רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא גיטין מבחנים דפים סג-עו
ממוצע הציונים עד כה: 82%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מסכת גיטין סג - עו

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם משכחת לן אופן שגם רב מודה שאשה עושה שליח לקבל גט מיד שליח בעלה? (סג:)
א. לרב אין אשה עושה שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה בכל גוונא.
ב. למ"ד משום בזיונא משכח"ל אם קדמה ועשתה שליח לפני שבעלה מינה את שליחו.
ג. היכא דאין בעלה מקפיד.
ד. למ"ד משום גזירה אטו חצירה הבאה לאחר מכאן אם קדמה ועשתה שליח מהני ולמ"ד משום בזיונא לא מהני.

2. בעל ושליש אמרו לגירושין והאשה אומרת נתן לי ואבד האם נאמנת? (סד.)
א. סומכים על השליש ונאמנת.
ב. סומכים על הבעל ונאמנת.
ג. הוי דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משנים ואינה נאמנת.
ד. סומכים על האשה ונאמנת.

3. מה הוא הסימן של "קטנה היודעת לשמור גיטה"? (סד:)
א. כל שמבחנת בין גיטה לדבר אחר.
ב. כל ששומרת דבר אחר מחמת גיטה.
ג. שאם אבדה גיטה שומרת דבר אחר שאינו דומה לגיטה.
ד. כל קטנה שמשלחה וחוזרת.

4. על איזה גיל אמרו חז"ל "וכנגדן בקטנה מתגרשת בקידושי אביה"? (סה.)
א. כשהגיעו לעונת נדרים.
ב. הפעוטות, כבר שית כבר תמני.
ג. אגוז ונוטלו צרור וזורקו.
ד. כשיודעת לשמור גיטה אע"פ שמשלחה וחוזרת.

5. אמר "פטרוה" או פיטרוה" אליבא דר' נתן - מה הדין? (סה: ברש"י ד"ה ר' נתן)
א. לא אמר כלום.
ב. הרי אלו יכתבו ויתנו.
ג. בבבל פטרוה מהני פיטרוה לא מהני, ולל"ק פיטרוה מהני, פטרוה לא מהני.
ד. בארץ ישראל פטרוה מהני פיטרוה לא מהני, בבבל שתי הלשונות מהני.

6. אמר לשלשה ששנים מכם יכתבו גט לאשתי והיו בהם אב ובנו, האם יכול הבן להיות שליח במקום האב - למסקנא? (סו.)
א. אם הוכיח סופו על תחילתו מהני שליחות הבן ואם לא, לא מהני.
ב. לא משוו איניש ברא שליחא במקום אבא.
ג. איבעיא דלא איפשטא.
ד. הלכתא, משוו איניש ברא שליחא במקום אבא.

7. על איזה חכם נאמר שהיה "חכם כשירצה"? (סז.)
א. ר' אלעזר בן עזריה.
ב. ר' יהודה.
ג. ר' מאיר.
ד. ר' שמעון.

8. אמר לעשרה כולכם כתובו גט לאשתי וכו' מה הדין כשמנה אותן? (סז:)
א. מנה אינה ככולכם.
ב. מנה הרי הוא ככולכם.
ג. מחלוקת, לר' אלעזר ה"ה ככולכם, לרב הונא אינה ככולכם.
ד. מנה כולהו, ככולכם, מקצתן, אינה ככולכם, א"נ להיפך, מנה כולהו, אינה ככולכם, מקצתן, ה"ה ככולכם.

9. על מה אמר שלמה המלך "וזה היה חלקי מכל עמלי"? (סח:)
א. י"א מקלו וי"א גונדו, פי' לבושו, וי"א קודו, דהיינו מקידה של חרס.
ב. י"א תורתו, וי"א על מלכותו.
ג. על שבנה את בית המקדש.
ד. על עזקתו, פי' הטבעת שהי' חקוק עליו שמו של הקב"ה.

10. האם יש רפואה למי ששוטף לו דמו דרך פיו ר"ל? (סט.)
א. אין רפואה למכתו.
ב. ב יש לו רפואה.
ג. אם מריאה קאתי יש לו רפואה, ואי מכבדא קאתי אין לו רפואה.
ד. אם מריאה קאתי אין לו רפואה, ואי מכבדא קאתי יש לו רפואה.

11. שחט בו שנים או רוב שנים מה דינו לענין 1) גט, 2) עדות אשה, 3) גלות? (ע:)
א. לגט דינו כמת לעדות אשה כחי, ולענין גלות תלוי אם מת מיד או לא.
ב. לגט דינו כחי, שכותבין ונותנין, ומעידין עליו שמת דסופו למות ואינו גולה.
ג. דינו כמת לכל דבר כיון דרוב גוססין למיתה.
ד. כל זמן שעדיין נושם דינו כחי לכל דבר.

12. "חרש שיכול לדבר מתוך הכתב כותבין ונותנין גט וכו'" - באיזה חרש מדובר? (עא.)
א. אינו שומע ואינו מדבר שהי' פקח כשכנסה.
ב. מדבר ואינו שומע.
ג. שומע ואינו מדבר.
ד. אינו שומע ואינו מדבר משעת לידתו.

