משיח

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Nuvola apps kcmpartitions.png יש להשלים ערך זה
ערך זה עשוי להיראות מלא ומפורט, אך הוא אינו שלם, ועדיין חסר בו תוכן מהותי. הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. ראו פירוט בדף השיחה.

משיח בן דוד שיביא את הגאולה השלימה לישראל[דרושה הבהרה].

זהותו[edit]

לפי דברי הרמב"ם במשנה תורה (הלכות מלכים ומלחמותיהם פרק יא הלכה ד) "אם [=כאשר] יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה - הרי זה בחזקת שהוא משיח".

רבי עובדיה מברטנורא מציין בפירושו למגילת רות(דרוש מקור) כי "בכל דור ודור נולד אחד מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל". ובשו"ת חתם סופר (שו"ת חתם סופר חלק ו (ליקוטי שו"ת חת"ס) סי' צח [דרוש דמוצאי יום טוב שבועות תקצ"ו בביאור הסוגי' אי תחומין למעלה מיו"ד] (לג, ב) ד"ה הר<י>ני נזיר ): "ומיום שחרב בית המקדש מיד נולד אחד הראוי בצדקתו להיות גואל, ולכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו, ואז יערה עליו רוחו של משיח הטמון וגנוז למעלה עד בואו". רבי חיים חזקיה מדיני מציין בשדי חמד (פאת השדה מערכת הא' כלל ע) כי בקרב אנשי הדור שבכל הדור "היה משוער אצלם מיהו". על גדולי ישראל בכל הדורות נאמר כי הם משיח, וחלקם רמזו ואמרו זאת על עצמם, ביניהם ניתן למצוא את רבי חיים בן עטר, הבעל שם טוב והצמח צדיק מויז'ניץ‏[1].

לפי תפיסת הרבי מליובאוויטש[2] "נשיא הדור"‏[3] המקשר בין אנשי הדור לבין הקדוש ברוך הוא הוא הגואל העתידי. שזהו הטעם שבכל הדורות היה פשוט להם מיהו המשיח, לפי שידעו מיהו נשיא הדור וממילא הוא הראוי להיות משיח שבדור.

יחוסו ושורשו[edit]

מלך המשיח יהיה מבית דוד ומזרע שלמה[4]. ויש המוסיפים שנשמת דוד המלך תתלבש במלך המשיח‏[5].


כתוב במדרש‏[6] ש"כגואל ראשון כך גואל אחרון", דהיינו המשיח יהיה כמשה רבנו. ופירוש הדברים שבשורש הדברים עניינם אחד, ותורת משה היא שבסופו של דבר תביא גאולה לעולם‏[7]. ובזוהר הקדוש‏[8] שמשה רבנו הוא המלך המשיח - הכוונה לאותו רעיון, שנשמת משה רבנו תתלבש במלך המשיח‏[9].

סימניו[edit]

סימני המלך המשיח הם: מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה' (רמב"ם מלכים יא, ד), אלו הם סימניו שטרם גילויו, שאז הרי הוא בחזקת משיח. אם עשה והצליח וניצח האומות מסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח בודאי (רמב"ם שם).

במשנה תורה להרמב"ם (רמב"ם מלכים יא, ג) כתב: "אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם.. אין הדבר כן שהרי רבי עקיבה חכם גדול מחמי משנה היה, והוא היה נושא כליו של בן כוזבא המלך, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח ודמה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח עד שנהרג בעונות. כיון שנהרג נודע שאינו משיח. ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת'. ומקור הרמב"ם שנהרג בן כוזבא על ידי אומות העולם הוא במדרש איכה רבה פרק ב על הפסוק 'בלע ה' ולא חמל' (כסף משנה שם), ובירושלמי תענית פרק ד הלכה ה (לקוטי שיחות לאדמו"ר מליובאוויטש חכ"ז ע' 199 הערה *69). הראב"ד משיג: והלא בגמרא (סנהדרין צג:) מסופר שבן כוזיבא (מלך שנתיים וחצי, ו)היה אומר: 'אני הוא המלך המשיח', ושלחו חכמים לבדוק את בן כוזיבא אם הוא דן על פי הריח (שעל מלך המשיח כתוב: "והריחו ביראת ה' ולא למראה עיניו ישפוט" (ישעיה יא, ג), משמע שלמלך המשיח ישנה יכולת מיוחדת לדון עפ"י הריח); "וכיון דחזיוהו דלא מורח ודאין - קטלוהו" (=כיון שראו שאינו מריח ודן - הרגוהו).

