מיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הגמרה בדף ח' ע"א מביא סברה זו בשם רבא (עי' בקצוה"ח סי' קה,ב ונתיבות המשפט שם סק"ג)