דעת תורה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

דעת תורה היא סברה והבנה המבוססת על ידיעת התורה ושקיעה בה.

מקור הביטוי[edit]

מקור הביטוי בתלמוד בבלי מסכת חולין דף צ/ב - "תניא רבי יהודה אומר (גיד הנשה) אינו נוהג אלא באחת, והדעת מכרעת את של ימין. איבעיא להו מיפשט פשיטא ליה לרבי יהודה, ומאי דעת? - דעת תורה, או דלמא ספוקי מספקא ליה ומאי דעת? - דעת נוטה".

ראה גם[edit]