רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
יבמות דפים ב-יד רש"י ותוס'

דף ב
1. מה הוא החילוק בין כרת לבין מיתה בידי שמיים, לפי רש"י ולפי ריב"א?
2. האם חייב כרת על אשת אחיו מאמו?
3. אחות אשתו שנפלה לפניו ליבום, ואח"כ מתה אשתו –א. האם היא מתיבמת, ומדוע? ב. במה שונה דין זה מדין יבמה שהיתה נדה בשעת נפילה ואח"כ נטהרה?
4. יבם שבא על יבמתו כשהיא נדה – האם קנאה?
5. בתו וצרתה נפלו לפניו ליבום, ואח"כ התברר שבתו היא אילונית – האם צרתה מתיבמת, ומדוע?
6. אימתי קטנה מתיבמת, ואימתי אינה מתיבמת, ומדוע? או שנמצאו
7. באלו מקרים אמרינן על אילונית שקידושיה היו קידושי טעות, ובאלו מקרים אלו קידושין?
8. אשה שהתברר שהיא אילונית, ובעלה מוציאה – האם צריכה גט, מן התורה ומדרבנן?
9. "המוציא את אשתו משום אילונית לא יחזיר" – האם צריכה גט, ומדוע?
10. המוציא את אשתו משום שנמצא בה מום אחר - האם צריכה גט, ומדוע?

דף ג
11. מהיכן למדנו איסור לאחותו שהיא בת אביו ובת אמו?
12. מהיכן למדנו איסור לבתו שהיא גם בת אשתו?
13. מנין שהיו שני רב יצחק בר אבדימי?

דף ד
14. מניין שדורשים סמוכים בתורה?
15. היכן מצאנו שר' יהודה אינו דורש סמוכים?
16. היכן ר' יהודה דורש סמוכים, ומדוע?
17. מהיכן למד בן עזאי שמכשפה בסקילה, ומהיכן למד זאת ר' יהודה?
18. לא יגלה כנף אביו – במה עוסק הפסוק, לפי ר' יהודה ולפי חכמים?
19. מדוע אין לומדים מיבום אשת אח שעשה דוחה ל"ת שיש בו כרת? לא תעשה
20. האם עשה דוחה שני לאוין? לא תעשה
21. מדוע אין דורשים שכל שישנו בלא תלבש שעטנז ישנו בגדילים, ונחייב נשים בציצית? דכתיב
22. לשם מה יש צורך בשני הפסוקים, "לא תלבש שעטנז" ו-"בגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך"?
23. בגד כלאיים – באיזה אופן מותר לאדם להעלותו עליו, ובאיזה אופן אסור, ומניין?
24. מאיזה מינים צריכים חוטי הציצית להיות עשויים, ומניין?

דף ה
25. מנה ג' מקומות שבהם מצאנו שעשה דוחה ל"ת שיש בו כרת! ב. מדוע אין לומדים ממקומות אלו שבכל מקום עשה דוחה ל"ת שיש בו כרת?

דף ו
26. מהיכן למדנו שאין כיבוד אב ואם דוחה שבת? ב. באלו מלאכות מדובר? ג. האם כיבוד אב ואם דוחה לאו דמחמר, ומדוע?
27. אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר: א. מנין שלא ישמע לו? ב. מדוע אין ללמוד מכאן שאין עשה דוחה ל"ת?

דף ז
28. תן דוגמה לכל אחת מן המידות הבאות: א. דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. ב. דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר החדש, אי אתה יכול להחזירו לכללו עד שיחזירנו לך הכתוב בפירוש.
29. אשת אח היתה בכלל כל העריות ויצתה. לאיזו מידה יש לשייך את יציאתה, ומדוע?
30. אשם מצורע: א. מה הוא הדבר החדש שיצא לידון בו? ב. איזה דין מיוחד קיים באשם מצורע, ולא בשאר אשמות, ואינו נחשב "דבר חדש"? מדוע? לפי
31. האם טמא מת מותר ליכנס, והאם חייב כרת, במקומות הבאים: א. הר הבית? ב. חיל? ג. עזרת נשים? ד. עזרה?

