רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 87%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מסכת בבא מציעא ל - מג

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מצא כלי כסף או נחושת באיזה אופן מותר להשתמש בהן? (ל.)
א. בצונן אבל לא בחמין.
ב. בין בחמין ובין בצונן.
ג. נחושת בחמין אבל לא ע"י האור, כסף בצונן ולא בחמין.
ד. נחושת בצונן ולא בחמין, כסף בין בחמין ובין בצונן.

2. באיזה אופן חייב להחזיר אף זקן שאינו לפי כבודו? (ל:)
א. אם הכישה חייב להחזיר כיון שכבר התחיל.
ב. בשדה.
ג. כשדרכו להחזיר בעיר ואין דרכו להחזיר בשדה.
ד. כשאין דרכו להחזיר לא בעיר ולא בשדה.

3. "לכל אבידת אחיך לרבות אבדת קרקע" - באיזה אופן זה שייך? (לא.)
א. כשעכו"ם רוצים לגנוב שדהו.
ב. ראה מים ששוטפים ובאים לשדה חבירו או שהי' פרה מקלקלת בכרמו.
ג. כשיש לחבירו עומרים בשדה הצריכים עוד לשדה.
ד. כשחבירו צריך לחרוש או לזרוע יש לעזור לו.

4. שותף שרוצה להתחלק מחבירו בלי ידיעתו בפני מי יעשה זאת - למסקנא? (לא: - לב.)
א. דוקא בפני בי"ד מומחין.
ב. אפילו בינו לבין עצמו כיון דמהימן ליה.
ג. בפני שני עדים.
ד. אין צריכים בי"ד של מומחין אבל צריכים בי"ד של הדיוטות.

5. מה נאמר בסוגיין על "תלמידי חכמים שבבבל"? (לג.)
א. אבדתו קודם לאבידת אביו.
ב. שתורתם בגדר מדה ואינה מדה.
ג. שקורעין זה על זה ועומדים זה מפני זה.
ד. שתורתן מתקיימת כיון שלומדים תורה מתוך הדחק.

6. שואל שאמר הריני משלם ואח"כ נמצא הגנב האם מקנה ליה כפילה - לרב פפא? (לד.)
א. לל"ק לא קנה ולאיכא דאמרי קנה דיכול ליפטר נפשיה במתה מחמת מלאכה.
ב. מקנה ליה כפילה כיון דעבד ליה נייח נפשא.
ג. איבעיא דלא איפשטא.
ד. לל"ק קנה ולאיכא דאמרי הוי איבעיא דלא איפשטא.

7. אמר הריני משלם ומת ואמרו בניו אין אנו משלמים - האם קנה כפילא? (לד:)
א. קנה כפילא.
ב. לא קנה כפילא.
ג. לרב פפא קנה כפילא ולרבינא לא קנה כפילא.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

8. בעל חוב שגבה קרקע ואח"כ מכרה ללוקח האם אמרינן שומא הדרא לגבי הלוקח? (לה.)
א. מדינא אינו מחוייב להחזיר אבל משום "ועשית הישר והטוב" יחזיר.
ב. אינו מחוייב להחזיר גם משום "ועשית הישר והטוב".
ג. מחוייב להחזיר מדינא.
ד. איביעא דלא איפשטא.

9. השוכר פרה והשאילה לחבירו באיזה אופן חייב השוכר אשם והשואל חטאת? (לו.)
א. כגון שמתה כדרכה ואמרו נאנסה.
ב. כגון שנגנבה ואמרו מתה מחמת מלאכה.
ג. כגון שנגנבה ואמרו מתה כדרכה.
ד. כגון שמתה כדרכה ואמרו מתה מחמת מלאכה.

10. פשע בה ויצאה לאגם ומתה כדרכה - באיזה אופן מודה רבא דחייב? (לו:)
א. בשגנבה גנב באגם ומתה כדרכה אצל הגנב.
ב. כשהחזירה אח"כ לבית הבעלים ומתה כדרכה שם.
ג. למ"ד תחילתה בפשיעה וסופו באונס חייב.
ד. בשלא נעל בפניה כראוי.

11. "הכל מודים בשנים שהפקידו אצל רועה ש....." - מה הדין? (לז:)
א. שחייב להחזיר לשניהם.
ב. שהמוציא מחברו עליו הראיה.
ג. דהוי כמו שהפקיד בשתי כריכות דהוה ליה למידק.
ד. שמניח רועה ביניהם ומסתלק כיון שהפקידו בעדרו של הרועה שלא מדעתו.

12. המפקיד פירות אצל חבירו ואבודים יותר מכדי חסרונם - מה הדין לת"ק? (לח.)
א. לרב נחמן ב"י לא יגע בהן ולרב כהנא ימכרם לכהנים בדמי תרומה.
ב. מותר למכרם לזרים לכו"ע.
ג. לא יגע בהם לכו"ע.
ד. לרב נחמן ב"י ימכרם לכהנים בדמי תרומה ולרב כהנא אף לזרים מותר למכרם.

