אין העדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון העולם

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

גט שלא חתמו עליו עדים, אלא שנמסר לאשה בפני עדים, הריהו גט כשר להינשא בו לכתחילה, לפי שהעדים שבפניהם נמסר הגט לאשה הם הכורתים את קשר האישות שבין הבעל לאשתו, ואילו חתימת העדים על הגט אינה אלא מדרבנן, מפני תיקון העולם, שחוששים שמא ימותו העדים שבפניהם נמסר הגט, או ילכו למדינת הים, ויבוא הבעל ויערער על הגט שהוא מזוייף, הלכך התקינו חכמים שיחתמו עדים על הגט, שאם יערער הבעל, יתקיים הגט בחותמיו.