ובלקוטי שיחות (שם ע' 200 הערה הנ"ל) נתבאר שלכולי עלמא (גם לדעת הגמרא והראב"ד) נהרג לפועל ע"י אומות העולם, ולכולי עלמא (גם להרמב"ם) היו מחכמי הדור שסברו שאינו משיח, וכמו ר' יוחנן בן תורתא שאמר לר' עקיבא: "עקיבא יעלו עשבים בלחייך ועדיין בן דוד לא בא" (ירושלמי ואיכה רבה שם) והם שלחו לבודקו אם הוא מורח ודאין, וכשראו שאינו מורח ודאין, ולפי דעתם (מה שאין כן לדעת רבי עקיבא וכן פסק הרמב"ם) הרי זה סימן שאינו מלך המשיח, ומכיון שעשה מלחמות עם העמים לפי שחשב שהוא המלך המשיח אף לא מורח ודאין (כי סבר כרבי עקיבא) ונפלו רבים מבני ישראל וכו' - יש לו דין רודף שצריך להרגו. אבל בפועל אומות העולם הרגוהו. ובסגנון לשון הרדב"ז שם: "ויש לפרש הא דאמרינן בפרק חלק 'כיון דחזיוהו דלא מורח ודאין קטלוהו' כלומר [שלאחר שראו שאינו יכול לדון על פי הריח] רפו ידיהם [של חכמים] ממנו ובאו הגוים והרגוהו". ומחלוקת הרמב"ם והראב"ד בזה היא: לשיטת הרמב"ם (על פי דעת רבי עקיבא) שמשיח אינו צריך לעשות אותות ומופתים - הרי פשוט שנהרג לא מחמת שלא הי' מורח ודאין, שהרי גם מופת זה אינו צריך להראות (בתחילת ביאתו). ולכן כתב "שנהרג בעונות". והראב"ד שפוסק (על פי הגמרא סנהדרין ודעת רבי יוחנן בן תורתא) שמשיח צריך לעשות אותות ומופתים מיד בתחלת התגלותו - סבירא ליה שנהרג מחמת שלא היה מורח ודאין, ואע"פ שבפועל הרגוהו אומות העולם, גברא קטילא (על ידי פסק דין בית דין) קטלו.

גדלותו הרוחנית[edit]

לעומת משה רבנו[edit]

יש אומרים כי מעלתו תהיה יותר מעולה ממעלת הנביאים ויותר נכבדת, זולת משה רבינו ע"ה (אגרת תימן לרמב"ם). לעומתו סוברים אחרים, כי מעלת מלך המשיח תהיה יתרה אף על מעלת משה רבינו ע"ה (מדרש תנחומא, פרשת תולדות, סימן יד). ויש מחלקים, כי אמנם מלך המשיח ירום ממשה בממשלה וגדולה, כי ישב על כסא ה', אולם במעלה והשגת הנבואה גדול משה ממלך המשיח (ר"י עראמה, עקידת יצחק, פרשת וישב; [[אברבנאל]], ישעיה נב).

ויש סוברים, כי משה רבינו בעצמו יהיה מלך המשיח (זוהר פרשת פנחס דף רמ"ו). אך הכוונה שהוא יהיה גילוי של נשמת משה רבנו (אור החיים בראשית מט, יא).

עוד מגדולתו ומעלתו[edit]

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.

נאמר בישעיה (יא, ג): "והריחו ביראת ה' ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח", היינו שיהיה מריח ודן. עוד נאמר שם (יא, ב - ה): "ונחה עליו רוח ה', רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה'... והיה צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו". ונאמר (שם יא, ד): "והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע", וביאורו, "שימית על ידי דיבורו כל מי שירצה, לא יוכל איש להמלט ולהנצל ממנו".

