רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא זבחים מבחן דפים ב'-ט"ז
ממוצע הציונים עד כה: 81%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת זבחים, דפים ב' - ט"ז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מה הטעם שסתם זבחים כשרים הא בעינן לשמן? (ב:)
א. משום שסתם זבחים לשמן הם עומדים.
ב. כי זבחים לא בעינן לשמה רק שלא תהא מחשבה הפוכה.
ג. ילפינן ליה מקרא דמוצא שתפיך תשמור.
ד. משום דיש כאן תנאי בית דין.

2. אמר ר"י אמר רב חטאת ששחטה לשם חולין כשרה, מה הטעם? (ג. ג:)
א. לכו"ע הטעם משום דלאו מינה לא מחריב בה.
ב. משום דאמרינן כל העושה על דעת ראשונה עושה.
ג. לרבנן משום דלאו מינה לא מחריב ולרב אליעזר מקרא דולא יחללו.
ד. לרבנן מקרא דולא יחללו ולרב אליעזר משום דלאו מינה לא מחריב.

3. מנלן דבעינן זביחה לשמה בשלמים בשינוי קודש למסקנא? (ד.)
א. ילפינן מקרא דמוצא שפתיך תשמור.
ב. ילפינן במה הצד מקבלה והולכה.
ג. ילפינן מקרא ובשר זבח תודת שלמיו.
ד. ילפינן מקרא ואם שבח שלמים קרבנו.

4. מנלן דבעינן קבלה לשמה בשינוי בעלים בשלמים למסקנא? (ד:)
א. ילפינן ליה מקרא דכ' באיל נזיר ואת האיל יעשה זבח שלמים.
ב. ילפינן ליה מקבלה האמורה בשינוי קודש.
ג. ילפינן ליה מזאת התורה לעולה למנחה ולחטאת וכו' ולזבח השלמים.
ד. ילפינן ליה מקרא דמוצא שפתיך תשמור.

5. לתנא דמתניתין המקריב אשם שלא לשמה כשר אף שאינו מרצה מנלן למסקנא? (ה:)
א. ושחט אותה לחטאת אותה שלא לשמה פסולה הא שאר קדשים כשרים.
ב. מקרא דזאת התורה לעולה וכו' ולאשם ולזבח השלמים הקישן הכתוב לשלמים.
ג. ילפינן במה הצד מעולה ושלמים.
ד. ילפינן מקרא דמוצא שפתיך דאע"ג שאינו מרצה קרב.

6. אדם שמת והניח בהמה שהופרשה לקרבן האם היורשים קונים זאת או לא? (ה: - ו.)
א. כן.
ב. הקרבן אינו קנוי ממש ליורשים, אך הם מתכפרים בו כפרה קלושה.
ג. לא.
ד. תלוי אם יש יורש אחד או שנים.

7. שאני קורבנות ציבור דלב בית דין מתנה עליהן - מה הכוונה? (ו:)
א. שבית דין מתנה שאפילו יופרשו ביחד לא תחול הפרשת האחרון אלא סמוך להקרבה.
ב. כיוון שלב בית דין מתנה עליהן מועילים לכפר אף על עשה דלאחר הפרשה.
ג. לב בית דין מתנה עליהן שלא יכפרו על עשה דלאחר הפרשה.
ד. לב בית דין מתנה עליהן שיכפרו אפילו על עשה דלאחר שחיטה.

8. עולה שבאה לאחר מיתת הבעלים והיה בה שינוי בעלים מה דינה? (ז:)
א. כשירה לכו"ע משום דאין בעלים לאחר מיתה.
ב. פסולה לכו"ע משום דיש בעלים לאחר מיתה.
ג. לרבא פסולה ולרב פנחס בריה דרב אמי כשרה.
ד. לרבא כשרה ולרב פנחס בריה דרב אמי פסולה.

9. מנלן דבחטאת חלב בעינן לשמה "למצוה" למסקנא? (ח.)
א. זאת התורה למנחה ולחטאת וכו' ולזבח השלמים הקישו הכתוב לשלמים.
ב. וכפר עליו הכהן מחטאתו שתהא כפרה לשם חטאת.
ג. והקריב הכהןלפני ה' ועשה את חטאתו שיהו כל עשיותיו לשם חטאת.
ד. ושחט אותה לחטאת שתהא שחיטה לשם חטאת.

10. ואם "מן" הצאן - האם מן הוא ריבוי בכל התורה או מיעוט? (ט.)
א. ריבוי.
ב. בכל התורה מיעוט ובפסח ריבוי.
ג. מיעוט.
ד. בכל מקום לפי משמעות הענין.

