חוקה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מצוה שאין טעמה מובן לבני אדם, כגון: מצות פרה אדומה, איסור לבישת שעטנז, איסור אכילת חזיר, שעיר המשתלח.


בגמרא (יומא סז, ב) מובא: "תנו רבנן 'את משפטי תעשו' - דברים שאלמלא נכתבו דין הוא שיכתבו, ואלו הם: עבודת כוכבים, וגילוי עריות, ושפיכות דמים, וגזל, וברכת השם. 'את חוקותי תשמרו' - דברים שהשטן משיב עליהן (יצר הרע משיב עליהן תשובה להטעות את ישראל ולומר שהתורה אינה אמת כי מה תועלת בכל אלו, לכך נכתב בהן חוק, אני ה' גזרתי עליכם - רש"י שם), ואלו הן: אכילת חזיר, ולבישת שעטנז, וחליצת יבמה, וטהרת מצורע, ושעיר המשתלח. ושמא תאמר מעשה תוהו הם, תלמוד לומר: אני ה', אני ה' חקקתיו ואין לך רשות להרהר בהן".