רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוספות על מסכת סנהדרין (דפים סח-עד)

דף סח
1. א. מה היא הסברא של הס"ד לומר שבן סורר ומורה חייב אפ' הוא קטן? ב. כיצד לומדים מהפסוק שאין זה כך?
2. האם קטן מוליד?

דף סט
3. מתי ועד מתי הבן יכול להיחשב "בן סורר ומורה"? מניין?
4. מה היא הנפק"מ מהשאלה האם יולדת לשבעה עוברה ניכר לשליש ימיה?
5. האם הבן יכול להתחייב כבן סורר ומורה בגיל י"ג וחדשיים ושליש? מדוע?
6. מה פירוש הביטוי "לטמא משכב תחתון כעליון"?
7. האם קטן פוסל אשה בביאתו - בקטן בן שבע, בן שמונה, ובן תשע?
8. מאיזה גיל ילדו בדורות הראשונים?
9. האם בדורות הראשונים קטן היה ראוי להוליד?

דף ע
10. מניין שבן סורר מתחייב דוקא אם אכל בשר ושתה יין?
11. מה הם שיעורי הבשר והיין המחייבים בן סורר ומורה? [שים לב להבדל שבין כל יין ליין האיטלקי!]
12. האם בן סורר ומורה מתחייב על אכילת בשר חי, מבושל או בשיל ולא בשיל? נמק!
13. האם בן סורר ומורה מתחייב על שתיית יין חי, מזוג, או מזיג ולא מזיג? נמק!
14. מה גדר "יין מגיתו", ומה גדר "בשר מליח": א. לענין ערב תשעה באב? ב. לענין גילוי [ביין]? ג. לענין בן סורר ומורה?
15. באיזה יין צריכים להשתמש לכוס של ברכה?
16. מדוע נח קילל דוקא את כנען? מדוע לא קילל את חם עצמו?
17. איזה עץ היה עץ הדעת שאכל ממנו אדם הראשון? מניין?
18. אכל בחבורת מצוה: א.האם נעשה בן סורר ומורה? מדוע? ב. מה הדין כאשר כל המשתתפים בסעודה הם סריקין?
19. סעודת עיבור החודש: א. מה אכלו? ב. מה היה מספר המשתתפים? ג.מתי עלו לסעודה ומתי ירדו?
20. מדוע בן סורר ומורה אינו מתחייב כאשר: א. גנב בשר ויין עצמם ב. אכל מעשר שני בירושלים ג. אכל בשר עוף טהור ד.אכל נבילות וטריפות ה. אכל בתנחומי אבלים. מה היא הנפק"מבין אכילת בשר עוף טהור לבין עוף טמא?

דף עא
21. "קרעים תלביש נומה" - הסבר לפי הפשט ולפי הדרש!
22. בן סורר ומורה - ממי הוא צריך לגנוב כדי להתחייב, וברשות מי צריך שיאכל? נמק!
23. בשלשה אופנים יתכן שבן סורר ומורה גנב משל אמו - מה הם?
24. האם אביו ואמו של בן סורר ומורה צריכים להיות נשואים? מניין?
25. על אלו הלכות נאמר שנכתבו רק ע"מ לדרוש ולקבל שכר? מדוע הן אינן מעשיות?
26. א. האם בן סורר ומורה צריך התראה? איזה מין התראה? ב. בפני כמה מתרין? מדוע?
27. מה דינו של בן נח, ומה הנימוק לכך, אם נתגייר לאחר ש-: א. בירך את השם ב. הרג בן נח ג. הרג ישראל ד. בא על אשת איש ישראל ה. בא על נערה המאורסה. מה דינו של בן נח שעבר על ז' מצוות, ואח"כ נתגייר , בדיני שמים? מדוע?
28. מה דין נערה המאורסה שסרחה ולבסוף בגרה? מדוע?

