב גט, והלכו למקם אחר ושם כתבו את הגט: א. האם כותבים את מקום הציווי או מקום הכתיבה? ב. מה הדין אם שינה, בגיטין ובשאר שטרות? ג. מה הדין שינה, ושני המקומות קרובים זה לזה שאפשר ללכת ביום אחד? הוכח!
30. כתב לשם מלכות אחרת - מה דין הגט לפי דעת חכמים?
31. אשה שהלך בעלה למדינת הים ושמעה שמת ונשאת לאחר וחזר בעלה - האם מותרת לחזור לבעל הראשון מדאורייתא ומדרבנן, ומדוע?

דף פא
32. יצא קול על איש פלוני כהן שגירש את אשתו - באלו תנאים יוציאוה מבעלה?
33. האם מבטלים קול שנתברר בעדים שאינו נכון?
34. כאשר אומרים "ר' פלוני ור' פלוני אמרו דבר אחד", האם דבריהם שוים לגמרי? הוכח!
35. מה הוא טרקסמון?
36. הכניס פירותיו דרך גגות - האם מותר לאכלם?
37. המגרש אשתו ולנה עמו בפונדקי - האם חוששים לקידושין, ומדוע: א. בשראוה שנבעלה ב. בשלא ראוה שנבעלה?
38. מדוע גט קרח פסול?