רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

גמרא בבא בתרא מבחנים דפים ב' - ט"ז
ממוצע הציונים עד כה: 77%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מסכת בבא בתרא דפים ב' - ט"ז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. למה אסרו חז"ל לעמוד בשדה חבירו בשעה שהיא עומדת בקמותיה? (ב: ברש"י ד"ה אסור)
א. שלא יזיקנו בעין רעה.
ב. שלא יזיקנו ע"י דריסת הרגל.
ג. משום חשד שמא רוצה לקחת תבואה.
ד. גזירה משום הפסד פירות שביעית.

2. באיזה בנין עשו "אמה טרקסין"? (ג.)
א. במשכן שילה.
ב. בבית מקדש שני.
ג. בבית מקדש ראשון.
ד. בנוב וגבעון.

3. באיזה אופן מותר לסתור בית הכנסת לכו"ע אף כשלא בנו עדיין בנין חדש במקומו? (ג:)
א. כשכבר גבו את המעות לבנין ואין חשש שמא לא יבנו.
ב. כשיש בית כנסת אחר להתפלל בו.
ג. כשהישן מתחיל להתמוטט ומזומן ליפול א"נ כשהמלכות בונים את הבנין.
ד. כשכבר הכינו אל כל חומרי הבנין החדש.

4. למה לא הסכימו חכמים לעצת הורדוס שרצה לצפות בית המקדש בזהב? (ד.)
א. משום בל תשחית.
ב. שלא יקנאו בנו אומות העולם.
ג. כי חששו שהזהב יישחק עם הזמן.
ד. שהי' נאה יותר באבני שיש שנראה כמו גלי הים.

5. מה פסק רב ספרא על הא דרוניא זבן ארעא על מיצרו של רבינא? (ה.)
א. שיש לסלקו משם משום דינא דבר מצרא.
ב. שאין לסלקו משום ועשית הישר והטוב.
ג. דהמוציא מחבירו עליו הראיה.
ד. דממון המוטל בספק חולקין.

6. האם נאמן הנתבע לומר פרעתיך תוך זמני - להלכה? (ה:)
א. נאמן.
ב. אינו נאמן, אבל יתומים של הלוה נאמנים ואינו גובה אלא בשבועה.
ג. אינו נאמן ואפי' יתומים של הלוה אין נאמנים וגובים מהם בלי שבועה.
ד. איבעיא דלא איפשיטא.

7. "בי כוי לא הוי חזקה" - מה הכוונה? (ו. ברש"י ד"ה בי)
א. שמעון שבנה כותלו ועשה לצד ראובן חלוונת לקורות, אין זה ראיה שראובן השתתף בבניה.
ב. שאי אפשר לקנות השדה ע"י חזקה של חרישה בשדה.
ג. אם פתח חלונות לחצר חבירו אין לו חזקה וחבירו יכול לעכב בעדו.
ד. חזקת חלונות אינו מועיל להחשב כחזקה לענין חזקת ג' שנים.

8. סמך סוכה דמצוה על כותל חבירו האם הוי חזקה? (ו:)
א. הוי חזקה מיד.
ב. אם סמך יותר משלשים יום הוי חזקה.
ג. לא הוי חזקה.
ד. עד שבעה ימים אינו חזקה וביותר מזה הוי חזקה.

9. שני אחים שחלקו ואחד נטל שדה ואחד נטל כרם, האם יש לבעל הכרם חלק בשדה? (ז:)
א. אין לו חלק.
ב. יש לו ד' אמות בשדה הלבן.
ג. יש לו ח' אמות בשדה הלבן.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

10. שטר של יתומים שהוציא הנתבע שובר כנגדו - מה הדין? (ז:)
א. אין לשובר כל תוקף ויכולים לגבות בו.
ב. קורעים את השטר.
ג. לא קורעים השטר אבל גם אין גובים בו.
ד. נשבעים ונוטלים.

11. האם חל על יתומים ורבנן לשלם עבור "פסי העיר"? (ח.)
א. יתומים כן, רבנן לא.
ב. רבנן כן, יתומים לא.
ג. שניהם פטורים.
ד. שניהם חייבים.

12. מה הוי העונש החמור ביותר מהני דלהלן: 1) מיתה, 2) חרב, 3) רעב, 4) שבי? (ח:)
א. מיתה.
ב. חרב.
ג. רעב.
ד. שבי.

13. על איזה סכום כסף נאמר "לעולם אל ימנע אדם מלתת........ בשנה"? (ט.)
א. מחצית השקל.
ב. שלישית השקל.
ג. שקל.
ד. סלע.

14. "כל המעלים עיניו מן הצדקה..............."? (י.)
א. אין לו חלק לעולם הבא.
ב. כאילו שופך דמים.
ג. סופו יורש גיהנום.
ד. כאילו עובד עבודת כוכבים.

