גואל הדם

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קרובו של הנרצח, הראוי ליורשו, שמצוה בידו לנקום את נקמת קרובו שנרצח.


נאמר בתורה (במדבר לה, יט): "גואל הדם הוא ימית את הרוצח", ומכאן שמצוה ביד גואל הדם להמית את הרוצח. אלא שנחלקו הראשונים באיזה רוצח הכתוב מדבר: יש אומרים, שברוצח במזיד שנתחייב מיתה בבית דין הכתוב מדבר, שאחר שנתחייב הרוצח מיתה בבית דין מצוה על גואל הדם להורגו [או לדאוג שבית דין יהרגוהו]; ויש אומרים, שאין הכתוב מדבר אלא ברוצח בשוגג שיצא מחוץ לעיר מקלטו, שמצוה על גואל הדם להורגו; ויש סוברים, שהכתוב מדבר בין ברוצח במזיד ובין ברוצח בשוגג שיצא מחוץ לעיר מקלטו.