דף ח
32. האם אמרינן הואיל ואשתרי אשתרי במקרים הבאים, ומדוע: א. נשא חי ואח"כ נשא מת? ב. נשא מת, ולא מת, ואח"כ נשא חי? ג. נשא מת ומת ואח"כ נשא חי? ד. מצורע שראה קרי בליל שמיני? ה. מצורע שראה קרי ביום שמיני?
33. מה היא ההוא אמינא שאחות אשה מותרת ביבום משום הקישא דר' יונה? ב. מדוע מקישים את שאר העריות לאחות אשה שאסורה, ולא לאשת אח שמותרת?

דף ט
34. איזו ערוה רצה לוי להוסיף ל15- שנאמרו במשנה? ב. מדוע רבי סבר שאין לשנותה במשנתנו?

דף י
35. החולץ ליבמתו: א. מה דינו בה ובצרתה? ב. מה דין האחים בה ובצרתה?

דף יא
36. הסבר לפי ר' יוחנן ולפי ריש לקיש: א. "החולץ ליבמתו וחזר וקידשה ומת צריכה חליצה מן האחים". ב. "עמד אחד מן האחים וקידשה אין לה עליו כלום".
37. הבא על יבמה – באיזה איסור עובר: א. אם הוא בא על צרתה? ב. אם אחד מן האחים בא על צרתה?
38. האם מותרת ליבום והאם צריכה חליצה: א. אשה שיש עדים שזינתה? ב. אשה שיש עדים שקינא לה ונסתרה? ג. אשה שאמרו לה שמת בעלה ונשאת לאחר?
39. מהיכן למד רב שצרת סוטה אסורה להתיבם?ב. באיזו סוטה אמרו שפטורה מחליצה, ואיזו סוטה חיבת חליצה?
40. לענין מה נאמרה טומאה בסוטה ספק, ולענין מה לא נאמר?
41. המגרש את אשתו – האם מותר לו להחזירה לאחר ש: א. נשאת לאחר? ב. נתארסה לאחר?
42. מי שנפלו לפניו שתי יבמות מאח אחד, ואחת מהן פסולה לכהונה – מה הוא הטעם שצריך לחלוץ דוקא לה?
43. המחזיר גרושתו משנשאת, ומת: א. האם צרתה מותרת להתיבם, ומדוע?

דף יג
44. מה הוא טעמם של בית שמאי המתירים לצרות ערוה להתיבם?
45. צרת ערוה שהתיבמה כדעת בית שמאי – מה דינה לענין: א. נישואין לכהן? ב. אכילה בתרומת בית אביה?
46. מדוע אין איסור "לא תתגודדו" לענין עשיית מלאכה בערבי פסחים?

דף יד
47. האם בית שמאי עשו כדבריהם, ומדוע: א. קודם בת קול? ב. לאחר בת קול? ג. מה היא מסקנת סוגיתנו בשאלה זו?
48. מדוע אנו פוסקים כבת קול דבית הלל, ואין אנו פוסקים כבת קול של ר' אליעזר?
49. מדוע היה צורך בבת קול לפסוק כבית הלל, ולא פסקו לפי הכלל "אחרי רבים להטות"?
50. כיצד עשו בית שמאי כדבריהם ולא חששו ל"לא תתגודדו"?
51. בני כפרים היו מקדימים ליום הכניסה – היכן הם היו קוראים? הוכח!
52. ר' אבהו לא היה מטלטל שרגא במקומו של ר' יוחנן – באיזה נר מדובר, ומדוע לא היה מטלטלו?
53. לפי מ"ד עשו ב"ש כדבריהם – כיצד לא נמנעו לשאת נשים אלו מאלו?