רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא זבחים מבחן דפים צ"ב-ק"ה
ממוצע הציונים עד כה: 69%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת זבחים, דפים צ"ב-ק"ה

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. חטאת העוף שהכניס דמה בצווארה להיכל מה דינה? (צב:)
א. כשירה.
ב. פסולה.
ג. מדאורייתא כשרה ומדרבנן פסולה.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

2. אין טעון כיבוס אלא וכו' "וראוי להזאה" - מה נתמעט מכאן?
א. דם שנקרש.
ב. דם שקיבלו זר או טמא.
ג. קיבל פחות מכדי הזאה בכלי ופחות מכדי הזאה בכלי אחר.
ד. שיירי הזאה.

3. מטלית פחותה מג' שחישב לתקן בה חלוקו וניתז עליה דם האם טעונה כיבוס? (צד.)
א. לכו"ע טעונה כיבוס.
ב. לכו"ע אינה טעונה כיבוס.
ג. מחלוקת: לר' יהודה טעונה כיבוס, ולר' אלעזר אינה טעונה כיבוס.
ד. דם חטאות הנאכלות טעונה כיבוס, דם חטאות הפנימיות אין טעונה כיבוס.

4. בד עבה שיש בו שלש על שלש האם מקבל טומאה? (צה.)
א. מקבל טומאת מגע ואינו מקבל טומאת מדרס.
ב. אם הוא מחובר לבגד מקבל טומאה וכשהוא לעצמו אינו מקבל טומאה.
ג. בכל גווני מקבל טומאה.
ד. בכל גווני אינו מקבל טומאה.

5. בישל קדשים קלים בכלי מתכת מה דינו של הכלי? (צה: ורש"י ד"ה ר"ש)
א. לכו"ע אין טעון מריקה ושטיפה.
ב. לכו"ע טעון מריקה ושטיפה.
ג. לת"ק טעון מריקה ושטיפה ולר' שמעון טעון רק הגעלה ברותחין.
ד. לת"ק טעון מריקה ושטיפה ולר' שמעון אינו טעון כלום.

6. מנ"ל דבתרומה לא בעינן מריקה ושטיפה כדין קדשי קדשים? (צו:)
א. מחלוקת: לר' יהודה מדכתיב אותה ולר' שמעון מדכתיב קדש קדשים.
ב. לכו,ע מדכתיב אותה.
ג. לכו"ע מדכתיב קדש קדשים.
ד. דין מריקה ושטיפה נאמר רק בדבר שמצוותו ליאכל בעזרה או בירושלים.

7. מריקה ושטיפה האם הוו מבפנים הכלי או מחוצה לו? (צו: צז.)
א. לרבנן מריקה ושטיפה מבפנים ולרבי מריקה מבפנים ושטיפה מבחוץ.
ב. לעו"כ מריקה ושטיפה מבפנים.
ג. לכו"ע מריקה ושטיפה מבחוץ.
ד. לכו"ע מריקה מבפנים ושטיפה מבחוץ.

8. מנ"ל דאין עשה דוחה לא תעשה שבמקדש? (צז:)
א. מסברא - דל"ת שבקדש חמיר.
ב. משום דקרא דילפינן מיניה דעשה דוחה לא תעשה איירי בהדיוט.
ג. מהא דאין עשה דאכילת פסח דוחה ל"ת דעצם לא תשברו ואפילו עצם עם מוח.
ד. הלכה למשה מסיני.

9. מנ"ל דעולה ושלמים קריבין ביום? (צח.)
א. מקרא דכ' ביום צוותו.
ב. ילפינן מחטאת.
ג. ילפינן מפר יום הכיפורים.
ד. ילפינן ממוספי שבת.

10. דם על בגד האם חוצץ לענין טבילה? (צח:)
א. בכל גווני חוצץ.
ב. בכל גווני אינו חוצץ.
ג. תלוי: בסתם אדם חוצץ ובטבח שאינו מקפיד על זה אינו חוצץ.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

11. בעל מום שהוא טמא האם חולק בקדשים? (צט.)
א. חולק.
ב. אינו חולק.
ג. תלוי: במום קבוע אינו חולק ובמום עובר חולק.
ד. תלוי: טמא מת אינו חולק טמא שרץ חולק.

12. האם יש מצוה לכהן ליטמא לאביו ולאמו? (ק.)
א. לכו"ע ליכא מצוה והוי רשות.
ב. לכו"ע מצוה.
ג. מחלוקת: לר' עקיבא מצוה ולר' ישמעאל רשות.
ד. לכו"ע מדאורייתא רשות ומרבנן מצוה.

13. לר' נחמיה דס"ל מפני אנינות נשרפה - והלא פינחס היה שם ולא היה אונן? (קא:)
א. ס"ל דעדיין לא היה כהן ורק לאחר מכן נהיה כהן.
ב. כיון דאביו היה אונן היה אסור אף הוא באכילת קדשים.
ג. ס"ל דפנחס לא היה שם.
ד. ס"ל דהיה טמא טומאת מת.

14. באיזה דבר כו"ע מודו שהיה למשה דין זר? (קב.)
א. לענין ליטמא למתים.
ב. לענין אכילת קדשים.
ג. לענין אכילת תרומה.
ד. לענין מראות נגעים.

15. טהור בשעת זריקת דמים וטמא בשעת הקטר חלבים האם חולק בקדשים? (קב:)
א. לכו"ע חולק.
ב. לכו"ע אינו חולק.
ג. מחלוקת: לתנא דמתני' חולק ולאבא שאול אינו חולק.
ד. איבעידא דלא איפשטא.

16. ר' יוסי בר"י אומר פרט לעולת "גרים" - מה הכוונה? (קג.)
א. גר שהביא עולה.
ב. גר שמת ואין לו יורשים.
ג. גר תושב שהביא עולה.
ד. גר שהביא עולה שנדבה עוד קודם שנתגייר.

17. מנ"ל דטבול יום ואונן אינם זוכים בעור? (קג:)
א. מחלוקת: לת"ק מקרא דלו יהיה ולר' ישמעאל מקרא דאשר הקריב.
ב. לכו"ע מקרא דלו יהיה.
ג. לכו"ע מקרא דאשר הקריב.
ד. מסברא - כיון דאינו זוכה בבשר אינו זוכה בעור.

18. בשר שנטמא או נפסל וזרק דמו האם הורצה לו? (קד.)
א. לכו"ע הורצה.
ב. לכו"ע לא הורצה.
ג. מחלוקת: לר' אליעזר הורצה ולר' יהושע לא הורצה.
ד. תלוי: נטמא הבשר הורצה נפסל הבשר לא הורצה.

19. פרים הנשרפן שאירע בהן פסול אחר זריקה היכן נשרפין? (קד:)
א. לכו"ע בבית הדשם שבעזרה.
ב. לכו"ע בבית הדשן שבהר הבית
ג. מחלוקת: לר' נחמן בבית הדשן שבהר הבית וללוי בבית הדשן שבעזרה.
ד. מחוץ לג' מחנות.

20. כזית נבלת עוף טהור האם מטמא לר' מאיר אוכלין ומשקין במגע? (קה.:)
א. איבעידא דלא איפשטא.
ב. אם מונח הכזית בארץ אינו מטמא, מונחת בפיו ומחזיק בידו מטמא.
ג. בכל גווני מטמא.
ד. בכל גווני אינו מטמא.