רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוס' דפים ב-ו מסכת בבא בתרא

דף ב'
1. לענין מה אמרינן שבתרי מסכתות אין סדר למשנה, ולענין מה יש למשנה סדר?
2. כיצד מתקשרת מסכת ב"ב עם ב"מ?
3. האם הולכים לפי מנהג המדינה כאשר נהגו לבנות: א. גויל יותר מו' טפחים? ב. גויל פחות מו' טפחים? ג. פחות מהוצא ודפנא?
4. "אם היו באים לחלוק בעוד שהכותל קיים היו חולקים בשוה מספק" - מנה שתי נפק"מ היוצאות מהנחה זו!
5. באר את הסוגיא שבדף ד. - "פשיטא! ל"צ דנפל לרשותא דחד מינייהו" - לפי התוס'!
6. כמה אמות צריך להרחיק את התבואה מן הכרם, ובאיזה אופן א"צ להרחיק ?
7. "מחיצת הכרם שנפרצה " - כיצד הוכיחו מכאן שר"מ דאין דינא דגרמי?
8. מדוע דוקא בעל הכרם צריך לגדור, ולא בעל התבואה?
9. "חזרה ונפרצה אומר לו גדור" - לשם מה הבריתא התייחסה גם למקרה זה, לפי ר"י ולפי ר"ת?
10. "נתיאש ממנה ולא גדרה" - מה הבריתא מחדשת במילה "נתייאש" ומה המקור לחידוש זה?
11. האם הנזקים הבאים נחשבים "היזק ניכר"? א. שרץ על גבי טהרות. ב. תבואה ליד כרם ללא מחיצה.
12. באלו מקומות מודה גם מ"ד מחיצה גודא שהיזק ראיה שמיה היזק?
13. האם מותר לעמוד בבקעה בשעה שעומדת בקמותיה? האם צריך לבנות שם כותל?
14. כותל חצר שנפל שאני, לכו"ע אפשר לחייבו לבנות - מה הסברא בכך לפי רש"י ולפי תוס'?

דף ג'
15. "בתי כנסיות שבבבל על תנאי הם עשויים" - למאי נפק"מ?
16. מה הוא הדוחק בלשון המשנה לפי מ"ד מחיצה גודא ולפי מד" מחיצה פלוגתא?
17. מה זה "קנין דברים"? מדוע אין פגם כזה כאשר: א. קנו ברוחות. ב. למ"ד מחיצה גודא. ג. מתנה שומר חינם להיות כשואל?
18. הלך זה בתוך שלו והחזיק - במה שונה חזקה זו מכל לוקח הקונה בחזקה?
19. מה הוא הטפח שנוסף בגויל יחסית לגזית, ובכפיסין יחסית ללבנים?
20. במה היה גדול כבודו של בית שני יותר מבית ראשון?
21. מה פירוש המלה "טרקסין"?
22. האם השיעורים שנאמרו במשנה כוללים את הסיד, לפי המסקנה?
23. מה הם האופנים שמותר לסתור בית כנסת לצורך בניית בית כנסת אחר?
24. כיצד ישראל אמרו לאגריפס "אחינו אתה"?
25. האם אגריפס היה ראוי להיות מלך, ומדוע?

דף ד'
26. כותל בקעה שאין לו חזית, ונפל לרשות אחד מהם - האם חולקים, ומדוע?
27. מדוע החליט בבא בן בוטא שתקנתו של הורדוס היא על ידי בנין בית המקדש?
28. האם מותר להשיא עצה טובה: א. לגוי ב. לעבד?
29. א. מי הוא "התך"? ב. על שום מה נקרא כך? ג. במה נענש?
30. האם מחייבים לגדור בגינה ובבקעה: א. כשנהגו לגדור? ב. כשלא נהגו לגדור? ג. בסתמא?
31. מה, לדעתך הדין בחצר?
32. האם מועילה חזית במחיצה של הוצא?
33. מאיזה ביטוי בדברי ר' יוסי אפשר ללמוד שהוא מחמיר על הניקף, ומאיזה ביטוי נראה שהוא מיקל עליו?
34. למ"ד דמי קנים בזול - מדוע לא ישלם לפי מה שגדר, ומדוע לא נסתפק בפחות?
35. מה סברת מ"ד דהניקף משלם רק את הרביעית, ולא את ג' הראשונות?

דף ה'
36. האם מצד הדין היתה לרבינא זכות לסלק את רוניא מהשדה שקנה, מדין בר מצרא, ומדוע?
37. האם אפשר לגבות חוב מיתומים [גדולים וקטנים], וכיצד אפשר לגבותו: א. כשהלווה מת לאחר זמן הפרעון ב. הלווה מת לפני שהגיע זמן הפרעון?
38. כיצד אפשר לדעת מי מבין שני בעלי החצר הגביה את הכותל למעלה מד' אמות?
39. מה הדין במקרים הבאים: א. בא בזמנו, ויש עדים שחייב וקבע לו זמן, ואמר פרעתיך היום. ב. כנ"ל, ואמר פרעתיך בתוך הזמן (במיגו דפרעתיך היום) ג. בא בזמנו, ואין עדים שחייב, ואמר לו פרעתיך בתוך הזמן. ד. בא אחר זמנו, ואמר לו פרעתיך בתוך זמני.
40. באלו מקרים מצאנו שאביי ורבא מודים שאין אדם פורע בתוך זמנו? מדוע?
41. הבא ליפרע מנכסי יתומים גדולים - מה הנפקא מינה אם הלווה מת בתוך הזמן או אחריו? לווה שמת תוך זמנו והניח יתומים קטנים - האם גובים מהם, לפי רב פפא ולפי רב הונא בדרי? מדוע?
42. מהיכן אפשר להביא ראיה שחוששים להתפסת צררי אפי' בתוך הזמן, וכיצד דוחים ראיה זו?
43. באיזה מקרים נזקקים לנכסי יתומים קטנים?
44. המוציא שטר חוב על חבירו, ואמר הלווה "אשתבע לי דלא פרעתיך" - מה הדין בבא בזמנו ובתוך זמנו?
45. המוציא שטר חוב על חבירו - האם יש כאן הוכחה גמורה שלא פרע? מדוע?

שאלות על כל הפרק
46. שתי חצירות זו למעלה מזו - כיצד בונים את הכותל ביניהן, ומה שיעור השתתפותו של כל אחד מבעלי החצירות?
47. יתומי המלוה הוציאו שטר, והלווה הוציא שובר - מה דין השטר ומדוע?
48. קופה של צדקה - בכמה נגבית, בכמה מתחלקת ומדוע?
49. מתי אמרינן "עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות", ומתי לא אמרינן?
50. האם מותר לקבל צדקה מעכו"ם? מה יעשו בכסף?
51. "אחד מבני מבוי שביקש לסתום כנגד פתחו": א. מה פירושו? ב. האם בני מבוי מעכבים עליו, ומדוע?
52. לענין ג' דברים נאמר שפתח סתום שפרץ את פצימיו בטל מלהיות פתח - מה הם?
53. שני אחים שעשו שותפות ביניהם - האם הם יכולים לתבוע שחלקם בירושה יהיה על מיצר אחד?
54. היכן אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך?
55. ס"ת שכתב משה - היכן היה מונח?
56. שטן ופנינה לשם שמים נתכוונו - מה היתה כוונתם?
57. איזה חולי היה קיים לפני זמנו של יעקב?