מידת חסידות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הדרך שבה נוהג אדם חסיד, דרך התנהגותו של אדם שנוהג לפנים משורת הדין.


לדוגמא: נזכר במשנה, משך הזמן שיכול מי שקנה מטבע כמטבע שלמה, ונמצאת המטבע חסרה ממשקלה, לתבוע את שיעור האונאה, או לבטל את המקח. אך נאמר, שאם מי שמכר את המטבע החסרה מכיר את המטבע, ראוי לו, ממידת חסידות, שיקבלנה מיד הקונה, אף אם חלף פרק הזמן שנקצב לאונאה במטבע.