המניח ספר תורה ויוצא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to searchמקור[edit]

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ח/א אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי מנחם אמר רבי אמי מאי דכתיב ועוזבי ה' יכלו זה המניח ספר תורה ויוצא

רבי אבהו נפיק בין גברא לגברא

בעי רב פפא בין פסוקא לפסוקא מהו תיקו

רב ששת מהדר אפיה וגריס אמר אנן בדידן ואינהו בדידהו