רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא פסחים מבחן דפים ב' - ט"ז
ממוצע הציונים עד כה: 71%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת פסחים, דפים ב'- ט"ז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מה הגמרא לומדת מהפסוק "הללוהו כל כוכבי אור" ? (ב.)
א. שרק הכוכבים המאירים ישבחו את ה'.
ב. שלכל הכוכבים יש אור והם מהללים את ה'. ושאור הכוכבים נקרא אור
ג. שבני אדם יהללו את ה' על הכוכבים שמאירים.
ד. שהכוכבים יהללו את ה' על אור השמש שנתן בעולמו.

2. מנין שצריך להקפיד לדבר בלשון נקי'? (ג.)
א. דכ' ותבחר לשון ערומים.
ב. דכ' ודעת שפתי ברור מללו.
ג. שהרי בזב קראו מרכב ובאשה קראו מושב.
ד. מסברא.

3. המשכיר בית לחבירו בי"ד על מי לבדוק? (ד.)
א. בכל גווני על השוכר לבדוק.
ב. בכל גווני על המשכיר לבדוק.
ג. אם עד שלא מסר לו מפתח חל ליל י"ד על המשכיר לבדוק ואם חל ליל י"ד על השוכר לבדוק.
ד. אם עד שלא מסר לו מפתח חל יום י"ד על המשכיר לבדוק ואם חל יום י"ד על השוכר לבדוק.

4. הכל נאמנין על בדיקת חמץ - באיזה אופן מדובר? (ד:)
א. שיש לנו ספק אם נבדק הבית ואמרי' שהכל חברים הם אצל בדיקת חמץ ומסתמא הבית בדוק.
ב. שמוחזק לנו בבעה"ב שלא בדק ולא ביטל והם אומרים שבדקו הבית.
ג. באופן שאנו יודעים שהי' כאן בדיקת חמץ רק יש ריעותא וכגון שנכנס עכבר לפנינו.
ד. שמוחזק לנו בבעה"ב שלא בדק והם אומרים שבדקו הבית.

5. מפני מה נכתב לאו מיוחד להבערה בשבת? (ה:)
א. כיון דלא מצינו הבערה במשכן אין לאוסרה מהטעם שאוסרים שאר מלאכות.
ב. לומר שאין בה מיתת ב"ד.
ג. מחלוקת: לת"ק משום שלא היתה במשכן ולרבי נתן לומר שחייבין קרבן על כל מלאכה ומלאכה.
ד. מחלוקת: לת"ק לומר שאין בה מיתת ב"ד ולרבי נתן שחייבין קרבן על כל מלאכה ומלאכה

6. המפרש והיוצא בשיירה תוך ל' יום לפסח ודעתו לחזור האם זקוק לבער? (ו.)
א. לכו"ע זקוק לבער.
ב. לכו"ע אין זקוק לבער.
ג. מחלוקת: לאביי אין זקוק לבער ולרבא זקוק לבער.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

7. אמר רב יהודה אמר רב הבודק צריך שיבטל - מה הטעם? (ו:)
א. משום דכ' בקרא תשביתו והשבתה היינו בלב.
ב. שמא ימצא גלוסקא יפה ודעתיה עלויה.
ג. משום פירורין.
ד. שמא יארע לו אונס בשעת הבדיקה ולא יסיים בדיקתו.

8. הפת שעיפשה כיון שרבתה מצה מותרת - מה הכוונה למסקנא? (ז.)
א. דידע בה דחמץ היא ובטילה ברוב.
ב. דלא ידע בה אי חמץ היא אי מצה היא ועיפושה מוכיח עלי' שחמץ היא ובטילה ברוב.
ג. שרבו ימי מצה עלי' ועיפושה מרובה אך אין העיפוש מוכיח בודאות שהיא חמץ.
ד. שרבו ימי מצה עלי' ועיפושה מוכיח בודאות שהיא מצה.

9. באיזה מצוה אין צריך לברך עובר לעשייתה למסקנא? (ז:)
א. בטבילה ובתקיעת שופר.
ב. בתקיעת שופר.
ג. בשחיטה.
ד. בטבילה.

10. אין בודקין לא לאור החמה - באיזה אופן מדובר למסקנא? (ח.)
א. בצדי חדר שיש בו ארובה.
ב. בחצר.
ג. באכסדרה.
ד. בחדר שיש בו ארובה ומתחת לארובה.

11. מנא לן דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי? (ט: רש"י ד"ה וליקח)
א. מסברא, דכיון דכבר הי' ספק לפני הפרישה לא שייך בזה כל דפריש מרובא פריש.
ב. מקרא דוארב לו וקם עליו.
ג. ילפי' מממון דאין הולכין בו אחר הרוב.
ד. הלכה למשה מסיני.

