דוגמא אישית

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

דוגמא אישית היא צורת לימוד וחינוך על ידי הדגמה מעשית.


תזאורוס לוגי[edit]

  • עד שבא רבן גמליאל ונהג קלות ראש בעצמו ויצא בכלי פשתן.
  • אמר רבא בריה דרב יוסף משמיה דרבא האי משכנתא באתרא דמסלקי לא ניכול אלא בנכייתא וצורבא מדרבנן אפילו בנכייתא לא ניכול.
  • מעשי אבות סימן לבנים
  • "וא"ר זירא לא לימא איניש לינוקא דיהיבנא לך מידי ולא יהיב ליה משום דאתי לאגמוריה שיקרא שנא' (ירמיהו ט) למדו לשונם דבר שקר" (סוכה מו:)