15. צדקה הניתנת על מנת שיחיה בני, האם נחשב למצוה? (י:)
א. נחשב כמצוה.
ב. לא נחשב כמצוה.
ג. בישראל נחשב כי אינו מתחרט על הצדקה אם לא יחיה, בגוי לא נחשב כי מתחרט אם לא יחיה.
ד. בישראל לא נחשב כי מדקדקין עם צדיקים כחוט השערה, ובגוי נחשב כי אין בו כוונה.

16. כמה נותנין בחצר למי שיש לו "פירא דסופלי"? (יא.)
א. אם מייחד ליה פתחא - ד' אמות לכל צד, אם לא מייחד ליה פתחא - אין לו כלום.
ב. אם מייחד ליה פתחא - ד' אמות לפני הפתח, אם לא מייחד ליה פתחא - ד' אמות לכל רוח.
ג. אין לו כלום כי לא נחשב כפתח.
ד. יש לו ד' אמות לכל רוח אפי' היכא דמייחד ליה פתחא.

17. "אכסניא" (חיל של מלך המוטל על בני העיר) - איך מתחלקת? (יא:)
א. לפי בני אדם.
ב. לפי פתחים.
ג. לפי ממון.
ד. חציו לפי פתחים וחציו לפי בני אדם.

18. כמה שורות חלק משאירים בספר תורה בין חומש לחומש? (יג:)
א. שורה אחת.
ב. שתי שורות.
ג. שלש שורות.
ד. ארבע שורות.

19. מה הי' מונח בארון בנוסף ללוחות? (יד:)
א. שברי הארגז ששגרו בו פלשתים דורון לאלקי ישראל.
ב. תורה נביאים וכתובים.
ג. לר' מאיר ס"ת ולר' יהודה עמודי כסף, וכן שברי לוחות, וכן השם וכל כינויו.
ד. שום דבר.

20. מה קרה לאבן טוב שהיתה תלויה בצוארו של אברהם - בשעה שנפטר מן העולם? (טז:)
א. הקב"ה גנזה לצדיקים לעתיד.
ב. נבלע בקרקע.
ג. תלאה הקב"ה בגלגל חמה.
ד. השתמשו בו לחושן ולאפוד.

שאלות ללומדי תוספות
21. נהגו לעשות מחיצה בפחות מהוצא ודפנא - מה הדין? (ב. ד"ה בגויל)
א. הכל כמנהג המדינה וכופין על זה.
ב. אין מנהגם מנהג דנחשב כמנהג הדיוט.
ג. איבעיא דלא איפשטא.
ד. אם המחיצה מיועדת משום היזק ראיה, מנהגם מנהג, אבל למנוע גנבי לא מהני.

22. איך הכניסו מטתו של רב אשי לבית הכנסת בשעת הבניה, הלא אסור לישון שם? (ג: ד"ה ועאליה)
א. לצורך מצוה שאני.
ב. בתי כנסיות דבבל על תנאי עשויות ולכן מותר.
ג. צורבא מרבנן שאני דהוי כבוד התורה.
ד. לא הכניסוהו לביהכנ"ס ממש אלא לחדר הסמוך, מקום שהאורחים לנים שם.

23. האם מותר לשנות מעות של צדקה לדבר הרשות משבאו לידי גבאי? (ח: ד"ה ולשנותה)
א. מותר כיון דעל דעת כן נתרמה לצדקה.
ב. אסור אבל בני העיר רשאין לשנותה אפי' לדבר הרשות.
ג. אסור אפי' ע"י בני העיר אבל משנים מצדקה לצדקה.
ד. מעות של צדקה מותר לשנות אבל של פדיון שבויים אסור.

24. "לישא שפחה אינו יכול" - למה לא שייך בזה עשה דוחה לא תעשה? (יג. ד"ה כופין)
א. כיון דאצל האשה אין עשה דפרו ורבו.
ב. דהוי בזה עשה ול"ת ואין עשה דוחה ל"ת ועשה.
ג. דהוי עשה דלפני הדיבור ואינו דוחה לא תעשה.
ד. דהוי לא תעשה שיש בו כרת.

25. "שמונה פסוקים שבתורה יחיד קורא אותם" - מה הכוונה? (טו. ד"ה שמונה)
א. שמותר לקרותן אפי' כשאין מנין בבית הכנסת.
ב. שאין הש"צ קורא בהם עם העולה, א"נ שאסור להפסיק באמצע קריאתן.
ג. שמותר לקרותן רק מי שהוא בגדר "יחיד" דהיינו גדול העיר.
ד. שמותר לקרותן רק פעם אחת ואסור לכפול בהם.