11. השוחט את הבהמה על מנת לזרוק דמה לעכו"ם אסורה - מה הכוונה "אסורה"? (י.)
א. אסורה רק באכילה.
ב. אסורה באכילה והנאה.
ג. אסורה רק בהקרבה למזבח.
ד. אסורה רק להקרבה לקרבן ציבור.

12. לר' אליעזר דאף אשם שלא לשמו פסול - מה המקור לזה למסקנא? (י:)
א. יליף במה הצד מחטאת ופסח.
ב. משום דכתיב באשם "הוא" ודרשינן הוא לשמו כשר שלא לשמו פסול.
ג. משום דכתיב כחטאת כאשם מה חטאת שלא לשמו פסול אף אשם שלא לשמו פסול.
ד. למסקנה - אשם שלא לשמו כשר

13. בשר של חטאות החיצונות שנכנס להיכל האם נפסל או לא? (יא.)
א. נפסל.
ב. תלוי - נכנס קודם שנזרק הדם כשר לאחר שנזרק הדם פוסל.
ג. איבעיא דלא איפשטא.
ד. לא נפסל.

14. מתי הוא זמן בין הערביים בפסח תמיד וקטורת למסקנא? (יא: - יב.)
א. בין הערביים ממש - דהייינו אחר הצהרים.
ב. בין שני ערבים.
ג. בפסח בין הערביים ממש דהיינו אחר הצהרים ובתמיד וקטורת בין שני ערבים.
ד. בפסח בין שני ערבים וקטורת ותמיד בין הערביים ממש דהיינו אחר הצהרים.

15. ושמע מינה "יש דיחוי בדמים" - מה הכוונה? (יב.)
א. נתן כסף לקדש יכול לחזור בו מההקדש ולקחת הכסף.
ב. נתן כסף לצורה מטרת צדקה יכול לשנותו לצורך מטרת צדקה אחרת.
ג. דבר שהיה קדוש בקדושת דמים ולא היה ראוי - שייך בו דיני דיחוי.
ד. נתן בהמה להקדש יכול לדחות הקדושה ממנה על ידי תשלום להקדש.

16. קבלה שלא עשה בה מחשבה כמעשה - מה הכוונה למסקנא? (יג. - יג:)
א. שאם חישב בקבלה שלא לשמה כשר.
ב. שאם חישב בשעת שחיטה על מנת לקבל הדם למחרתו כשר.
ג. שאם חישב בקבלה מחשבת פיגול שיכלנו חוץ לזמנו כשר.
ד. שאים חישב בשעת זריקה על מנת לקבל הדם בחוץ כשר.

17. האם שחיטה נחשבת לעבודה למסקנא? (יד:)
א. אינה נחשבת לעבודה.
ב. נחשבת לעבודה.
ג. שחיטת קרבנות אינה נחשבת לעבודה ושחיטת פרה אדומה נחשבת עבודה.
ד. שחיטת קרבנות נחשבת עבודה ושחיטת פרה אדומה אינה נחשבת לעבודה.

18. הואיל ועבודה שאין יכול לבטלה - מה הכוונה אין יכול לבטלה? (יד.)
א. שאם לא עשאוה פסול הקרבן.
ב. לאו אורח ארעא לשחוט בהיכל וע"כ צריך לשחוט בעזרה ו"להוליכה" להיכל.
ג. עבודה חשובה שקיימת אף בשחיטת חולין.
ד. שאין לנו רשות לכתחילה לבטל אף שאם לא עשאוה כשר הקרבן.

19. איזה דבר נלמד מהפסו "ברוב עם הדרת מלך"? (יד:)
א. כדי להחליט על כסא המלוכה צריך לראות מה דעת רוב העם.
ב. אין לפסוק דין תורה אלא על פי רוב.
ג. שהמלכות ניקנית בשלושים מעלות.
ד. דבר שבקדושה עדיף לעשותו במעמד כמה שיותר אנשים.

20. מה הכוונה הולכה "רבתי והולכה "זותרתי"? (טו.)
א. הולכה רבתי - הולכה ביד ימין, זוטרתי - הולכה ביד שמאל.
ב. הולכה רבתי - הולכת דם בהמה, זוטרתי - הולכת דם העוף.
ג. הולכה רבתי - הולכה ברגל, זוטרתי - הולכה שלא ברגל.
ד. הולכה רבתי - הולכה שאי אפשר לבטלה, זוטרתי - הולכה שאפשר לבטלה.