יורה דעה סימן סט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יורה דעה סימן סט עוסק בהלכות מליחה והדחה.

סעיף א - הדחה שקודם המליחה; שיעור השרייה במים קודם המליחה; בשר קרוש (קפוא).

סעיף ב - מלח ולא הדיח תחילה

סעיף ג - המלח הראוי למליחה

סעיף ד - עד כמה צריך להמליח את שטח הפנים של הבשר שבאים להכשיר

סעיף ה - חתך את הבשר אחר המליחה אינו צריך לחזור ולמלוח מקום החתך

סעיף ו - זמן השהייה במלח שליש מיל בשעת הדחק, ושעה לכתחילה.

סעיף ז - הדחה שאחר המליחה

סעיף ח - הניח הבשר אחרי המליחה עם המלח שעליו, בכלי עם מים אין אוסרו שהמים מבטלים כוח המלח.

סעיף ט - בשר שנמלח והתבשל בלא הדחה אחרונה

סעיף י - משרת גוי בבית ישראל ואומר שהדיח הבשר באיזה מקרים אפשר לסמוך על דבריו

סעיף יא - בשר שהתבשל בלא מליחה צריך שישים כנגדו בקדרה

סעיף יב - בשר שלא נמלח ג' ימים אין מועילה לו מליחה וצריך צלייה

סעיף יג -בשר שנשרה תוך ג' ימים במים, אפשר להשהותו עוד ג' ימים אחר זה

סעיף יד - בשר ששהה שלשה ימים בלא מליחה ונתערב בחתיכות אחרות, מותר

סעיף טו - בשר המלוכלך בדמים

סעיף טז - אין מולחין אלא בכלי מנוקב

סעיף יז - כלי מנוקב שמלחו בו לא נאסר, ולכתחילה לא יאכל בו ברותח

סעיף יח - בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב

סעיף יט - בשר שנמלח והודח מותר בבישול, וי"א (רמב"ם) שצריך חליטה ברותחין

סעיף כ - דין בשר שנמלח ושהה כדי מליחה, ואח"כ נתנוהו בכלי והתמלא הכלי מצירו

סעיף כא - במקום שאין מלח מצוי יצלה הבשר עד שיזוב כל דמו ואח"כ יבשלנו

ערכים בויקישיבה שעוסקים בסימן סט[edit]

ראה גם[edit]

שאלות מתוך מבחני הרבנות הראשית על סימן זה[edit]

מבחני הרבנות הראשית מתפרסמים באתר הרבנות. כל הזכויות שמורות לרבנות הראשית.

האם חיוב מליחת בשר מדאורייתא או מדרבנן?

תשובה:

דם#דם שבישלו

שאלה

באר כל הטעמים שנמצאו בראשונים להדחה ראשונה. מה הנפק"מ להלכה בין טעמים אלו? מתוך הנפק"מ שביארת הוכח כיצד הכריעו השו"ע והרמ"א בטעמים אלו.

תשובה:

מיקרופדיה תלמודית:הדחה

שאלה

בשר שנמלח בלא הדחה ראשונה, ואח"כ הודח ונמלח שנית

א. מה דינו לבישול, ולצלי?

ב. האם הדין יהיה תלוי בזמן שהיית הבשר במלח, וכן בכמות המלח שנמלח?

ג. מה הדין כשנתבשל או נצלה בלא שהודח, ונמלח שנית?

ד. מה דינו כאשר הודח קצת קודם המליחה?

תשובה:

א. מיקרופדיה תלמודית:הדחה#כשלא הדיח בתחילה

ב. מיקרופדיה תלמודית:הדחה

ג. מיקרופדיה תלמודית: הדחה

ד. מיקרופדיה תלמודית:הדחה#ההדחה ושיעורה

שאלה

בשר קפוא ששהה בפריזר במשך שבוע, האם ניתן להדיחו ולמלחו?

והאם לכתחילה מותר להקפיא בשר על מנת למולחו אחרי פרק זמן ממושך?

תשובה:

מליחה#מליחה בבשר קפוא

שאלה

בשר ששהה שלשה ימים ללא מליחה, והתערב בחתיכות אחרות, מה דינו? באר!

תשובה:

מליחה#חתיכה ששהתה ג' ימים במלא מליחה והתערבה באחרות


שאלה:

מה דינה של חתיכת בשר שלא נמלחה, או שנמלחה ושהתה ופלטה כל דמה, שהונחה בסמיכות לחתיכת בשר בתוך שיעור מליחה. פרט שיטות הראשונים בזה, וכיצד נפסק בשו"ע וברמ"א בזה.

תשובה:


מה דינה של חתיכה שנמלחה, ובתוך י"ב שעות למליחתה, נפלה לציר?


תשובה:

דין בשר שלא הוכשר ונתבשל:

אדם קנה בשר לכבוד שבת וחשב שהוא מוכשר ובשלו בקדירה, ולאחר מכן התברר לו שהבשר לא הוכשר כלל.

א. מה דין הבשר אם יש שישים במים שבקדירה כנגדו. כתוב את שיטות הראשונים וטעמיהם וכיצד פוסקים השו"ע והרמ"א בזה.

ב. האם ישתנה הדין באם בישל תרנגולת חלולה ויש שישים כנגדה.

ג. מה הדין אם אין שישים במים כנגד הבשר, אך הכניס את הבשר למים רותחים מאוד. (מתוך מבחן ניסן תשע"ו)


תשובה:

א-ב-ג: מליחה#בשר שהתבשל בלא מליחה

שאלה (מתוך מבחן אדר תשס"ט)

בשר שלא נמלח -

א. בשר שנתבשל בלא מליחה ויש שישים בקדרה כנגד אותה החתיכה, מה דינה של החתיכה ומה הטעם.

ב. כשאין שישים כנגד אותה החתיכה האם יש לחלק בין אם הוכנס הבשר בעוד הקדרה צוננת או רותחת?

ג. בשר שנתבשל בלא מליחה ונתערב באחרות יבש ביבש מהו שיעור הביטול?

תשובה: