עולם הבא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עולם הבא[edit]

מצב האדם בתקופת הגמול על מעשיו. נקרא גם "עולם שכולו טוב", "יום שכולו ארוך", "עולם הנשמות".

שיטות ביהדות לגבי העולם הבא[edit]

ביהדות ישנן שתי שיטות עיקריות לגבי הבנת העולם הבא, שיטת הרמב"ם, הכוזרי וסיעתם, ושיטת רס"ג וסיעתו:

שיטת הרמב"ם: על פי שיטה זו העולם הבא הוא ה"מקום" אליו מגיע האדם לאחר מותו. העולם הבא הוא עולם רוחני, שקיימות בו נשמות בלבד, ובו הנשמות "נהנות מזיו השכינה", כלומר משיגות איזו הנאה על פי מצבן ודרגתן. על פי שיטה זו אין באפשרותינו להבין באיזו הנאה מדובר, שהרי כל התפישה האנושית היא תפיסה גופנית. וכל הנאה שהאדם מכיר היא הנאה שעוברת דרך הגוף, ועל כן אין אנו מסוגלים לתפוס את ההנאה שתהיה בעולם הבא.כמו כן, מכיוון שהעולם הבא הוא עולם רוחני, אין הוא תופס מקום כלל. וודאי שאי אפשר לומר שהוא בשמים או בכל הפנייה כלשהיא למקום כלשהוא.

שיטת רס"ג: על פי תפיסה זו העולם הבא הוא המצב אליו יגיע העולם בעתיד. לאחר כמות שנים כל שהיא יגיע המשיח, לאחריו בשלב כלשהוא תהיה תחיית המתים, ולאחר מכן יהרס העולם ובמקומו יברא עולם חדש ובו יתוגמלו בני האדם. על פי שיטה זו העולם הבא יתרחש עם גוף. וגם במצב זה יקימו בני האדם מצוות. אמנם וודאי הגוף לא יהיה כמו הגוף בעולמינו והמצוות לא אותן מצוות.

על פי שתי השיטות, העולם הבא הוא נצחי, וודאי אינו נפסק לאחר זמן כלשהוא. והדבר מוכרח שהרי עצם משמעות הזמן הוא מושג אנושי, ובעולם הבא לא יהיה קיים כלל מושג מעין זה.

בעיית העולם הבא בתנ"ך[edit]

נתקשו המפרשים מדוע אין הזכרות של העולם הבא בתנ"ך. בכל מקום שבו התנ"ך מדבר על שכר ועונש, כל האמירות הן אמירות גופניות. למשל: אם לא תקיימו מצוות לא ירד גשם וכד'. והרי השכר והעונש העקרייים הינם בעולם הבא, כמובן גם בתנ"ך יש רמזים לגבי העולם הבא אבל ברור שההדגשים הם על העונשים והשכר הגופניים. על שאלה זו נאמרו תשובות רבות‏[1]:

  1. העדיפה התורה להדגיש את הדברים שרואים בעין, כמו נסים גלויים, גלות לאחר חטאים וכד', לעומת הזכרת השכר ועונש בעולם הבא שהרבה יותר קשה להוכיח ולהראות אותו.
  2. העולם הבא איננו המטרה, המטרה היא לחיות בעולם הזה תחת שלטון הקב"ה, אמנם העולם הבא עוד יגיע אבל איננו אמורים לעבוד למענו, שהרי איננו מטרתינו.
  3. ההדגשה של העולם הבא תגרום לסינוור של בני האדם, דבר שיוביל להסתגפיות ואף להתאבדות, על מנת להגיע אליו.

החיוב בעולם הבא[edit]

העולם הבא מוכרח להתקיים למרות אי הופעתו בתנ"ך משתי סיבות: 1)מסורת בעל פה מסיני. 2) העולם מראה לנו שלא תמיד הצדיק מקבל שכר על צדקתו, וכן ישנם רשעים רבים שמתים בלי לשלם על חטאיהם. והרי ידוע מהתורה שהקב"ה עושה חסד ושואף לטוב, ולא יתכן שיצווה על האדם לעבוד אותו, ולקיים מצוותיו בלי לשלם את שכרו.

חלק לעולם הבא[edit]

המשנה בתחילת פרק חלק (משנה סנהדרין י א) כותבת: "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר: ועמך כולם צדיקים לעלום ירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר". הגמרא מבארת, שהכוונה שיש חלק לעולם הבא אפילו לרשעים. אולם, המשנה בהמשך מפרטת כמה אנשים יוצאים מכלל זה: "ואלו שאין להם חחלק לעולם הבא: האומר אין תחית המתים מן התורה, ואין תורה מן השמים,ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תחית המתים מן התורה , ואין תורה מן השמים, ואפיקורוס. רבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים החיצונים, והלוחש על המכה ואומר (שמות טו) כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רפאך. אבא שאול אומר, אף ההוגה את השם באותיותיו. שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק ל�ולם הבא. שלשה מלכים: ירבעם, אחאב, ומנשה. רבי יהודה אומר, מנשה יש לו חלק לעולם הבא... ארבעה הדיוטות, בלעם, ודואג, ואחיתפל, וגחזי. דור המבול אין להם חלק לעולם הבא... דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא... אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא... מרגלים אין להם חלק לעולם הבא... דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא... עדת קרח אינה עתידה לעלות (לעלום הבא)... דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, עליהם הוא אומר (שמואל א ב) ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל... אנשי עיר הנדחת אין להן חלק לעולם הבא...". הרמב"ם בהלכות תשובה מוסיף עוד כמה אנשים שאין להם חלק לעולם הבא.

ראו גם[edit]

לקריאה נוספת[edit]

  • פירוש המשנה לרמב"ם מסכת סנהדרין פרק עשירי
  • אמונות ודעות לרס"ג מאמר תשיעי

קישורים חיצוניים[edit]

  1. לא כל הראשונים יסכימו עם כל התשובות(דרוש מקור).