מפה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

המפה הערותיו של רבי משה איסרל'ש על השלחן ערוך הנקראים הג"ה. מתחילה החל בכתיבת חיבור תמציתי שיסכם את ההלכות היוצאות מה"דרכי משה", אולם משהגיע לאירופה השולחן ערוך, חשש שמא תעשה התורה לשתי תורות, ולכן גנז את תכניתו ולא המשיך בכתיבת ספרו. אולם, משראה שהשולחן ערוך מושתת בעיקר על פסקיהם של הרי"ף, הרמב"ם והרא"ש, ומעט מאד על פסקי חכמי אשכנז, החליט לכתוב הגהות לשולחן ערוך המתאימות לפסקי חכמי אשכנז כגון רש"י, בעלי התוספות, רב מרדכי, ספר הכל בו, המהרי"ל, ספר האשכול, תרומת הדשן, אור זרוע, מהרי"ק, מהרי"ו, הרוקח, הסמ"ק, הסמ"ג ועוד. כמו כן, הביא מדברי הפוסקים הספרדים במקום שבו פסק כדבריהם (בעיקר האבודרהם, הרמב"ם, ועוד). לעיתים מביא הוא את המנהג הנהוג באשכנז. לפעמים בהגהותיו כלל לא חולק על השולחן ערוך אלא מבאר, מסביר או מרחיב את דבריו.

חיבורו של הרמ"א מודפס בכל מהדורות השולחן ערוך, והוא משולב בתוך דברי השולחן ערוך, כשלרוב דברי הרמ"א באים בסוף דברי השולחן ערוך לאחר המילה "הגה", אולם לפעמים גם משובצות הגהותיו בתוך גוף דברי השולחן ערוך וללא מילת הפתיחה. נהוג לכנות את הגהות הרמ"א בשם "המפה", לומר כביכול פרש מפה על השולחן הערוך.