13. האם מהני "אומר אמרו" בגט אליבא דר' יוסי - למסקנא? (עב.)
א. מהני.
ב. אם אמר כן בפני ג' מהני, בפני ב' לא מהני.
ג. לא מהני.
ד. לכתחילה לא מהני, אבל בדיעבד הגט כשר.

14. שכיב מרע שניתק מחולי אל חולי, מה דינו לענין מתנה וגט? (עב: - עג.)
א. חוזר מן המתנה ומן הגט.
ב. אין מתנתו מתנה אבל הגט חל.
ג. מתנתו מתנה וכן הגט כשר אבל אם אמר אם מתי מחולי זה, רק אם מת מחמת חולי ראשון.
ד. הגט בטל אבל מתנתו מתנה.

15. מה ההבדל בין "בעילתה ספק" ובין "בעילתה תלויה"? (עד.)
א. ספק מביאה אשם תלוי, תלויה אינה מביאה אשם תלוי.
ב. ספק אינה מביאה אשם תלוי, תלויה מביאה אשם תלוי.
ג. ספק חייב בעלה לזונה, תלויה אינו חייב במזונותיה.
ד. אין הבדל ביניהם, ולשניהם חייבת באשם תלוי.

16. המתנה עם אריסו שישקה השדה ד' פעמים ויקבל שליש ולבסוף בא גשם ולא השקה - מה דינו? (עד:)
א. מקבל שליש לכו"ע.
ב. מקבל כמו כל האריסים כי לא השקה ד' פעמים.
ג. איבעיא דלא איפשטא.
ד. לר' יוסף מקבל כפי מה שהשקה בפועל לרבה מקבל שליש שמזלו גרם.

17. איזה לשון התקין שמואל בגיטא דשכיב מרע - למסקנא? (עה:)
א. אם מתי יהא גט ואם לא מתי לא יהא גט.
ב. אם לא מתי לא יהא גט ואם מתי יהא גט.
ג. אם לא מתי וכו' ואם מתי וכו' ואח"כ שוב אם לא מתי לא יהא גט.
ד. אם מתי וכו' ואם לא מתי וכו' ואח"כ שוב אם מתי יהא גט.

18. אמר לה הרי זה גיטיך ע"מ שתתני לי מאתים זוז, וחזר ואמר ג' מאות זוז - מה דין התנאי? (עו.)
א. צריכה לתת חמש מאות זוז כדי שיחול הגט.
ב. צריכה לתת ג' מאות זוז, שדבריו האחרונים בטלו את הראשונים.
ג. צריכה לתת מאתים כדבריו הראשונים.
ד. למ"ד תפוס לשון ראשון, מאתים, ולמ"ד תפוס לשון אחרון, ג' מאות.

19. מה דין "אנטיפרס" - יהודה או גליל - למסקנא? (עו. - עו:)
א. יהודה.
ב. גליל.
ג. ספק יהודה ספק גליל.
ד. חציו הי' ביהודה וחציו בגליל.

20. איזה חכם נקרא "בי דינא דשרי מישחא"? (עו:)
א. ר' יוסי.
ב. רבי יהודה הנשיא - רבנו הקדוש.
ג. ר' יהודה נשיאה - נכדו של רבינו הקדוש.
ד. ר' יהודה ב"ר אילעא.

שאלות על תוס'
21. קטנה שאינה יודעת לשמור גיטה האם מתגרשת ע"י אביה? (סד: ד"ה וכל)
א. לרש"י אינה מתגרשת לר"ת מתגרשת שאביה ישמרה שלא תחזור.
ב. אינה מתגרשת ע"י אביה.
ג. מתגרשת ע"י אביה.
ד. אם אביה שומרת מתגרשת ואם לא ישמרה אביה אינה מתגרשת.

22. האם מותר ליתן שלום לחבירו בלילה מחשש דילמא שד הוא? (סו. ד"ה וליחוש)
א. מותר דכבר דשו בו רבים ואין חוששין לכך.
ב. אסור אא"כ מכירו בבואה דבבואה.
ג. בעיר מותר אבל בשדה או במושלך בבור אסור.
ד. אסור להקדים לו שלום אבל מותר להחזיר לו שלום.

23. באיזה תקופה נעלמה השמיר? (סח. ד"ה איכא)
א. בחרבן בית המקדש הראשון.
ב. בימי שמעון הצדיק.
ג. בימי שלמה.
ד. בחרבן בית המקדש השני.

24. אמר "הרי זה גיטיך מהיום אם מתי" ומת בו ביום - מה דינו? (עב. ד"ה מהיום)
א. הוי גט.
ב. אינו גט.
ג. ר"ת הסתפק בזה ור' אלחנן ס"ל דהוי גט, ולתוס' נכון להחמיר.
ד. ר"ת ס"ל דהוי גט ולר' אלחנן אינו גט, ולתוס' המסקנא דהוי גט מעליא.

25. האם אמרינן בפרעון חוב "נתינה בעל כורחיה" הוי נתינה? (עה. ד"ה מכלל)
א. בזה לכו"ע נתינה בע"כ לא הוי נתינה.
ב. מלוה על פה הוי נתינה, מלוה בשטר לא הוי נתינה.
ג. לפני שהגיע זמן הפרעון לא הוי נתינה, אחרי הזמן הוי נתינה.
ד. לכו"ע אמרינן בזה נתינה בע"כ הוי נתינה.