אגדה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

משה רבינו לימד את כל עם ישראל שיש חמישים סוגים של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הסוג הראשון של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האמהות הסוג השני של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הבנות הסוג השלישי של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הבנות של הבנות הסוג הרביעי של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הבנות של הבנים הסוג החמישי של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האחיות מצד האבות הסוג השישי של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האחיות מצד האמהות הסוג השביעי של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האחיות גם מצד האמהות וגם מצד האבות הסוג השמיני של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האחיות של האבות מצד האבות הסוג התשיעי של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האחיות של האבות מצד האמהות הסוג העשירי של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האחיות של האבות גם מצד האמהות וגם מצד האבות הסוג האחד עשרה של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האחיות של האמהות מצד האמהות הסוג השתיים עשרה של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האחיות של האמהות מצד האבות הסוג השלוש עשרה של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האחיות של האמהות גם מצד האבות וגם מצד האמהות הסוג הארבע עשרה של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הנשים של האבות הסוג החמש עשרה של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הנשים של הבנים הסוג השש עשרה של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הנשים של האחים של האבות מצד האבות הסוג השבע עשרה של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הנשים של האחים של האבות גם מצד האבות וגם מצד האמהות הסוג השמונה עשרה של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הנשים של האחים מצד האמהות הסוג התשע עשרה של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הנשים של האחים מצד האבות הסוג העשרים של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הנשים של האחים גם מצד האבות וגם מצד האמהות הסוג העשרים ואחד של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האמהות של הנשים שלנו הסוג העשרים ושתיים של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האמהות של האמהות של הנשים שלנו הסוג העשרים ושלוש של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האמהות של האבות של הנשים שלנו הסוג העשרים וארבע של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הבנות של הנשים שלנו הסוג העשרים וחמש של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הבנות של הבנות של הנשים שלנו הסוג העשרים ושש של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הבנות של הבנים של הנשים שלנו הסוג העשרים ושבע של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האחיות של הנשים שלנו מצד האבות הסוג העשרים ושמונה של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האחיות של הנשים שלנו מצד האמהות הסוג העשרים ותשע של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האחיות של הנשים שלנו גם מצד האבות וגם מצד האמהות הסוג השלושים של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים שהם מאורסות הסוג השלושים ואחד של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים שהם נשואות הסוג השלושים ושתיים של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים שטמאות בטומאת נידה הסוג השלושים ושלוש של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים שטמאות בטומאת זיבה הסוג השלושים וארבע של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים שטמאות בטומאת יולדת הסוג השלושים וחמש של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים שהם ממזרות מצד האבא הסוג השלושים ושש של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים שהם ממזרות מצד האמא הסוג השלושים ושבע של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים שהם ממזרות גם מצד האבא וגם מצד האמא הסוג השלושים ושמונה של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים שהם ממזרות שהם תוצאה של גילוי עריות הסוג השלושים ותשע של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הנשים שאסורות על הבעלים הקודמים שלהם הסוג הארבעים של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הנשים שנאמר עליהם בתורה לא תהיה קדשה מבנות ישראל הסוג הארבעים ואחד של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם השפחות שנאמר עליהם בתורה ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע והיא שפחה נחרפת לאיש והפדה לא נפדתה או חופשה לא ניתן לה ביקורת תהיה לא יומתו כי לא חופשה הסוג הארבעים ושתיים של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הנשים שנאמר עליהם בתורה בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל יהוה הסוג הארבעים ושלוש של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים ששייכות לאומה החיתית הסוג הארבעים וארבע של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים ששייכות לאומה הגירגשית הסוג הארבעים וחמש של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים ששייכות לאומה האמורית הסוג הארבעים ושש של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים ששייכות לאומה הכנענית הסוג הארבעים ושבע של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים ששייכות לאומה הפריזית הסוג הארבעים ושמונה של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים ששייכות לאומה החיווית הסוג הארבעים ותשע של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים ששייכות לאומה היבוסית הסוג החמישים והאחרון של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים ששייכות לשאר האומות ואז משה רבינו לימד את כל עם ישראל שיש חמישים סוגים של עבודות זרות הסוג הראשון של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 00:00 עד השעה 00:30 הסוג השני של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 00:30 עד השעה 01:00 הסוג השלישי של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 01:00 עד השעה 01:30 הסוג הרביעי של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 01:30 עד השעה 02:00 הסוג החמישי של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 02:00 עד השעה 02:30 הסוג השישי של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 02:30 עד השעה 03:00 הסוג השביעי של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 03:00 עד השעה 03:30 הסוג השמיני של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 03:30 עד השעה 04:00 הסוג התשיעי של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 04:00 עד השעה 04:30 הסוג העשירי של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 04:30 עד השעה 05:00 הסוג האחד עשרה של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 