עגונה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עגונה הוא כינוי לאישה שבעלה נעדר, ולא ידוע אם הוא חי או מת. כל זמן שלא תגיע עדות על גורלו, לא תוכל האישה להתחתן עם אדם אחר. דיני התרת עגונות נחשבים למסובכים מאוד, כיון שהם נוגעים להתרת אשת איש, ולרוב דנים בהם רק גדולי דור. לפעמים משתמשים חז"ל עם הכינוי "עגונה" גם לאישה גרושה או לאישה שבעלה הלך ממנה והשאיר אותה לבדה. [1]

הדין[edit]

עפ"י ההלכה, אשת איש אסורה להנשא כל זמן שבעלה חי, אם לא קיבלה ממנו גט. כאשר בעלה נסע למקום רחוק ולא חזר, היא לא יכולה להתחתן עם אחר, שמא הוא חי - אך כעת היא כאלמנה, שהרי אין לה בעל.

מקרה אחר של עגינות, הוא כאשר אדם הלך ולא ידוע אם הוא חי, ובינתיים מת אחיו ללא בנים - אם הוא חי, גיסתו צריכה להתייבם על ידו, אך אם הוא מת היא פטורה מן היבום (אם אין אחים נוספים)

הגמרא (כתובות ט:) אומרת שהחיילים בצבאותיו של דוד המלך היו נוהגים לכתוב גט לנשותיהם לפני יציאה למלחמה, שמא ימותו ונשותיהם תשארנה עגונות.

  1. גיטין דף כו: ובגליון הש"ס שם, וכן בתוספות גיטין דף לג. בד"ה ושמעה