רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
יבמות דפים לה-מט רש"י ותוס'

דף לה
1. הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת – אימתי חייב קרבן, אימתי פטור, ומדוע?
2. החולץ ליבמתו בתוך ג' חדשים, האם חליצתה מועילה, ומדוע?
3. החולץ למעוברת והפילה – האם חליצתה מועילה לפי ר' יוחנן ולפי ר"ל, ומדוע?
4. רל אמר צריכה חליצה מן האחים: א. האם החולץ יכול לחלוץ שוב? ראה תודד צריכה, וראה גם ראש וני.
5. האם החלוצה מותרת בקרובי החולץ הראשון [והוא בקרובותיה]? עי' מהרש"א.

דף לו
6. מה דינו של: א. הנושא מינקת חבירו? ב. המקדש מינקת חבירו?
7. תינוק שמת בתוך ל' יום: א. האם אמו חייבת בחליצה וביבום, ומדוע?
8. באיזה אופן תנן "תינוק בן יומו פוטר מן היבום"?
9. מת בתוך ל' יום ועמדה ונתקדשה – כיצד נוהגים בה, ומדוע?

דף לז
10. כהן שנשא מינקת חבירו – האם מחיבים אותו להוציאה בגט?
11. ספק בן ט' לראשון או בן ז' לאחרון, והמשיך לקימה ונולד לו ממנה בן שני:א.מדוע אמרינן שהראשון ספק, ואין הולכים אחר רוב נשים היולדות לתשעה? ב.האם השני מותר בממזרת?
12. היכן אמרינן שאם אין הזרע מיוחס אחריו משתקין אותו מדין כהונה, והיכן כשר לכהונה? ראשון
13. מי יורש את הנכסים במקרים הבאים, ומדוע:א.ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי המת. ב.ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי המת. ג.ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי יבם. ד.יבם חלק עם הספק בנכסי המת, ואח"כ באים ספק ובני יבם לחלוק בנכסי יבם. ה.ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי סבא. ו.ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי סבא. ז.סבא ויבם שבאו לחלוק בנכסי ספק. ח.סבא וספק שבאו לחלוק בנכסי יבם.

דף מא
14. מה דין היבמה, ומדוע, כאשר: א. חלץ ליבמתו ונשא אחיו את אחותה ומת? ב.גירש את אשתו ונשא אחיו את אחותה ומת?
15. שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה – מה יעשה: א. כל זמן שאחיו לא חלץ ליבמה? ב. אם אחיו חלץ או כנס את היבמה? ג. מתה היבמה? ד. מת היבם? ה. מתה אשתו?
16. מדוע אין היבמה יכולה לחלוץ תוך ג' חדשים?
17. האם יבמה מקבלת מזונות: א. בתוך ג' חדשים? ב. לאחר ג' חדשים? ג. אם היבם עמד בדין וברח? ד. נפלה לפני יבם קטן?
18. מה הוא הטעם שכל אלמנה יש לה מזונות מנכסי בעלה כל זמן שלא נשאת לאחר? ב. מדוע יבמה אינה בכלל זה?

דף מב
19. גרושה יכולה לינשא לאחר ג' חדשים – מאימתי מונים אותם, לפי רב ולפי שמואל?
20. מת בעלה בלא בנים בא' חשון – מאימתי יכולה לינשא, ומדוע, אם: א. חלץ לה יבם בא' טבת? ב. חלץ לה יבם בא' אדר? ג. מת יבם בא' טבת?
21. מדוע יש צורך להמתין ג' חדשים: א. באלמנה וגרושה? ב. בגר שנתגייר ואשתו עמו?
22. מדוע אסור לשאת מעוברת חבירו?
23. מדוע אסור לשאת מינקת חבירו?
24. מה היא הסברא להבחין בין אלמנה לגרושה?

דף מג
25. האם מותר ליארס בשבת שחל ט' באב בתוכה?
26. ק"ו דרב חסדא: מה הוא "מקום שאסור לכבס ומותר ליארס"?
27. ק"ו דרבא: מה הוא מקום שאסור לישא וליתן ומותר ליארס?
28. האם מותר לאבל בתוך ל': תספורת, תכבוסת, גיהוץ, אירוסין?