דף עב
29. האם הבא במחתרת חייב לשלם, בדיני אדם או בדיני שמים, במקרים הבאים? א. שבר כלים בעודו במחתרת. ב. נטל כלים ואח"כ שיבר. ג. נטל כלים והם קיימים ברשותו. ד. נטל כלים ונאנסו ממנו. האם הגנבים שגנבו מרבא את האילים היו חייבים להחזיר לו , בדיני אדם ובדיני שמיים?
30. באיזה אופן גנב פטור מלשלם מדין קלב"מ, ובאיזה אופן הוא חייב?
31. האם הגונב כיס בשבת צריך לשלם, ומדוע , במקרים הבאים?
32. א. הגביה את הכיס ברשות היחיד והוציאו לרה"ר. ב. גרר את הכיס לרה"ר ג. גרר את הכיס וצירף ידו למטה מג' ברה"ר וקיבל את הכיס. [מה הדין כשהכיס עדיין בידו, ומה הדין כשהזיקו]
33. אימתי מותר להרוג את הבא במחתרת, ואימתי אסור: א. באב על הבן ב. בבן על האב. מה היתה ההו"א שאין להרוג את הבא במחתרת בשבת?
34. מה היא הסברא שדוקא בעה"ב רשאי להרוג את הבא במחתרת , ומה הדין להלכה?
35. האם יש נפק"מ בין גנב הבא במחתרת לבין גנב שנכנס דרך הפתח?

דף עג
36. "מצילין אותן בנפשן" - א. את מי מצילים? ב. מפני מה מצילים?
37. מה הדבר המיוחד הנלמד מכל אחד מהפסוקים הבאים:א. והשבותו לו ב. לא תעמוד על דם רעך ג. היקש לנערה מאורסה.
38. מניין שמצילים בנפשו את א. הרודף אחר נערה מאורסה ב. אחר הזכר ג. חייבי כריתות ד.חייבי מיתות בי"ד?
39. האם מצילים בנפשו את א. העובד ע"ז ב. מחלל שבת ג. הרודף אחר בהמה ד. אחר חייבי לאוין? ומניין?
40. האם מענישים ע"פ מה שנלמד ב: א.קל וחומר ב. גזירה שוה ג. היקש? ומדוע?
41. רוצח ובועל נערה מאורסה- א. איזה איסור גדול יותר? ב. היכן הפגם גדול יותר?
42. ההורג רודף בשבת - האם עשה אחת מל"ט מלאכות? האם זה "מקלקל" או חילול שבת גמור? מדוע?
43. האם אפשר להרוג את הרודף אחר נערה מאורסה כאשר היא: א. אינה מקפדת על פגימתה? ב. אומרת הניחו לו שלא יהרגנה?
44. האם האונס חייב קנס על: א. העראה בלבד ב.הכנסת עטרה ג. ביאה שלא כדרכה?
45. הבא על אחותו- באלו אופנים חייב קנס, מתי אינו חייב קנס ומדוע?
46. המפתה את אשת אחיו- באלו אופנים חייב קנס?

דף עד
47. ההורג את הרודף, והיה יכול להצילו באחד מאבריו- מה דינו? מניין?
48. מה הדין, וטעמו, במקרים הבאים: א. רודף ששבר כלים של נירדף? ב. כלים של אדם אחר? ג. נרדף ששבר כלים של רודף? ד. נרדף ששבר כלים של אדם אחר? ה. המציל מהרודף ששבר כלים?
49. האם יש דין קלב"מ כאשר אדם מתחייב מיתה לזה ותשלומים לזה? [עיין גם ט: "עדי האב וכו'" ותוד"ה ממון לזה, ומה שציין מב"ק כב:].
50. על אלו שלוש מצוות ייהרג ואל יעבור, מה המקור לכל אחת מהן?
51. באיזה שני מצבים ייהרג ואל יעבור אפילו על מצווה קלה?
52. מה נחשב פרהסיא? מנין ילפינן גדר זה?
53. מדוע אסתר לא היתה צריכה לימסור נפשה: א. הרי זה היה בפרהסיא? ב. הרי זה היה גילוי עריות?
54. האם אדם צריך לימסור נפשו כאשר איימו עלין שיהרג אם לא: א. יביא את הערוה עלין, ב. יניח שיביאוהו על הערוה, ג. יניח שיזרקוהו על התינוק [שיתמעך על-ידי כך]?
55. א. המגרש את אשתו, וזינתה עם אחר, האם מותר לו להחזירה? ב. מדוע מרדכי לא גירש את אסתר לפני שהלכה אל אחשורוש?
56. כיצד ינהג בן נח שנאנס לעבוד עבודה-זרה: א. בצינעה? ב. בפרהסיא?