אפיקורוס

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אפיקורוס הוא אחד מן הכופרים אשר אין להם חלק לעולם הבא (משנה סנהדרין י א). ישנן דעות שונות מהי הגדרתו.

מקור הכינוי "אפיקורוס" הוא בשמו של הפילוסוף היווני אפיקורוס, שבחלק מתפיסותיו נמצאו יסודות שעמדו בבסיס השקפתם של חלק מן הכופרים.

הגדרת אפיקורוס[edit]

מספר הגדרת ניתנו לאפיקורוס:

 • המבזה את התורה ולומדיה.
 • המבזה חברו בפני תלמיד חכם.
 • המתבטא בלשון גנאי כלפי תלמיד חכם.
 • הקורא לרבו בשמו.
 • המומר לעבירה אחת.
 • המבזה את המועדות.
 • המחלל את הקדשים.
 • המחטיא את הרבים אפילו בעבירות קלות.
 • הפורש מדרכי ציבור.
 • העושה עבירות להכעיס בפרהסיה.
 • המטיל אימה יתרה על הצבור לשם שררה.
 • הכופר בביאת המשיח.
 • המגלה פנים בתורה שלא כהלכה.

יש אומרים שאין נקראים אפיקורסים אלא שלשה: האומר שאין נבואה כלל, והמכחיש נבואתו של משה רבינו והכופר בידיעת ה'.

דיניו[edit]

האפיקורוס פסול לעדות, אסור להחזיר לו אבדתו, שחיטתו נבלה ואין לו חלק לעולם הבא. אפיקורוס שמת - אין קרוביו מתאבלים עליו.

אפיקורסים הם מאלה שמורידים אותם ולא מעלים; ויש סוברים, "שבזמן הזה שאין רואים נסים גלויים, ואין במעשי עונשים כאלה משום גדר הפרצה, אין דין זה נוהג, ואדרבא עלינו להחזירם בעבותות אהבה ולהעמידם בקרן אורה כמה שידינו מגעת" (חזון איש יו"ד סימן י"ג אות ט"ז).