חושד בכשרים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אדם שחושד בחברו בדבר שאין לחושדו בו.


"החושד בכשרים - לוקה בגופו", שכן מצינו שכשביקש הקב"ה לשלוח את משה להוציא את בני ישראל מארץ מצרים, השיב לו משה: "והן לא יאמינו לי". מכיון שגלוי וידוע לפני הקב"ה שישראל מאמינים בני מאמינים הם, נמצא שחשד משה בכשרים. לכן לקה משה בגופו, ונצטרע בידו, שנאמר: "ויאמר ה' לו עוד הבא נא ידך בחיקך... והנה ידו מצורעת כשלג".


"החושד בכשרים" הוא אחד מעשרים וארבעה דברים המעכבים את התשובה.


החושד את חברו בדבר שאין בו, עליו לפייסו, ולא עוד אלא שצריך לברכו, שכן מצינו שאמר עלי הכהן לחנה לאחר שחשדה בשכרות: "ואלהי ישראל יתן את שלתך אשר שאלת מעמו".


לדעת רבים, מותר לחשוד באדם בלתי ידוע ובלתי מוכר, ויש סוברים שאסור לחשוד אפילו בסתם אדם, כי "שמא כשר הוא בדבר".