אמינא קא מחליין רבנן שבתא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search


מקור[edit]

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו/ב אמר רבי זירא מריש כי הוה חזינא להו לרבנן דקא רהטי לפרקא בשבתא אמינא קא מחליין רבנן שבתא כיון דשמענא להא דרבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי לעולם ירוץ אדם לדבר הלכה ואפילו בשבת שנאמר אחרי ה' ילכו כאריה ישאג וגו' אנא נמי רהיטנא