כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

"מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק, ולא היה לו שכר מניקה ליתן, ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין כשני דדי אשה והניק את בנו. אמר רב יוסף: בא וראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה. אמר ליה אביי: אדרבה, כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית".


לדעת בעל ה"ישועות יעקב" (או"ח סימן ריח), אין כאן בעצם מחלוקת בין רב יוסף לבין אביי. שניהם מודים שמי שנעשה לו נס כזה, אדם גדול הוא. אביי שאמר כמה גרוע אדם זה, נתכוון לגריעות מזכויותיו. הדבר גם מדוייק מלשון הגמרא שנקטה: "כמה גרוע" מלשון גרעון (ולא נקטה "כמה פחות" וכדומה).


כיוצא בזה מבאר בעל ה"שלמי נדרים", כי אין בכוונת אביי לומר שהאיש היה אדם גרוע ופחות ערך. אביי רק מציין כעובדה שמי שנעשה לו נס נתמעטו זכויותיו. ומי לנו גדול מיעקב אבינו ע"ה שאמר: "קטונתי מכל החסדים...".


זו גם הסיבה שעונים למי שמברך ברכת הגומל: "מי שגמלך כל טוב הוא יגמלך כל טוב סלה". אין מסתפקים בעניית אמן כמו בשאר הברכות. מאחר ונעשה למברך נס, הרי מתעורר חשש שמא ינכו לו מזכויותיו עבור הנס שנעשה לו, לכן מברכים אותו: "מי שגמלך כל טוב הוא יגמלך כל טוב סלה", בלי כל ניכוי.