05:00 עד השעה 05:30 הסוג השתיים עשרה של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 05:30 עד השעה 06:00 הסוג השלוש עשרה של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 06:00 עד השעה 06:30 הסוג הארבע עשרה של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 06:30 עד השעה 07:00 הסוג החמש עשרה של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 07:00 עד השעה 07:30 הסוג השש עשרה של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 07:30 עד השעה 08:00 הסוג השבע עשרה של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 08:00 עד השעה 08:30 הסוג השמונה עשרה של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 08:30 עד השעה 09:00 הסוג התשע עשרה של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 09:00 עד השעה 09:30 הסוג העשרים של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 09:30 עד השעה 10:00 הסוג העשרים ואחד של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 10:00 עד השעה 10:30 הסוג העשרים ושתיים של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 10:30 עד השעה 11:00 הסוג העשרים ושלוש של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 11:00 עד השעה 11:30 הסוג העשרים וארבע של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 11:30 עד השעה 12:00 הסוג העשרים וחמש של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 12:00 עד השעה 12:30 הסוג העשרים ושש של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 12:30 עד השעה 13:00 הסוג העשרים ושבע של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 13:00 עד השעה 13:30 הסוג העשרים ושמונה של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 13:30 עד השעה 14:00 הסוג העשרים ותשע של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 14:00 עד השעה 14:30 הסוג השלושים של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 14:30 עד השעה 15:00 הסוג השלושים ואחד של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 15:00 עד השעה 15:30 הסוג השלושים ושתיים של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 15:30 עד השעה 16:00 הסוג השלושים ושלוש של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 16:00 עד השעה 16:30 הסוג השלושים וארבע של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 16:30 עד השעה 17:00 הסוג השלושים וחמש של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 17:00 עד השעה 17:30 הסוג השלושים ושש של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 17:30 עד השעה 18:00 הסוג השלושים ושבע של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 18:00 עד השעה 18:30 הסוג השלושים ושמונה של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 18:30 עד השעה 19:00 הסוג השלושים ותשע של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 19:00 עד השעה 19:30 הסוג הארבעים של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 19:30 עד השעה 20:00 הסוג הארבעים ואחד של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 20:00 עד השעה 20:30 הסוג הארבעים ושתיים של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 20:30 עד השעה 21:00 הסוג הארבעים ושלוש של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 21:00 עד השעה 21:30 הסוג הארבעים וארבע של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 21:30 עד השעה 22:00 הסוג הארבעים וחמש של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 22:00 עד השעה 22:30 הסוג הארבעים ושש של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 22:30 עד השעה 23:00 הסוג הארבעים ושבע של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 23:00 עד השעה 23:30 הסוג הארבעים ושמונה של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 23:30 עד השעה 00:00 הסוג הארבעים ותשע של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם 24 שעות ביממה הסוג החמישים והאחרון של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם רק בשעות מסויימות ואז זמן מה אחרי שמשה רבינו נפטר עם ישראל אמרו לעצמם שמשה רבינו לימד אותם שיש חמישים סוגים של עבודות זרות ויש חמישים סוגים של נשים שהתורה אסרה להיות איתם אם אנחנו נעבוד עבודה זרה את אותם חמישים סוגים של עבודות זרות ונקיים יחסי אישות עם אותם חמישים סוגים של נשים שהתורה אסרה להיות איתם אז אנחנו נתקן את אותם חמישים שנים שנאמר עליהם בתורה וספרת לך שבע שבתות שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה והעברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם וקידשתם את שנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה יובל היא תהיה לכם ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו יובל היא שנת החמישים שנה תהיה לכם לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזיריה כי יובל היא קודש תהיה לכם מן השדה תאכלו את תבואתה בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו ואז בתקופת בית המקדש השני אנשי כנסת הגדולה לקחו את עשרים וחמישה ספרי התנ"ך שהם ספר בראשית ספר שמות ספר ויקרא ספר במדבר ספר דברים ספר יהושוע ספר שופטים ספר שמואל ספר מלכים ספר ישעיהו ספר ירמיהו ספר יחזקאל ספר תרי עשר ספר איוב ספר משלי ספר תהילים ספר רות ספר שיר השירים ספר קוהלת ספר איכה ספר אסתר ספר דניאל ספר עזרא ספר נחמיה וספר דברי הימים ואז אנשי כנסת הגדולה אמרו לעצמם שעם ישראל חטאו בעבודה זרה ובגילוי עריות רק בשביל לתקן את אותם חמישים שנים שנאמר עליהם בתורה וספרת לך שבע שבתות שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה והעברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם וקידשתם את שנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה יובל היא תהיה לכם ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו יובל היא שנת החמישים שנה תהיה לכם לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזיריה כי יובל היא קודש תהיה לכם מן השדה תאכלו את תבואתה בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו וכל כתבי הקודש המצויים בידינו הם רק עשרים וחמישה ספרים ואז אנשי כנסת הגדולה מצאו פתרון הם תיקנו שכל ספר וספר מאותם עשרים וחמישה ספרי התנ"ך יהיה מחולק לשתי ספרים כך שיהיה חמישים ספרים בתנ"ך במקום עשרים וחמש ואז אנשי כנסת הגדולה אמרו לכל עם ישראל שאם הם ילמדו את חמישים ספרי התנ"ך הם יתקנו את אותם חמישים שנים שנאמר עליהם בתורה וספרת לך שבע שבתות שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה והעברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם וקידשתם את שנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה יובל היא תהיה לכם ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו יובל היא שנת החמישים שנה תהיה לכם לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזיריה כי יובל היא קודש תהיה לכם מן השדה תאכלו את תבואתה בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו ובזכות זה עם ישראל הפסיקו לחטוא בעבודה זרה ובגילוי עריות