אל תשבו על מיטת ארמית

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to searchמקור[edit]

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ח/ב


אמר להו רבא לבניה כשאתם חותכין בשר אל תחתכו על גב היד איכא דאמרי משום סכנה ואיכא דאמרי משום קלקול סעודה


ואל תשבו על מטת ארמית


ואל תעברו אחורי בית הכנסת בשעה שהצבור מתפללין

ואל תשבו על מטת ארמית איכא דאמרי לא תגנו בלא קריאת שמע ואיכא דאמרי דלא תנסבו גיורתא

ואיכא דאמרי ארמית ממש ומשום מעשה דרב פפא

דרב פפא אזל לגבי ארמית הוציאה לו מטה אמרה לו שב אמר לה איני יושב עד שתגביהי את המטה הגביהה את המטה ומצאו שם תינוק מת מכאן אמרו חכמים אסור לישב על מטת ארמית