12. ספק נכנס העכבר לבית ספק לא נכנס וביטל החמץ - מה דין הבית? (י.)
א. לכו"ע צריך בדיקה.
ב. לכו"ע אין צריך בדיקה.
ג. מחלוקת: לר"א אין צריך בדיקה ולרבנן צריך בדיקה.
ד. מחלוקת: לרבנן אין צריך בדיקה ולר"א צריך בדיקה.

13. עכבר או תינוק שנכנסו לבית בדוק וככר בפיהן ומצא אח"כ פירורין בבית מה דין הבית? (י:)
א. בכל גווני צריך בדיקה.
ב. בכל גווני אין צריך בדיקה.
ג. תלוי: בעכבר צריך בדיקה, ובתינוק אין צריך בדיקה.
ד. מעיקר הדין אין צריך בדיקה, אך ירא שמים יחמיר על עצמו לבדוק.

14. האם חיישי' אליבא דרבי יהודה לאדם בהול על ממונו? (יא:)
א. תלוי: אם ע"י שנמנע ממנו תמות הבהמה חיישי' והיכא דיהי' לה צערא בעלמא לא חיישי'.
ב. תלוי: אם ע"י שנמנע ממנו יעבור על איסור תורה חיישי' ואם על איסור דרבנן לא חיישי'
ג. בכל גווני חיישי'
ד. בכל גווני לא חיישי'.

15. היו בודקין אותן בשבע חקירות - ואלו הן? (יב.)
א. באיזו שבוע, באיזו שנה, באיזה חודש, באיזה שבוע בחודש, בכמה בחודש, באיזה יום, באיזה שעה.
ב. באיזו שבוע, באיזו שנה, באיזה חודש, בכמה בחודש, באיזה יום, באיזה שעה, באיזה מקום.
ג. באיזו שנה, באיזה חודש, בכמה בחודש, באיזה יום, באיזה שעה, באיזה מקום, וע"י מה הרגו.
ד. באיזו שנה, באיזה חודש, באיזה שבוע בחודש, בכמה בחודש, באיזה יום, באיזה שעה, באיזה מקום.

16. גבאי צדקה וגבאי תמחוי - מה החילוק ביניהם? (יג.)
א. גבאי צדקה גובין עבור בתי כנסיות ובתי מדרשות וגבאי תמחוי עבור יחידים.
ב. גבאי צדקה מקבלין שכר על עבודתן וגבאי תמחוי אין מקבלין שכר על עבודתן.
ג. גבאי צדקה גובין מעות וגבאי תמחוי גובין לחם ומיני מאכל.
ד. גבאי צדקה גובין עבור יתומים ואלמנות וגבאי תמחוי עבור כל מי שאין לו לאכול.

17. שתי חלות של תודה פסולות - מה הי' הפסול שלהן למסקנא? (יג:)
א. לכו"ע פסול לינה.
ב. לכו"ע שלא נשחט עליהן הזבח.
ג. מחלוקת: לרב חנינא פסול לינה ולחד מ"ד שלא נשחט עליהן הזבח.
ד. מחלוקת: לרב חנינא פסול לינה ולחד מ"ד שנשחט הזבח ונתקבל הדם בכוס ונשפך.

18. אע"פ שמוסיפין טומאה על טומאתו - למ"ד אין אוכל מטמא אוכל מה הכוונה? (יד.)
א. בקדשים כו"ע מודו אוכל מטמא אוכל וליכא מאן דפליג.
ב. איירי באיכא משקין בהדי אוכל.
ג. מודה דמדרבנן מטמא.
ד. מתני' קאי כמ"ד אוכל מטמא אוכל מדאורייתא.

19. אמר רבי מאיר מדבריהם למדנו - מדבריהם של מי? (טו.:)
א. מחלוקת: לרבי יוחנן מדברי ר"ח סגן הכהנים ולחד מ"ד מדברי ר' אליעזר.
ב. מחלוקת: לריש לקיש מדברי רבי יהושע ולרבי יוחנן מדברי ר"ח סגן הכהנים.
ג. לכו"ע מדברי ר"ח סגן הכהנים.
ד. לכו"ע מדברי רבי יהושע.

20. דם תמצית - מה הטעם שאינו מכשיר? (טז:)
א. משום דילפי' מקרא דהדם הוא הנפש דרק דם שהנפש יוצאה בו קרוי דם.
ב. משום דילפי' מקרא דעל הארץ תשפכנו כמים דרק דם שנשפך כמים מכשיר.
ג. משום שאינו דם שמכפר.
ד. הלכה למשה מסיני.