גדלותו הגשמית[edit]

"ויהיה אותו המלך גדול מאוד, ובית מלכותו בציון, יגדל שמו, וזכרו יהיה מלוא הגויים יותר מן המלך שלמה, וישלימו איתו כל האומות, ויעבדוהו כל הארצות... וכל מי שיקום עליו יאבדהו ה' יתעלה וימסור אותו בידו" (פירוש המשניות לרמב"ם, סנהדרין, פרק חלק,).

מקום התגלותו[edit]

הרמב"ם כותב כי המשיח יתגלה לראשונה בארץ ישראל, "כי בארץ ישראל תהיה תחילת הראותו, שנאמר: ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא אמר ה' צבאות" (אגרת תימן לרמב"ם).

רבי יצחק אברבנאל ( ישועות משיחו א, ג) כותב כי משיח יתגלה בחוץ לארץ ומשם יבוא לארץ ישראל.

מסורות דומות אנו מוצאים בקרב צדיקי החסידות. רבי ישראל מרוז'ין אמר (דברי דוד סי' נג) כי המשיח יתגלה בראשית ברוסיה. ורבי חיים מצאנז התבטא (ארצות החיים - אגרות, אגרת ו) כי הוא יתגלה תחילה באמריקה. גם הרבי מליובאוויטש כותב (קונטרס 'בית רבינו שבבל') כי המשיח יתגלה תחילה באמריקה - "חצי כדור התחתון", המקום הנמוך ביותר. ושם גופא - הוא אומר - ב770, המרכז ממנו יוצאת הפצת היהדות לכל העולם.

צורת התגלותו[edit]

"בשעה שמלך המשיח בא, עומד על גג בית המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר, הגיע זמן גאולתכם, ואם אין אתם מאמינים ראו באורי שזרח עליכם. באותה שעה מבהיק הקב"ה אורו של מלך המשיח ושל ישראל והולכים כולם לאורן, ובאים ומלחכים עפר מתחת רגליו של מלך המשיח, ובאים כולם ונופלים על פניהם לפני המשיח ולפני ישראל ואומרים, נהיה לך ולישראל לעבדים, וכל אחד מישראל אלפיים ושמונה מאות עבדים יהיו לו" ([[ילקוט שמעוני]] ישעיה תצ"ט).

מפעולותיו[edit]

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש, ומקבץ נדחי ישראל, ויכוף כל ישראל לילך בדרך התורה ולחזק בדקה, ילמדם תורת ה', ויורה אותם דרך ה', ויבואו הגויים לשומעו. ילחם מלחמות ה', ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד. וכשתתיישב ממלכתו ויתקבצו אליו כל ישראל, יתייחסו כולם על פיו ברוח הקודש שתנוח עליו, ובני לוי מטהר תחילה ואומר זה מיוחס כהן וזה מיוחס לוי, ודוחה את שאינן מיוחסים לישראל, ואינו מייחס ישראל אלא לשבטיהם, שמודיע זה משבט פלוני וזה משבט פלוני, אבל אינו אומר על שהן בחזקת כשרות זה ממזר וזה עבד.הברכות שנברך בבואו: א. "ברוך חכם הרזים"; ב. "ברוך שחלק מחכמתו ליראיו"; ג. "ברוך שחלק מכבודו ליראיו"; ד. ברכת "גואל ישראל"; ה. ברכת "שהחיינו".

חמורו של משיח[edit]

בפסוקים בזכריה ט ט מוזכר שהמשיח יגיע כ"עני ורוכב על חמור". בגמרא בסנהדרין צח א ששבור מלכא שלח לשמואל שהוא לא מבין מדוע המשיח צריך לבוא על חמור הרי זה גנאי, ולגלג עליו שהוא יוכל לשלוח למשיח סוס נאה יותר כשיגיע. שמואל ענה לו שמדובר בחמור מיוחד עם "חיור גווני" שאותו אין לשבור מלכא. רוב המפרשים הבינו שהמילה חיור היא מאה בפרסית, וממילא הכוונה לחמור בעל מאה גוונים. מנגד, המהרש"א פירש את המילה באופן מילולי והסביר שהחמור יהיה חיוור כלומר לבן.