דף מה
29. מה היא סברת ר' יוחנן שעבד הבא על בת ישראל הולד ממזר אפ' למ"ד אין ממזר מחייבי לאוין?
30. מניין שאין קידושין תופסים לעבד ולעובד כוכבים?
31. עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל: א. מי הם המכשירים את הולד? ב. מי הם הפוסלים? ג. מה היא דעתו של ר' יהודה הנשיא? ד. מה דין הולד לכהונה?
32. עבד הבא על בת ישראל: א. האם היא יכולה לינשא לכהן? ב. אם בא על כהנת – האם היא יכולה לאכול בתרומת בית אביה? ג. האם בנה יכול לשאת בת כהן? ד. האם בתה יכולה לינשא לכהן?
33. אדם שבא ממקום אחר, ואין אנו מכירים אותו, וטוען שהוא כשר – האם משיאין לו בת ישראל כשירה, ומדוע? זיל
34. "אמר רב יהודה מי שחציו עבד וחציו ב"ח הבא על בת ישראל אותו הולד אין לו תקנה" – מדוע?
35. עבד הבא על אשת איש בת ישראל – מה דין הולד, ומדוע?
36. האם קידושין תופסים, ומדוע, במקרים הבאים: א. התקדשי לחציי? ב. חציו עבד וחב"ח שקידש בת ישראל?
37. האם מותר למנות פרנס, ומדוע: א. גר? ב. מי שאמו ישראלית ואביו נכרי?
38. מדוע אמרו לאגריפס המלך "אחינו אתה", ומדוע נענשו על כך?

דף מו
39. איזה הקדש מפקיע מידי שעבוד, ואיזה אינו מפקיע?
40. עבדו של נכרי שטבל לשם בן חורין – מדוש נעשה בן חורין? ב. מה הדין בעבדו של ישראל, ומדוע?
41. נכרי שקנה ישראל לעבד – האם הקנין הועיל, ולענין מה?
42. חזא בנות ישראל דמעברן מגרים שמלו ולא טבלו – מדוע לדעת ר' יוחנן בניהם ממזרים?
43. מדוע ר' יוחנן אמר להכריז על יינם שהוא יין נסך, ועל תורמוסן שהוא בישולי עכו"ם?
44. באלו דברים אין בהם משום בישולי עובדי כוכבים?
45. מה דינו של גר, לפי ר"א ר' יהושע וחכמים, אם: א. מל ולא טבל? ב. טבל ולא מל?
46. בשתי הלכות דן ר' אליעזר בסוגיתנו אפשר משאי אפשר – מה הן?
47. האם אפשר לקנות קרבן פסח במעות מעשר שני, ומניין?
48. האם אבותינו טבלו לפני מתן תורה, ומניין? ב. מניין שאמותינו טבלו?
49. האם מטבילין גר בשבת, ומדוע? ב. האם טמא מותר לטבול בשבת, ומדוע?
50. אין טובלין ואין מזין אלא ביום: א. באיזו טבילה מדובר? ב. איזו טבילה כשירה גם בלילה?
51. האם צריך להטיף דם ברית: א. בגר שנתגייר כשהוא מהול? ב. בקטן שנולד כשהוא מהול?
52. א. מנין שגר צריך שלשה? ב. היכן כתוב "משפט" בגר? ג. כיצד מקבלים גרים בזמן הזה שאין סמוכים?

דף מח
53. "כל עבד איש מקנת כסף" – "עבד איש ולא עבד אשה?" – כיצד נדרש פסוק זה לפי ר"ש בן אלעזר ולפי חכמים?

דף מט
54. האם לדעת ר' עקיבא הולד ממזר במקרים הבאים, ומדוע: א. אנוסת אביו? ב. מחזיר גרושתו משנשאת? ג. נתינה לישראל? ד. מצרית ואדומית (קודם ג' דורות)?
55. לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו – כיצד נדרש הפסוק לפי ר' עקיבא ולפי שמעון התימני?
56. במי עוסק הפסוק "ולא יגלה כנף אביו", לפי ר' עקיבא ולפי שמעון התימני?
57. הבא על הנדה ועל הסוטה – האם הולד ממזר, ומדוע?