ברכת גבורות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הברכה השניה שבתפילת שמונה עשרה הפותחת ב"אתה גבור" והחותמת ב"ברוך אתה ה' מחיה המתים".

תוכן הברכה[edit]

בברכה מודים לה' על גבורותיו, ובעיקר על תחיית המתים, הנזכרת 6 פעמים בברכה. כמו כן מודים לה' על היותו "רב להושיע" ועל היותו "סומך נופלים", "רופא חולים" ו"מתיר אסורים".

הוספות בברכה[edit]

בחורף מוסיפים לשבח את ה' על הגשמים במילים "משיב הרוח ומוריד הגשם". בארץ ישראל מתחילים לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם" ממוסף של שמיני עצרת עד מוסף של יו"ט ראשון של פסח. בקיץ אומרים בארץ ישראל מוריד הטל, ובחו"ל לא אומרים.

הטעם שמוסיפים "משיב הרוח ומוריד הגשם" בברכת גבורות נאמר בגמרא [1]: "אמר רב יוסף: מתוך ששקולה כתחיית המתים, לפיכך קבעוה בתחיית המתים".

מקומה בתפילה[edit]

נאמר בגמרא [2]: "ומנין שאומרים גבורות? שנאמר [3] 'הבו לה' כבוד ועז'" - עוז לשון גבורה. כיוון שמילים אלו נאמרו בפסוק אחרי המילים "הבו לה' בני א-לים" ממנה לומדים על ברכת אבות - תיקנו את ברכת גבורות שניה.

  1. מסכת ברכות לג.
  2. ראש השנה לב.
  3. תהילים כ"ט