כל שהוא חוץ לאכילה ולשתיה ולסיכה מדמי מעשר שני, יאכל כנגדו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הקונה במעות מעשר שני דבר שאינו לאכילה או לשתייה או לסיכה - בין דבר שאינו ראוי לאכילה כלל, כגון עבדים וקרקעות ובהמה טמאה, בין שהוא ראוי לאחרים ולא לבעלים, כגון חטאות ואשמות, ואפילו דבר שהוא ראוי לכל אדם, אלא שהתורה מיעטתו מתורת מעשר שני, כגון מים ומלח - יקנה אוכל כנגד דמיו שהוציא, ויאכלנו בקדושת מעשר שני בירושלים.