לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אסור לאדם לסמוך שיתרחש לו נס מן השמים, במקום שיש חשש סכנה.


אסור לאדם לעשות דבר שיש בו חשש סכנה, תוך הסתמכות על נס שיארע לו, שנאמר (דברים ו, טז): "לא תנסו את ה' אלהיכם".


אף על פי ששלוחי מצוה אינם ניזוקים, במקום שהסכנה ברורה - אסור לסמוך על הנס. ולכן: אסור לעלות על סולם רעוע לצורך קיום מצות שילוח הקן וכדומה. ומשום כך, חשש שמואל ללכת למשוח את דוד למלך ואמר: "איך אלך, ושמע שאול והרגני", אף שהלך בשליחותו של הקב"ה.


במקום שחשש הסכנה הוא רחוק, יש שהתירו לסמוך על הנס. ולכן, אף על פי שביום מעונן יש חשש סכנה למול, מכל מקום מלים ומן השמים ירחמו.