אמנם, בספרי החסידות, וכן חלק מפרשני הגמרא, הסבירו ששמואל רק רצה לדחות את דברי שבור מלכא ולמעשה אין מדובר בחמור ממשי אלא זהו רמז לחומריות, שהמשיח יצליח לרכוב מעליה ודרכה להביא לגאולה.

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים

 1. ראה בקונטרס 'משיח שבכל דור' (מאת הרב י.ד. קלויזנר), ובמוסף התורני של 'המבשר', תמוז תשע"א.
 2. קונטרס 'בית רבינו שבבבל', מתוך ספר השיחות תשנ"ב כרך ב עמ' 465-475, חשוון תשנ"ב.
 3. כ"ק אדמו"ר מהריי"צ מליובאוויטש תבנית:הקדמת חתנו האדמו"ר מליובאוויטש לקונטרס חג הגאולה יב-יג תמוז תש"י (ספר המאמרים - תש"י ע' 254).
 4. כתב הרמב"ם בהקדמתו לפרק 'חלק': "...ומכלל יסוד זה שאין מלך לישראל אלא מבית דוד ומזרע שלמה בלבד, וכל החולק על המשפחה הזאת כפר בשם השם יתברך ובדברי נביאיו".
 5. הרבי מחב"ד, לקוטי שיחות חלק לה, פרשת ויגש שיחה ג, עמ' 206, סוף הערה 6, עפ"י דברי אור החיים (בראשית מט, יא). וראה ג"כ בהערה להלן.
 6. במדבר רבה, פרשת נשא, פרשה יא סימן ב: "רבי ברכיה בשם רבי לוי אמר כגואל הראשון כך גואל האחרון הגואל הראשון זה משה נגלה להם וחזר ונכסה מהם... אף גואל האחרון נגלה להם וחוזר ונכסה מהם". (וכ"ה בשיר השירים רבה פרשה ב סי' ג ד"א דומה; רות רבה פרשה ה סימן ו).
  קהלת רבה פרשה א: "רבי ברכיה אמר בשם רבי יצחק, כגואל ראשון כך גואל אחרון, מה גואל ראשון נאמר (שמות ד, כ) 'ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור', כך גואל אחרון, שנאמר (זכריה ט, ט) 'עני ורוכב על חמור', מה גואל הראשון הוריד את המן... אף גואל אחרון יוריד את המן... מה גואל ראשון העלה את הבאר, אף גואל אחרון יעלה את המים, שנאמר (יואל ד, יח) ומעין מבית ה' יצא והשקה את נחל השטים".
 7. ראה שיחות הרצי"ה קוק(דרוש מקור).
 8. ראה תבנית:הידעת?/כ"ו שבט ה'תשס"ט.
 9. כך הגדיר בליקוטי שיחות שם את דברי אור החיים הקדוש (בראשית מט, יא) "כי הלא ידעת דברי הזוהר הקדוש (ח"ב קכ א) כי משה הוא הגואל אשר גאל את אבותינו הוא יגאל אותנו וישיב בנים לגבולם דכתיב (קהלת א, ט) 'מה שהיה הוא' - שיהיה ראשי תיבות משה, ולא יקשה בעיניך דבר זה באומרך הלא מלך המשיח משבט יהודה מזרעו של דוד המלך... יש לך לדעת כי בחינת נשמת משה, ע"ה היא כלולה מי"ב שבטי ישראל כי כל השישים ריבוא היו ענפיה, וענף שבטו של דוד במשה הוא, ולזה תמצאנו... שהיה מלך וכהן ולוי ונביא וחכם וגבור, שהיה כולל כל הענפים שבקדושה, ולעתיד לבא תתגלה בעולם שורש המלכות שבמשה שהוא עצמו מלך המשיח".