דברים הנקנים באמירה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הגדרה[edit]

אביו של החתן ואביה של הכלה אומרים זה לזה כמה יתנו לבניהם (הסוגיא בקידושין ט:).

מקור וטעם[edit]

במקורו נחלקו האם הוא מדאורייתא או מדרבנן (תורת הקניינים ח"א עמוד א).

בטעמו נחלקו הראשונים (מאירי קידושין ט: ד"ה זה):

  1. קניין בההיא הנאה שמתחתנים.
  1. תקנת חכמים (וכן כתב נודע ביהודה מהדורא קמא חו"מ כח).

הנכס[edit]

הנכסים הנקנים הם:

מטבע נקנה באמירה (ספר המקנה קונטרס אחרון לשו"ע נא-א).

דבר שאינו ברשותו ודבר שלא בא לעולם נחלקו בהם הראשונים: לרמב"ם (זכייה ו-יז, וכן שו"ע חו"מ נא-א) לא נקנים באמירה, ולשיטה מקובצת (כתובות נה.) כן.