13. מה הם "נכסים רטושים" והאם מורידין להם קרוב? (לח:)
א. נכסי קרוב שנשבה ושמעו בו שמת ואין מורידין.
ב. נכסי קרוב שנשבה ולא שמעו בו שמת ומורידין.
ג. נכסי קרוב שאין ידוע להיכן הלכו ואין מורידין.
ד. נכסי קרוב שאין ידוע להיכן הלכו ומורידין.

14. האם מורידין קרוב לנכסי בורח - לרב נחמן? (לט.)
א. מורידין.
ב. אין מורידין.
ג. בורח מחמת כרגא מורידין, מחמת מרדין אין מורידין.
ד. בורח מחמת מרדין מורידין, מחמת כרגא אין מורידין.

15. המשתכר בדבר שיש בו חיי נפש כמה מותר לו להשתכר? (מ:)
א. עד חומש.
ב. עד שתות.
ג. עד רבע.
ד. הכל כמנהג המדינה.

16. רועה שהניח מקלו ותרמילו על הבהמה ואח"כ דרסה ארי - מה דינו? (מא.)
א. חייב משום דהוי שואל שלא מדעת.
ב. פטור כיון דאין הבעלים מקפידים על כך.
ג. חייב משום שליחות יד בעודן עליה אם הכישה במקל דאז הוי חסרון.
ד. פטור אף בעודן עליה דקיי"ל כר' ישמעאל דלא בעינן דעת בעלים.

17. איזה תפילה תקנו למי שהתחיל כבר למוד את גורנו? (מב.)
א. ברוך השולח ברכה בכרי הזה.
ב. יהי רצון מלפניך וכו' שתשלח ברכה במעשה ידינו.
ג. ברוך אתה ה' וכו' הטוב והמטיב.
ד. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

18. המפקיד מעות אצל חבירו וכשתבעו אמר שאינו זוכר איפה זה - מה הדין? (מב.)
א. פטור.
ב. אמרינן דאשתמוטי קא מישתמט וחייב שבועה.
ג. אם הטמינו לכתחילה בקרקע פטור אף אם אינו זוכר מה מקומו.
ד. חייב דכל לא ידענא פשיעותא היא ואמרינן ליה זיל שלים.

19. המפקיד מעות אצל השולחני האם מותר להשתמש בהן? (מג.)
א. אם צרורין לא ישתמש בהן אפי' אם אינם חתומים.
ב. אם צרורים וחתומים לא יגע בהם ובקשר משונה י"א לא יגע וי"א תיקו.
ג. מותר להשתמש בהן אפי' אם הם צרורים.
ד. אסור להשתמש בהם אע"פ שאינם צרורים.

20. "א"ר יוחנן הלכה כר' עקיבא לעולם" - מאי "לעולם"? (מג:)
א. דהלכה כר' עקיבא אפי' כשרבים חולקים עליו.
ב. דהלכה כר' עקיבא מחבירו אבל לא נגד חביריו.
ג. דהלכה כר' עקיבא בשעת התביעה אפי' כשיש עדים, א"נ דבעינן דעת בעלים.
ד. דאפילו לעתיד לבא הלכה כר' עקיבא.

שאלות על תוס'
21. למה לא ילפינן דין "זקן ואינו לפי כבודו" מדין מת מצוה שדוחה פסח? (ל: ד"ה אלא)
א. דפסח היא מצות עשה שהזמן גרמא ואין למדין ממנו לשאר מצות.
ב. דשאני מת מצוה דחמיר טפי שמוטל בבזיון גדול.
ג. ממונא מאיסורא לא ילפינן.
ד. דהוי מצות עשה שאינה שוה בכל.

22. אבדתו ואבדת רבו וכבוד אביו, איזה מהן קודמת? (לג. ד"ה אבדתו)
א. כבוד אביו.
ב. אבדת רבו.
ג. אבדתו.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

23. באיזה אופן אין איסור לתרום שלא מן המוקף? (לח. ד"ה שמא)
א. בערב שבת מפני כבוד שבת א"נ כשיש חשש שמישהו ייכשל באכילת טבל.
ב. כששניהם נמצאים באותו בית.
ג. בתרומת חוץ לארץ.
ד. ברגל.

24. "בששמעו בו שמת וכו'" - איך שמעו? (לח: ד"ה בששמעו)
א. בעדים.
ב. בקול ועד אחד.
ג. בשני כתי עדים שהכחישו זה את זה.
ד. בקלא דלא פסק והוכחש הקול.

25. שומר שהטמין כספים עמוק בקרקע ונגנבו האם חייב לשלם? (מב. ד"ה ואמר)
א. חייב.
ב. פטור.
ג. שומר חנם פטור ושומר שכר חייב.
ד. שומר שכר פטור ושואל חייב.